Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
20.04.2024 - 01:32
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

Tabell – Siste oppdateringer

Eksport:  EXCELOPENXML ikon EXCEL XML ikon XML CSV ikon CSV

Bare de første 300 rader vises her. Ved "Eksporter" vil alle rader inkluderes.

Dato
Surveynavn
Type oppdatering
Informasjon
NPDID for survey
19.04.2024
CP24200
Status
Pågående
10760
19.04.2024
CP24200
Melding - Undersøkelsen startes opp
10760
18.04.2024
ABP24304
Sokkeldirektoratets uttalelse til endringsmelding
Sokkeldirektoratet viser til melding om endring av område for undersøkelsen. På bakgrunn av innmeldt endring og nye uttalelser fra Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet, har Sokkeldirektoratet ingen ytterligere merknader til at undersøkelsen kan gjennomføres som planlagt dersom disse blir fulgt.
10811
18.04.2024
EQ24316
Status
Planlagt
10817
18.04.2024
EQ24316
Sokkeldirektoratet uttalelse til innmelding
Sokkeldirektoratet viser til deres melding vedrørende denne undersøkelsen.

Sokkeldirektoratet viser til uttalelsene som er gitt av adressatene innenfor meldesystemet (jf. petroleumsforskriften § 6 jf. ressursforskriften § 6), og har ingen merknader til at undersøkelsen gjennomføres som planlagt dersom disse tas til etterretning. Dette gjelder også eventuelt krav om fiskerikyndig fra Fiskeridirektoratet.

Sokkeldirektoratet gjør oppmerksom på at ev. endringer må meldes inn i henhold til ressursforskriften § 6. Det er krav om at alle regelverkspliktige meldinger, herunder oppstartsmelding, endringsmelding, ukemelding og sluttmelding – skal rapporteres gjennom Sokkeldirektoratets innmeldingssystem for undersøkelser.

Dersom undersøkelsen aksepteres gjennomført slik den er tilrådd, stadfestes dette gjennom at det sendes inn melding om oppstart når undersøkelsen starter, jf. ressursforskriften § 6, 3.ledd.

Rettighetshaver og/eller den som står for driften av fartøyet skal gjøre relevant regelverk, dokumenter og data tilgjengelig for den fiskerikyndige. Regelverk og dokumenter skal foreligge på både norsk og engelsk. Det skal også legges til rette for at den fiskerikyndige har tilgang til internett og andre nødvendige hjelpemidler jf. ressursforskriften § 9.

Skulle det oppstå situasjoner i forbindelse med fiskeriaktiviteten, ber vi om å bli underrettet om dette. Undersøkelsen kan bli stanset eller endret på kort varsel dersom det oppstår konflikt med fiskeriene.

Sokkeldirektoratet gjør særlig oppmerksom på at fartøy som foretar en undersøkelse, skal holde forsvarlig avstand til fartøy som driver fiske, og til faststående og flytende fiskeredskap. Særlig aktsomhet skal utvises når større ansamlinger av fiskefartøy observeres, jf. ressursforskriften § 8 andre ledd.

Det vises for øvrig til veileder om "Gjennomføring av seismiske undersøkelser på norsk kontinentalsokkel".
10817
18.04.2024
EQ24304
Sokkeldirektoratets uttalelse til endringsmelding
Sokkeldirektoratet viser til melding om endring av område og tid for undersøkelsen. På bakgrunn av innmeldt endring og nye uttalelser fra Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet, har Sokkeldirektoratet ingen ytterligere merknader til at undersøkelsen kan gjennomføres som planlagt dersom disse blir fulgt.
10768
18.04.2024
ABP24306
Status
Planlagt
10818
18.04.2024
ABP24306
Sokkeldirektoratet uttalelse til innmelding
Sokkeldirektoratet viser til deres melding vedrørende denne undersøkelsen.

Sokkeldirektoratet viser til uttalelser gitt av instansene innenfor meldesystemet (jf. forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen §6 første ledd / forskrift om lagring og transport av CO2 på sokkelen) § 2-6 første ledd), og har ingen merknader til at undersøkelsen gjennomføres som planlagt dersom disse tas til etterretning. Dette gjelder også eventuelt krav om fiskerikyndig fra Fiskeridirektoratet.

Sokkeldirektoratet gjør oppmerksom på at ev. endringer må meldes inn i henhold til Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen § 6. Det er krav om at alle regelverkspliktige meldinger, herunder oppstartsmelding, endringsmelding, ukemelding og sluttmelding – skal rapporteres gjennom Sokkeldirektoratets innmeldingssystem for undersøkelser.

Dersom undersøkelsen aksepteres gjennomført slik den er tilrådd, stadfestes dette gjennom at det sendes inn melding om oppstart når undersøkelsen starter, jf. forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen § 6, 3. ledd.

Rettighetshaver og/eller den som står for driften av fartøyet skal gjøre relevant regelverk, dokumenter og data tilgjengelig for den fiskerikyndige. Regelverk og dokumenter skal foreligge på både norsk og engelsk. Det skal også legges til rette for at den fiskerikyndige har tilgang til internett og andre nødvendige hjelpemidler jf. forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen § 9.

Skulle det oppstå situasjoner i forbindelse med fiskeriaktiviteten, ber vi om å bli underrettet om dette. Undersøkelsen kan bli stanset eller endret på kort varsel dersom det oppstår konflikt med fiskeriene.

Sokkeldirektoratet gjør særlig oppmerksom på at fartøy som foretar en undersøkelse, skal holde forsvarlig avstand til fartøy som driver fiske, og til faststående og flytende fiskeredskap. Særlig aktsomhet skal utvises når større ansamlinger av fiskefartøy observeres, jf. forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen) § 8 andre ledd.

Det vises for øvrig til veileder om "Gjennomføring av seismiske undersøkelser på norsk kontinentalsokkel".
10818
18.04.2024
EQ24314
Status
Avlyst
10815
18.04.2024
EQ24314
Melding - Undersøkelsen avlyses
10815
18.04.2024
PGS24001
Melding - Endringsmelding - til info
10776
18.04.2024
PGS24002
Melding - Endringsmelding - til info
10779
18.04.2024
PGS24001
Melding - Endringsmelding - til info
10776
18.04.2024
PGS24002
Melding - Endringsmelding - til info
10779
18.04.2024
PGS24002
Melding - Endringsmelding - til info
10779
18.04.2024
PGS24002
Melding - Endringsmelding - til info
10779
18.04.2024
EQ24304
Melding - Endringsmelding - til info
Endring skyldes: EQ24304 undersøkelsen har "vokst" fordi det det har vært praktisk å ta flere undersøkelser under en, sparer linje skift og får mer data.
10768
18.04.2024
EQ24304
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Endring skyldes: EQ24304 undersøkelsen har "vokst" fordi det det har vært praktisk å ta flere undersøkelser under en, sparer linje skift og får mer data.
10768
18.04.2024
EQ24314
Havforskningsinstituttets uttalelse til innmelding
Havforskningsinstituttet har ingen merknader til den planlagte undersøkelsen. Vurderingen er gjort med hensyn til aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer for aktuelle fiskebestander (påvirkningsavstand 5/ nmi) , beiteområder for hval og forekomst av koraller.
10815
18.04.2024
ABP24307
Havforskningsinstituttets uttalelse til innmelding
Havforskningsinstituttet har ingen merknader til den planlagte undersøkelsen. Vurderingen er gjort med hensyn til aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer for aktuelle fiskebestander (påvirkningsavstand 5 nmi) , beiteområder for hval og forekomst av koraller.
10823
18.04.2024
ABP24306
Havforskningsinstituttets uttalelse til innmelding
Havforskningsinstituttet har ingen merknader til den planlagte undersøkelsen. Vurderingen er gjort med hensyn til aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer for aktuelle fiskebestander (påvirkningsavstand 5 nmi) , beiteområder for hval og forekomst av koraller.
10818
18.04.2024
EQ24308
Havforskningsinstituttets uttalelse til endringsmelding
Havforskningsinstituttet har ingen merknader til endringene i den planlagte undersøkelsen. Vurderingen er gjort med hensyn til aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer for aktuelle fiskebestander (påvirkningsavstand 5 nmi) , beiteområder for hval og forekomst av koraller.
10778
18.04.2024
EQ24306
Havforskningsinstituttets uttalelse til endringsmelding
Havforskningsinstituttet har ingen merknader til endringene i den planlagte undersøkelsen. Vurderingen er gjort med hensyn til aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer for aktuelle fiskebestander (påvirkningsavstand 5 nmi) , beiteområder for hval og forekomst av koraller.
10773
18.04.2024
EQ24316
Havforskningsinstituttets uttalelse til innmelding
Havforskningsinstituttet har ingen merknader til den planlagte undersøkelsen. Vurderingen er gjort med hensyn til aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer for aktuelle fiskebestander (påvirkningsavstand 5 nmi) , beiteområder for hval og forekomst av koraller.
10817
18.04.2024
EQ24304
Havforskningsinstituttets uttalelse til endringsmelding
Havforskningsinstituttet har ingen merknader til endringene i den planlagte undersøkelsen. Vurderingen er gjort med hensyn til aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer for aktuelle fiskebestander (påvirkningsavstand 5 nmi) , beiteområder for hval og forekomst av koraller.
10768
18.04.2024
EQ24103
Havforskningsinstituttets uttalelse til innmelding
Selve undersøkelsesområdet er ikke blitt grundig kartlagt for forekomst av sårbare økosystemer men det finnes dokumenterte korallrev i nærheten av undersøkelsesområdet. Havforskningsinstituttet råder til at det tas særlig hensyn til dette, og at det brukes visuelt utstyr ved plassering av utstyr på bunn slik at man kan unngå å fysisk skade korall. Ellers har havforskningsinstituttet ingen merknader til den planlagte undersøkelsen. Vi ber også om at nye oppdagelser av korall og svamp meldes in (postjournal@hi.no).
10792
18.04.2024
ABP24308
Havforskningsinstituttets uttalelse til innmelding
Havforskningsinstituttet har ingen merknader til den planlagte undersøkelsen. Vurderingen er gjort med hensyn til aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer for aktuelle fiskebestander (påvirkningsavstand 5 nmi) , beiteområder for hval og forekomst av koraller.
10819
18.04.2024
ABP24304
Havforskningsinstituttets uttalelse til endringsmelding
Havforskningsinstituttet har ingen merknader til endringene i den planlagte undersøkelsen. Vurderingen er gjort med hensyn til aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer for aktuelle fiskebestander (påvirkningsavstand 5 nmi) , beiteområder for hval og forekomst av koraller.
10811
18.04.2024
CP24200
Havforskningsinstituttets uttalelse til endringsmelding
Havforskingsinstituttet har mottatt dokumentasjon på lydmålinger og modellerte resultat ved ulike avstander fra samme type undersøkelse som ble utført på samme måte og i samme område i fjor. Vedlagt modellering er ikke i overenstemmelse med målingene, noe som indikerer at modellen ikke er optimal. I dette tilfellet er det gjort mange lydmålinger ved ulike dyp og ulike avstander som gjør at målingene vektlegges høyere enn modellen. Basert på disse målingene ser vi at den forventede lyden er lavere enn lydgrensen på 145 dB re 1 uPa^2s ved avstander på 13 nmi fra kilden som tilsvarer avstanden til gytefeltet. Vi vil derfor ikke lenger fraråde denne undersøkelsen i tidsperioden 19. april til 1. mai i området som overlapper med 20 nmi buffersonen. Havforskningsinstituttet har ingen merknader til den planlagte undersøkelsen. Vurderingen er gjort med hensyn til aktive gyteområder for aktuelle fiskebestander (lydgrense 145 dB re 1 uPa^2s integrert over 10 s).
10760
17.04.2024
EQ24318
Melding - Innmelding
10824
17.04.2024
EQ24318
Status
Under behandling
10824
17.04.2024
EQ24303
Melding - Endringsmelding - til info
10754
17.04.2024
EQ24303
Melding - Endringsmelding - til info
Båten forsinket fra annen undersøkelse grunnet mye dårlig vær
10754
17.04.2024
EQ24200
Status
Pågående
10723
17.04.2024
EQ24200
Melding - Undersøkelsen startes opp
10723
17.04.2024
VE24300
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
10762
17.04.2024
EQ24308
Melding - Endringsmelding - til info
Fartøyet kommer en del senere enn planlagt og perioden undersøkelsen er planlagt innsamlet i, forskyves.
10778
17.04.2024
EQ24308
Melding - Endringsmelding - til info
Fartøyet kommer en del senere enn planlagt og perioden undersøkelsen er planlagt innsamlet i, forskyves.
10778
17.04.2024
EQ24308
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Fartøyet kommer en del senere enn planlagt og perioden undersøkelsen er planlagt innsamlet i, forskyves.
10778
16.04.2024
ABP24200
Melding - Endringsmelding - til info
10717
16.04.2024
ABP24200
Melding - Endringsmelding - til info
10717
16.04.2024
ABP24308
Melding - Innmelding
Kilden som benyttes er en elektrisk sparkerkilde.

Arealet som skal samles inn er i realiteten ~0,3 kvadratkilometer. Dette vil være 14 til 18 linjer på cirka 750 meter.
10819
16.04.2024
ABP24308
Status
Under behandling
10819
16.04.2024
ABP24100
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10709
16.04.2024
CP24200
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
10760
16.04.2024
EQ24306
Melding - Endringsmelding - til info
Dato for Fiskerikyndig endret i forhold til Innsamlings periode. Blir det M/V "Kommador" som samler inn EQ24306 undersøkelsen, blir det Ronald Hansen som FiskeriKyndig. Brukes M/V "Ocean Observer" til EQ24306 arbeidet, blir det Jens Thorsteinsen som blir Fiskerikyndig.
10773
16.04.2024
EQ24306
Melding - Endringsmelding - til info
Endring av Datoer, vi regner med tidligst oppstart 8 Juni. Et annet fartøy er lagt til M/V "Kommandor" - Det vil bare bli brukt ett av disse fartøyene.
10773
16.04.2024
EQ24306
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Område omriss endret i forhold til site survey design og lik tillatelse for UK mundigheter. Arbeid starter tidligst 8 Juni - periode endret.
10773
16.04.2024
ABP24100
Status
Ferdig
10709
15.04.2024
VE24300
Sokkeldirektoratets uttalelse til endringsmelding
Sokkeldirektoratet viser til melding om endring av tidsrom for undersøkelsen. På bakgrunn av innmeldt endring og nye uttalelser fra Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet, har Sokkeldirektoratet ingen ytterligere merknader til at undersøkelsen kan gjennomføres som planlagt dersom disse blir fulgt.
10762
15.04.2024
ABP24303
Status
Planlagt
10809
15.04.2024
ABP24303
Sokkeldirektoratet uttalelse til innmelding
Sokkeldirektoratet viser til deres melding vedrørende denne undersøkelsen.

Sokkeldirektoratet viser til uttalelsene som er gitt av adressatene innenfor meldesystemet (jf. petroleumsforskriften § 6 jf. ressursforskriften § 6), og har ingen merknader til at undersøkelsen gjennomføres som planlagt dersom disse tas til etterretning. Dette gjelder også eventuelt krav om fiskerikyndig fra Fiskeridirektoratet.

Sokkeldirektoratet gjør oppmerksom på at ev. endringer må meldes inn i henhold til ressursforskriften § 6. Det er krav om at alle regelverkspliktige meldinger, herunder oppstartsmelding, endringsmelding, ukemelding og sluttmelding – skal rapporteres gjennom Sokkeldirektoratets innmeldingssystem for undersøkelser.

Dersom undersøkelsen aksepteres gjennomført slik den er tilrådd, stadfestes dette gjennom at det sendes inn melding om oppstart når undersøkelsen starter, jf. ressursforskriften § 6, 3.ledd.

Rettighetshaver og/eller den som står for driften av fartøyet skal gjøre relevant regelverk, dokumenter og data tilgjengelig for den fiskerikyndige. Regelverk og dokumenter skal foreligge på både norsk og engelsk. Det skal også legges til rette for at den fiskerikyndige har tilgang til internett og andre nødvendige hjelpemidler jf. ressursforskriften § 9.

Skulle det oppstå situasjoner i forbindelse med fiskeriaktiviteten, ber vi om å bli underrettet om dette. Undersøkelsen kan bli stanset eller endret på kort varsel dersom det oppstår konflikt med fiskeriene.

Sokkeldirektoratet gjør særlig oppmerksom på at fartøy som foretar en undersøkelse, skal holde forsvarlig avstand til fartøy som driver fiske, og til faststående og flytende fiskeredskap. Særlig aktsomhet skal utvises når større ansamlinger av fiskefartøy observeres, jf. ressursforskriften § 8 andre ledd.

Det vises for øvrig til veileder om "Gjennomføring av seismiske undersøkelser på norsk kontinentalsokkel".
10809
15.04.2024
ABP24105
Sokkeldirektoratets uttalelse til endringsmelding
Sokkeldirektoratet viser til melding om endring av tidsrom for undersøkelsen. På bakgrunn av innmeldt endring og nye uttalelser fra Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet, har Sokkeldirektoratet ingen ytterligere merknader til at undersøkelsen kan gjennomføres som planlagt dersom disse blir fulgt.
10740
15.04.2024
ABP24105
Sokkeldirektoratets uttalelse til endringsmelding
Sokkeldirektoratet viser til melding om endring av tidsrom for undersøkelsen. På bakgrunn av innmeldt endring og nye uttalelser fra Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet, har Sokkeldirektoratet ingen ytterligere merknader til at undersøkelsen kan gjennomføres som planlagt dersom disse blir fulgt.
10740
15.04.2024
ABP24200
Sokkeldirektoratets uttalelse til endringsmelding
Sokkeldirektoratet viser til melding om endring av tidsrom for undersøkelsen. På bakgrunn av innmeldt endring og nye uttalelser fra Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet, har Sokkeldirektoratet ingen ytterligere merknader til at undersøkelsen kan gjennomføres som planlagt dersom disse blir fulgt.
10717
15.04.2024
ABP24304
Status
Planlagt
10811
15.04.2024
ABP24304
Sokkeldirektoratet uttalelse til innmelding
Sokkeldirektoratet viser til deres melding vedrørende denne undersøkelsen.

Sokkeldirektoratet viser til uttalelsene som er gitt av adressatene innenfor meldesystemet (jf. petroleumsforskriften § 6 jf. ressursforskriften § 6), og har ingen merknader til at undersøkelsen gjennomføres som planlagt dersom disse tas til etterretning. Dette gjelder også eventuelt krav om fiskerikyndig fra Fiskeridirektoratet.

Sokkeldirektoratet gjør oppmerksom på at ev. endringer må meldes inn i henhold til ressursforskriften § 6. Det er krav om at alle regelverkspliktige meldinger, herunder oppstartsmelding, endringsmelding, ukemelding og sluttmelding – skal rapporteres gjennom Sokkeldirektoratets innmeldingssystem for undersøkelser.

Dersom undersøkelsen aksepteres gjennomført slik den er tilrådd, stadfestes dette gjennom at det sendes inn melding om oppstart når undersøkelsen starter, jf. ressursforskriften § 6, 3.ledd.

Rettighetshaver og/eller den som står for driften av fartøyet skal gjøre relevant regelverk, dokumenter og data tilgjengelig for den fiskerikyndige. Regelverk og dokumenter skal foreligge på både norsk og engelsk. Det skal også legges til rette for at den fiskerikyndige har tilgang til internett og andre nødvendige hjelpemidler jf. ressursforskriften § 9.

Skulle det oppstå situasjoner i forbindelse med fiskeriaktiviteten, ber vi om å bli underrettet om dette. Undersøkelsen kan bli stanset eller endret på kort varsel dersom det oppstår konflikt med fiskeriene.

Sokkeldirektoratet gjør særlig oppmerksom på at fartøy som foretar en undersøkelse, skal holde forsvarlig avstand til fartøy som driver fiske, og til faststående og flytende fiskeredskap. Særlig aktsomhet skal utvises når større ansamlinger av fiskefartøy observeres, jf. ressursforskriften § 8 andre ledd.

Det vises for øvrig til veileder om "Gjennomføring av seismiske undersøkelser på norsk kontinentalsokkel".
10811
15.04.2024
EQ24311
Status
Planlagt
10806
15.04.2024
EQ24311
Sokkeldirektoratet uttalelse til innmelding
Sokkeldirektoratet viser til deres melding vedrørende denne undersøkelsen.

Sokkeldirektoratet viser til uttalelsene som er gitt av adressatene innenfor meldesystemet (jf. petroleumsforskriften § 6 jf. ressursforskriften § 6), og har ingen merknader til at undersøkelsen gjennomføres som planlagt dersom disse tas til etterretning. Dette gjelder også eventuelt krav om fiskerikyndig fra Fiskeridirektoratet.

Sokkeldirektoratet gjør oppmerksom på at ev. endringer må meldes inn i henhold til ressursforskriften § 6. Det er krav om at alle regelverkspliktige meldinger, herunder oppstartsmelding, endringsmelding, ukemelding og sluttmelding – skal rapporteres gjennom Sokkeldirektoratets innmeldingssystem for undersøkelser.

Dersom undersøkelsen aksepteres gjennomført slik den er tilrådd, stadfestes dette gjennom at det sendes inn melding om oppstart når undersøkelsen starter, jf. ressursforskriften § 6, 3.ledd.

Rettighetshaver og/eller den som står for driften av fartøyet skal gjøre relevant regelverk, dokumenter og data tilgjengelig for den fiskerikyndige. Regelverk og dokumenter skal foreligge på både norsk og engelsk. Det skal også legges til rette for at den fiskerikyndige har tilgang til internett og andre nødvendige hjelpemidler jf. ressursforskriften § 9.

Skulle det oppstå situasjoner i forbindelse med fiskeriaktiviteten, ber vi om å bli underrettet om dette. Undersøkelsen kan bli stanset eller endret på kort varsel dersom det oppstår konflikt med fiskeriene.

Sokkeldirektoratet gjør særlig oppmerksom på at fartøy som foretar en undersøkelse, skal holde forsvarlig avstand til fartøy som driver fiske, og til faststående og flytende fiskeredskap. Særlig aktsomhet skal utvises når større ansamlinger av fiskefartøy observeres, jf. ressursforskriften § 8 andre ledd.

Det vises for øvrig til veileder om "Gjennomføring av seismiske undersøkelser på norsk kontinentalsokkel".
10806
15.04.2024
ABP24305
Status
Planlagt
10812
15.04.2024
ABP24305
Sokkeldirektoratet uttalelse til innmelding
Sokkeldirektoratet viser til deres melding vedrørende denne undersøkelsen.

Sokkeldirektoratet viser til uttalelsene som er gitt av adressatene innenfor meldesystemet (jf. petroleumsforskriften § 6 jf. ressursforskriften § 6), og har ingen merknader til at undersøkelsen gjennomføres som planlagt dersom disse tas til etterretning. Dette gjelder også eventuelt krav om fiskerikyndig fra Fiskeridirektoratet.

Sokkeldirektoratet gjør oppmerksom på at ev. endringer må meldes inn i henhold til ressursforskriften § 6. Det er krav om at alle regelverkspliktige meldinger, herunder oppstartsmelding, endringsmelding, ukemelding og sluttmelding – skal rapporteres gjennom Sokkeldirektoratets innmeldingssystem for undersøkelser.

Dersom undersøkelsen aksepteres gjennomført slik den er tilrådd, stadfestes dette gjennom at det sendes inn melding om oppstart når undersøkelsen starter, jf. ressursforskriften § 6, 3.ledd.

Rettighetshaver og/eller den som står for driften av fartøyet skal gjøre relevant regelverk, dokumenter og data tilgjengelig for den fiskerikyndige. Regelverk og dokumenter skal foreligge på både norsk og engelsk. Det skal også legges til rette for at den fiskerikyndige har tilgang til internett og andre nødvendige hjelpemidler jf. ressursforskriften § 9.

Skulle det oppstå situasjoner i forbindelse med fiskeriaktiviteten, ber vi om å bli underrettet om dette. Undersøkelsen kan bli stanset eller endret på kort varsel dersom det oppstår konflikt med fiskeriene.

Sokkeldirektoratet gjør særlig oppmerksom på at fartøy som foretar en undersøkelse, skal holde forsvarlig avstand til fartøy som driver fiske, og til faststående og flytende fiskeredskap. Særlig aktsomhet skal utvises når større ansamlinger av fiskefartøy observeres, jf. ressursforskriften § 8 andre ledd.

Det vises for øvrig til veileder om "Gjennomføring av seismiske undersøkelser på norsk kontinentalsokkel".
10812
15.04.2024
OMV24300
Sokkeldirektoratets uttalelse til endringsmelding
Sokkeldirektoratet viser til melding om endring av tidsrom for undersøkelsen. På bakgrunn av innmeldt endring og nye uttalelser fra Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet, har Sokkeldirektoratet ingen ytterligere merknader til at undersøkelsen kan gjennomføres som planlagt dersom disse blir fulgt.
10745
15.04.2024
ABP24200
Melding - Ordinær ukemelding
-
10717
15.04.2024
EQ24315
Fiskeridirektoratets uttalelse til innmelding
Undersøkelsen skal foregå nordøst for Trænabanken i tidsrommet 15. juni 2024 - 3. august 2024. Undersøkelsen inneholder 2D seismikk. Historiske fiskeridata viser at det forventes kun sporadisk fiskeriaktivitet, i eller nærheten av undersøkelsesområdet.

Det skal være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen, med mindre annet fremgår av Sokkeldirektoratets tilbakemelding.
10816
15.04.2024
VE24300
Fiskeridirektoratets uttalelse til endringsmelding
Fiskeridirektoratet har ingen innvendinger mot at undersøkelsen starter senere enn planlagt. Vi opprettholder vår tidligere uttalelse i saken
10762
15.04.2024
VE24300
Fiskeridirektoratets uttalelse til endringsmelding
Fiskeridirektoratet har ingen innvendinger mot at undersøkelsen starter senere og avsluttes senere enn opprinnnelig planlagt. Vi opprettholder vår tidligere uttalelse i saken
10762
15.04.2024
EQ24312
Fiskeridirektoratets uttalelse til innmelding
Undersøkelsen skal foregå vest for Sklinnabanken i tidsrommet 20. august 2024 - 11. oktober 2024. Undersøkelsen inneholder 2D seismikk. Historiske fiskeridata viser at det kan forventes lite eller ingen fiskeriaktivitet, i eller nærheten av undersøkelsesområdet.

Det skal være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen, med mindre annet fremgår av Sokkeldirektoratets tilbakemelding.
10808
15.04.2024
EQ24317
Fiskeridirektoratets uttalelse til innmelding
Undersøkelsen skal foregå sør for Johan Castberg-feltet i tidsrommet 5. august 2024 - 28. september 2024. Undersøkelsen inneholder 2D seismikk. Historiske fiskeridata viser at det kan forventes lite eller ingen fiskeriaktivitet, i eller nærheten av undersøkelsesområdet.

Det skal være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen, med mindre annet fremgår av Sokkeldirektoratets tilbakemelding.
10820
15.04.2024
CGG24001
Fiskeridirektoratets uttalelse til innmelding
Fiskerifaglig uttalelse:
Undersøkelsen skal foregå på Møre sør i tidsrommet 15. mai 2024 - 30. september 2024. Undersøkelsen er en ordinær 3D undersøkelse. Undersøkelsesområdet strekker seg fra britisk sone i vest til innenfor 4 nm i øst.

Kystnært - hele perioden: Det vil foregå et kystnært fisker med garn og line etter lange og brosme øst for området, men stort sett innenfor 12 nm. Sporadisk kan det forekomme lengre ut fra kysten inn i området.

Vest - grensen til BØS - hele perioden
Nordvest i området på grensen til NØS, men i BØS, vil det foregå tråling etter blåkveite. Fiske etter kolmule med flytetrål kan også forekomme vest i undersøkelsesområdet i denne perioden.

Hele området - august Notfiske etter makrell kan forekomme. Pga. manglende avtale med GBR er det vanskelig å forutse hvordan årets sesong blir.

Nordøst i område sør for Aktivneset - juni, juli, august Trålfiske etter sei kan komme inn i området. Det kan også forventes sporadisk fiske med line i området sør for Aktivneset til 62 gr N

Sammendrag og tilråding:
Vi forutsetter at undersøkelsen utføres med den største aktsomhet, uten å være til hinder for eventuell fiskeriaktivitet i området. Det oppfordres til at den fiskerikyndige blir delaktig tidlig i den operative planleggingsfasen av undersøkelsen, og at den fiskerikyndige orienterer seg om fiskeriaktivitet og stående fiskeredskap i området. Undersøkelsen må stanses eller endres på kort varsel dersom det oppstår konflikter med fiskeriene. Det skal være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen, med mindre annet fremgår av ODs tilbakemelding.
10813
15.04.2024
PGS24002
Fiskeridirektoratets uttalelse til endringsmelding
Fiskeridirektoratet har ingen merknader til endringer i oppstartsdato. Vi opprettholder vår tidligere uttalelse i saken.
10779
15.04.2024
OMV24300
Melding - Endringsmelding - til info
10745
15.04.2024
EQ24300
Status
Pågående
10726
15.04.2024
EQ24300
Melding - Undersøkelsen startes opp
10726
15.04.2024
EQ24300
Melding - Endringsmelding - til info
10726
14.04.2024
ABP24100
Melding - Undersøkelsen startes opp
10709
14.04.2024
ABP24100
Status
Pågående
10709
14.04.2024
ABP24100
Melding - Endringsmelding - til info
10709
14.04.2024
ABP24101
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10710
14.04.2024
ABP24101
Status
Ferdig
10710
12.04.2024
EQ24314
Fiskeridirektoratets uttalelse til innmelding
Det skal være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen, med mindre annet fremgår av Sokkeldirektoratets tilbakemelding.
10815
12.04.2024
ABP24306
Fiskeridirektoratets uttalelse til innmelding
Det skal være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen, med mindre annet fremgår av Sokkeldirektoratets tilbakemelding.
10818
12.04.2024
EQ24316
Fiskeridirektoratets uttalelse til innmelding
Det skal være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen, med mindre annet fremgår av Sokkeldirektoratets tilbakemelding.
10817
12.04.2024
EQ24104
Fiskeridirektoratets uttalelse til innmelding
Utfra en helhetsvurdering av fiskeriaktivitet samt type av omsøkte undersøkelse, vil ikke Fiskeridirektoratet anmode om fiskerikyndig bemanning.
10814
12.04.2024
ABP24200
Fiskeridirektoratets uttalelse til endringsmelding
Det skal være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen, med mindre annet fremgår av Sokkeldirektoratets tilbakemelding.
10717
12.04.2024
ABP24105
Fiskeridirektoratets uttalelse til endringsmelding
Utfra en helhetsvurdering av fiskeriaktivitet samt type av omsøkte undersøkelse, vil ikke Fiskeridirektoratet anmode om fiskerikyndig bemanning.
10740
12.04.2024
ABP24105
Fiskeridirektoratets uttalelse til endringsmelding
Utfra en helhetsvurdering av fiskeriaktivitet samt type av omsøkte undersøkelse, vil ikke Fiskeridirektoratet anmode om fiskerikyndig bemanning.
10740
12.04.2024
ABP24303
Fiskeridirektoratets uttalelse til innmelding
Det skal være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen, med mindre annet fremgår av Sokkeldirektoratets tilbakemelding.
10809
12.04.2024
EQ24311
Fiskeridirektoratets uttalelse til innmelding
Det skal være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen, med mindre annet fremgår av Sokkeldirektoratets tilbakemelding.
10806
12.04.2024
ABP24305
Fiskeridirektoratets uttalelse til innmelding
Det skal være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen, med mindre annet fremgår av Sokkeldirektoratets tilbakemelding.
10812
12.04.2024
ABP24304
Fiskeridirektoratets uttalelse til innmelding
Det skal være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen, med mindre annet fremgår av Sokkeldirektoratets tilbakemelding.
10811
12.04.2024
ABP24304
Fiskeridirektoratets uttalelse til endringsmelding
Det skal være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen, med mindre annet fremgår av Sokkeldirektoratets tilbakemelding.
10811
12.04.2024
EQ24304
Fiskeridirektoratets uttalelse til endringsmelding
Det skal være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen, med mindre annet fremgår av Sokkeldirektoratets tilbakemelding.
10768
12.04.2024
ABP24100
Fiskeridirektoratets uttalelse til endringsmelding
Utfra en helhetsvurdering av fiskeriaktivitet samt type av omsøkte undersøkelse, vil ikke Fiskeridirektoratet anmode om fiskerikyndig bemanning.
10709
12.04.2024
OMV24300
Fiskeridirektoratets uttalelse til endringsmelding
Det skal være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen, med mindre annet fremgår av Sokkeldirektoratets tilbakemelding.
10745
12.04.2024
ABP24101
Fiskeridirektoratets uttalelse til endringsmelding
Utfra en helhetsvurdering av fiskeriaktivitet samt type av omsøkte undersøkelse, vil ikke Fiskeridirektoratet anmode om fiskerikyndig bemanning.
10710
12.04.2024
ABP24307
Status
Under behandling
10823
12.04.2024
ABP24307
Melding - Innmelding
10823
12.04.2024
ABP24101
Status
Pågående
10710
12.04.2024
ABP24101
Melding - Undersøkelsen gjenopptas
10710
11.04.2024
ABP24106
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10741
11.04.2024
EQ24317
Melding - Innmelding
I tillegg vil det også bli benyttet en kort streamer på 75 til 100 meter og en mindre kilde på 10 kubikk tommer.
10820
11.04.2024
EQ24317
Status
Under behandling
10820
11.04.2024
ABP24106
Status
Ferdig
10741
10.04.2024
ABP24302
Melding - Endringsmelding - til info
Lagt til informasjon på FLO
10794
10.04.2024
ABP24300
Melding - Endringsmelding - til info
Lagt til informasjon om FLO
10787
10.04.2024
ABP24304
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Utvidet areal som følge av tie-wells som skal evnt dekkes.
10811
10.04.2024
CGG24001
Melding - Endringsmelding - til info
10813
10.04.2024
EQ24313
Melding - Undersøkelsen avlyses
10810
10.04.2024
EQ24313
Status
Avlyst
10810
10.04.2024
EQ24309
Melding - Endringsmelding - til info
Fartøyet kommer i Equinor arbeide senere enn antatt.
10783
10.04.2024
EQ24309
Melding - Endringsmelding - til info
Fartøyet kommer i Equinor arbeide senere enn antatt.
10783
10.04.2024
EQ24309
Melding - Endringsmelding - til info
Fartøyet kommer i Equinor arbeide senere enn antatt.
10783
10.04.2024
CGG24001
Melding - Innmelding
Undersøkelsen vil bli samlet inn i øst/vest-retning. Området overlapper med buffersonen til gytefelt, vi vil derfor starte i sør (og ikke bruke kilde i buffersonen). Området i nord vil bli samlet inn etter 16.juni, når gyterestriksjonene er opphevet. Vi vil ha 2 fiskerikyndige på fartøyet og tilgang til kontorbasert FLO.
10813
10.04.2024
CGG24001
Status
Under behandling
10813
10.04.2024
PGS24003
Melding - Endringsmelding - til info
oppdatering av mulig startdato
10781
10.04.2024
ABP24106
Melding - Undersøkelsen startes opp
10741
10.04.2024
ABP24106
Status
Pågående
10741
10.04.2024
ABP24106
Melding - Endringsmelding - til info
10741
10.04.2024
ABP24104
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10720
10.04.2024
ABP24104
Status
Ferdig
10720
09.04.2024
ABP24104
Melding - Undersøkelsen gjenopptas
10720
09.04.2024
ABP24104
Status
Pågående
10720
09.04.2024
ABP24107
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10742
09.04.2024
ABP24105
Melding - Endringsmelding - til info
10740
09.04.2024
ABP24106
Melding - Endringsmelding - til info
10741
09.04.2024
ABP24107
Status
Ferdig
10742
08.04.2024
ABP24200
Melding - Ordinær ukemelding
FLQC gjennomført og mobiliseringen er fullført.
Har til nå lagt ut 85 noder. - Planen er å fortsette utlegg av noder og starte skyting når skytebåten er klar.
10717
08.04.2024
VE24300
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Delay of survey due to weather and operational issues
10762
08.04.2024
ABP24107
Status
Pågående
10742
08.04.2024
ABP24107
Melding - Undersøkelsen startes opp
10742
08.04.2024
ABP24107
Melding - Endringsmelding - til info
10742
08.04.2024
ABP24104
Melding - Undersøkelsen er satt på pause
10720
08.04.2024
ABP24104
Status
Pause
10720
07.04.2024
ABP24100
Melding - Endringsmelding - til info
Fartøyu forsinket grunnet vær
10709
06.04.2024
ABP24306
Status
Under behandling
10818
06.04.2024
ABP24306
Melding - Innmelding
FLO vil bli lagt til på et senere tidspunkt.
10818
05.04.2024
ABP24101
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
10710
05.04.2024
EQ24310
Sokkeldirektoratet uttalelse til innmelding
Sokkeldirektoratet viser til deres melding vedrørende denne undersøkelsen.

Sokkeldirektoratet viser til uttalelsene som er gitt av adressatene innenfor meldesystemet (jf. petroleumsforskriften § 6 jf. ressursforskriften § 6), og har ingen merknader til at undersøkelsen gjennomføres som planlagt dersom disse tas til etterretning. Dette gjelder også eventuelt krav om fiskerikyndig fra Fiskeridirektoratet.

Sokkeldirektoratet gjør oppmerksom på at ev. endringer må meldes inn i henhold til ressursforskriften § 6. Det er krav om at alle regelverkspliktige meldinger, herunder oppstartsmelding, endringsmelding, ukemelding og sluttmelding – skal rapporteres gjennom Sokkeldirektoratets innmeldingssystem for undersøkelser.

Dersom undersøkelsen aksepteres gjennomført slik den er tilrådd, stadfestes dette gjennom at det sendes inn melding om oppstart når undersøkelsen starter, jf. ressursforskriften § 6, 3.ledd.

Rettighetshaver og/eller den som står for driften av fartøyet skal gjøre relevant regelverk, dokumenter og data tilgjengelig for den fiskerikyndige. Regelverk og dokumenter skal foreligge på både norsk og engelsk. Det skal også legges til rette for at den fiskerikyndige har tilgang til internett og andre nødvendige hjelpemidler jf. ressursforskriften § 9.

Skulle det oppstå situasjoner i forbindelse med fiskeriaktiviteten, ber vi om å bli underrettet om dette. Undersøkelsen kan bli stanset eller endret på kort varsel dersom det oppstår konflikt med fiskeriene.

Sokkeldirektoratet gjør særlig oppmerksom på at fartøy som foretar en undersøkelse, skal holde forsvarlig avstand til fartøy som driver fiske, og til faststående og flytende fiskeredskap. Særlig aktsomhet skal utvises når større ansamlinger av fiskefartøy observeres, jf. ressursforskriften § 8 andre ledd.

Det vises for øvrig til veileder om "Gjennomføring av seismiske undersøkelser på norsk kontinentalsokkel".
10798
05.04.2024
EQ24310
Status
Planlagt
10798
05.04.2024
PGS24003
Sokkeldirektoratet uttalelse til innmelding
Sokkeldirektoratet viser til deres melding vedrørende denne undersøkelsen.

Sokkeldirektoratet viser til uttalelsene som er gitt av adressatene innenfor meldesystemet (jf. petroleumsforskriften § 6 jf. ressursforskriften § 6), og har ingen merknader til at undersøkelsen gjennomføres som planlagt dersom disse tas til etterretning. Dette gjelder også eventuelt krav om fiskerikyndig fra Fiskeridirektoratet.

Sokkeldirektoratet gjør oppmerksom på at ev. endringer må meldes inn i henhold til ressursforskriften § 6. Det er krav om at alle regelverkspliktige meldinger, herunder oppstartsmelding, endringsmelding, ukemelding og sluttmelding – skal rapporteres gjennom Sokkeldirektoratets innmeldingssystem for undersøkelser.

Dersom undersøkelsen aksepteres gjennomført slik den er tilrådd, stadfestes dette gjennom at det sendes inn melding om oppstart når undersøkelsen starter, jf. ressursforskriften § 6, 3.ledd.

Rettighetshaver og/eller den som står for driften av fartøyet skal gjøre relevant regelverk, dokumenter og data tilgjengelig for den fiskerikyndige. Regelverk og dokumenter skal foreligge på både norsk og engelsk. Det skal også legges til rette for at den fiskerikyndige har tilgang til internett og andre nødvendige hjelpemidler jf. ressursforskriften § 9.

Skulle det oppstå situasjoner i forbindelse med fiskeriaktiviteten, ber vi om å bli underrettet om dette. Undersøkelsen kan bli stanset eller endret på kort varsel dersom det oppstår konflikt med fiskeriene.

Sokkeldirektoratet gjør særlig oppmerksom på at fartøy som foretar en undersøkelse, skal holde forsvarlig avstand til fartøy som driver fiske, og til faststående og flytende fiskeredskap. Særlig aktsomhet skal utvises når større ansamlinger av fiskefartøy observeres, jf. ressursforskriften § 8 andre ledd.

Det vises for øvrig til veileder om "Gjennomføring av seismiske undersøkelser på norsk kontinentalsokkel".
10781
05.04.2024
PGS24003
Status
Planlagt
10781
05.04.2024
EQ24304
Melding - Endringsmelding - til info
Undersøkelsen er utvidet for å dekke en tillegs lokasjon. det vil sannsynligvis medføre at det brukes mer tid.
10768
05.04.2024
EQ24304
Melding - Endringsmelding - til info
Undersøkelsen er utvidet til å inkludere en ny lokasjon. Det vil medføre en del mer data.
10768
05.04.2024
EQ24304
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Undersøkelsen er utvidet til å inkludre en tilleggs lokasjon.
10768
05.04.2024
EQ24304
Melding - Endringsmelding - til info
Undersøkelsen er utvidet til å inkludere en ny lokasjon. Avsetter mer tid til undersøkelsen.
10768
05.04.2024
EQ24316
Status
Under behandling
10817
05.04.2024
EQ24316
Melding - Innmelding
I tillegg til oppgitt kilde og streamer; Så vil det også bli benyttet en kort streamer på 75 til 100 meter + en mindre kilde på 10 kubikk tommer.
10817
04.04.2024
OMV24300
Havforskningsinstituttets uttalelse til endringsmelding
Havforskningsinstituttet har ingen merknader til endringene i den planlagte undersøkelsen. Vurderingen er gjort med hensyn til aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer for aktuelle fiskebestander (påvirkningsavstand 5 nmi) , beiteområder for hval og forekomst av koraller.
10745
04.04.2024
VE24300
Havforskningsinstituttets uttalelse til endringsmelding
Havforskningsinstituttet har ingen merknader til den planlagte undersøkelsen. Vurderingen er gjort med hensyn til aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer for aktuelle fiskebestander (påvirkningsavstand 5 nmi) , beiteområder for hval og forekomst av koraller.
10762
04.04.2024
EQ24310
Havforskningsinstituttets uttalelse til innmelding
Havforskningsinstituttet har ingen merknader til den planlagte undersøkelsen. Vurderingen er gjort med hensyn til aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer for aktuelle fiskebestander (påvirkningsavstand 5 nmi) , beiteområder for hval og forekomst av koraller.
10798
04.04.2024
EQ24315
Melding - Innmelding
I tillegg til oppgitt kabel og kilde: det vil bli benyttet en mindre kilde på 10 kubikk tommer og en kort streamer på 75 til 100 meter.
10816
04.04.2024
EQ24315
Status
Under behandling
10816
04.04.2024
OMV24300
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
10745
04.04.2024
ABP24107
Melding - Endringsmelding - til info
10742
04.04.2024
EQ24314
Status
Under behandling
10815
04.04.2024
EQ24314
Melding - Innmelding
I tillegg til kilde på 160 kubikk tommer vil det bli benyttet en mindre kilde på 10 kubikk tommer. Det vil også bli benyttet en kort streamer på 75 til 100 meter
10815
03.04.2024
EQ24100
Status
Avlyst
10756
03.04.2024
EQ24100
Melding - Undersøkelsen avlyses
10756
03.04.2024
ABP24104
Melding - Undersøkelsen gjenopptas
10720
03.04.2024
ABP24104
Status
Pågående
10720
02.04.2024
EQ24104
Melding - Innmelding
Undersøkelsen har allerede blitt behandlet i EQ24100, men den var meldt inn fra feil firma. Vi sender inn søknad om å utføre undersøkelsen på nytt under Equinor ASA, som er riktig for Carbon Capture prosjekter. EQ24100 slettes.
10814
02.04.2024
EQ24104
Status
Under behandling
10814
02.04.2024
VE24300
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Ny oppstartdato på grunn av forsinkelser
10762
02.04.2024
PGS24003
Fiskeridirektoratets uttalelse til innmelding
Undersøkelsen skal foregå sørvest for Egersundbanken i tidsrommet 2. april 2024 - 31. oktober 2024. Undersøkelsen inneholder 3D seismikk. Selskapet har vært i dialog med Fiskeridirektoratet om å unngå aktivitet i tobisfeltene som er åpnet i år i tidsrommet 15. april - 23. juni, jfr. Forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2024.

Dersom det oppstår konflikt mot fiskeriinteressene ber vi om at undersøkelsen endres eller avbrytes umiddelbart.

Det skal være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen, med mindre annet fremgår av Sokkeldirektoratets tilbakemelding.
10781
02.04.2024
ABP24107
Havforskningsinstituttets uttalelse til endringsmelding
10742
02.04.2024
ABP24303
Havforskningsinstituttets uttalelse til innmelding
Havforskningsinstituttet har ingen merknader til den planlagte undersøkelsen. Vurderingen er gjort med hensyn til aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer for aktuelle fiskebestander (påvirkningsavstand 5 nmi) , beiteområder for hval og forekomst av koraller.
10809
02.04.2024
EQ24313
Havforskningsinstituttets uttalelse til innmelding
Havforskningsinstituttet har ingen merknader til den planlagte undersøkelsen. Vurderingen er gjort med hensyn til aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer for aktuelle fiskebestander (påvirkningsavstand 5 nmi) , beiteområder for hval og forekomst av koraller.
10810
02.04.2024
ABP24105
Havforskningsinstituttets uttalelse til endringsmelding
Havforskningsinstituttet har ingen merknader til mottatt endringsmelding.
10740
02.04.2024
ABP24200
Havforskningsinstituttets uttalelse til endringsmelding
Havforskningsinstituttet har ingen merknader til endringene i den planlagte undersøkelsen. Vurderingen er gjort med hensyn til aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer for aktuelle fiskebestander (påvirkningsavstand 20 nmi) , beiteområder for hval og forekomst av koraller.
10717
02.04.2024
EQ24311
Havforskningsinstituttets uttalelse til innmelding
Havforskningsinstituttet har ingen merknader til den planlagte undersøkelsen. Vurderingen er gjort med hensyn til aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer for aktuelle fiskebestander (påvirkningsavstand 5 nmi) , beiteområder for hval og forekomst av koraller.
10806
02.04.2024
ABP24305
Havforskningsinstituttets uttalelse til innmelding
Havforskningsinstituttet har ingen merknader til den planlagte undersøkelsen. Vurderingen er gjort med hensyn til aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer for aktuelle fiskebestander (påvirkningsavstand 5 nmi) , beiteområder for hval og forekomst av koraller.
10812
02.04.2024
ABP24304
Havforskningsinstituttets uttalelse til innmelding
Havforskningsinstituttet har ingen merknader til den planlagte undersøkelsen. Vurderingen er gjort med hensyn til aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer for aktuelle fiskebestander (påvirkningsavstand 5 nmi) , beiteområder for hval og forekomst av koraller.
10811
02.04.2024
ABP24106
Havforskningsinstituttets uttalelse til endringsmelding
Havforskningsinstituttet har ingen merknader til mottatt endringsmelding.
10741
01.04.2024
ABP24104
Melding - Undersøkelsen er satt på pause
10720
01.04.2024
ABP24104
Status
Pause
10720
01.04.2024
ABP24200
Melding - Undersøkelsen startes opp
10717
01.04.2024
ABP24200
Status
Pågående
10717
01.04.2024
ABP24105
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
10740
01.04.2024
ABP24106
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
10741
28.03.2024
PGS24002
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Oppdatering av startdato og innsamlingspolygon.

Ny polygon dekker to linje fra 2023 prosjektet som vi ikke klarte å samle inn.

Fortsatt ingen plan å bruke kilde innen gyteområder (full fold og run in/out til de to linjer er utenfor gyteområdet.)
10779
28.03.2024
EMG24250
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10732
28.03.2024
EMG24250
Status
Ferdig
10732
27.03.2024
ABP24104
Status
Pågående
10720
27.03.2024
ABP24104
Melding - Undersøkelsen startes opp
10720
27.03.2024
ABP24104
Melding - Endringsmelding - til info
10720
27.03.2024
ABP24103
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10712
27.03.2024
ABP24103
Status
Ferdig
10712
26.03.2024
ABP24107
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
10742
26.03.2024
ABP24102
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10711
25.03.2024
ABP24305
Melding - Innmelding
FLO vil bli lagt til på et senere tidspunkt
10812
25.03.2024
ABP24305
Status
Under behandling
10812
25.03.2024
ABP24101
Sokkeldirektoratets uttalelse til endringsmelding
Sokkeldirektoratet viser til melding om endring av tidsrom for undersøkelsen. På bakgrunn av innmeldt endring og nye uttalelser fra Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet, har Sokkeldirektoratet ingen ytterligere merknader til at undersøkelsen kan gjennomføres som planlagt dersom disse blir fulgt.
10710
25.03.2024
PGS24001
Sokkeldirektoratets uttalelse til endringsmelding
Sokkeldirektoratet viser til melding om endring av tidsrom for undersøkelsen. På bakgrunn av innmeldt endring og nye uttalelser fra Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet, har Sokkeldirektoratet ingen ytterligere merknader til at undersøkelsen kan gjennomføres som planlagt dersom disse blir fulgt.
10776
25.03.2024
EQ24100
Sokkeldirektoratets uttalelse til endringsmelding
Sokkeldirektoratet viser til melding om endring av tidsrom for undersøkelsen. På bakgrunn av innmeldt endring og nye uttalelser fra Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet, har Sokkeldirektoratet ingen ytterligere merknader til at undersøkelsen kan gjennomføres som planlagt dersom disse blir fulgt.
10756
25.03.2024
ABP24300
Status
Planlagt
10787
25.03.2024
ABP24300
Sokkeldirektoratet uttalelse til innmelding
Sokkeldirektoratet viser til deres melding vedrørende denne undersøkelsen.

Sokkeldirektoratet viser til uttalelsene som er gitt av adressatene innenfor meldesystemet (jf. petroleumsforskriften § 6 jf. ressursforskriften § 6), og har ingen merknader til at undersøkelsen gjennomføres som planlagt dersom disse tas til etterretning. Dette gjelder også eventuelt krav om fiskerikyndig fra Fiskeridirektoratet.

Sokkeldirektoratet gjør oppmerksom på at ev. endringer må meldes inn i henhold til ressursforskriften § 6. Det er krav om at alle regelverkspliktige meldinger, herunder oppstartsmelding, endringsmelding, ukemelding og sluttmelding – skal rapporteres gjennom Sokkeldirektoratets innmeldingssystem for undersøkelser.

Dersom undersøkelsen aksepteres gjennomført slik den er tilrådd, stadfestes dette gjennom at det sendes inn melding om oppstart når undersøkelsen starter, jf. ressursforskriften § 6, 3.ledd.

Rettighetshaver og/eller den som står for driften av fartøyet skal gjøre relevant regelverk, dokumenter og data tilgjengelig for den fiskerikyndige. Regelverk og dokumenter skal foreligge på både norsk og engelsk. Det skal også legges til rette for at den fiskerikyndige har tilgang til internett og andre nødvendige hjelpemidler jf. ressursforskriften § 9.

Skulle det oppstå situasjoner i forbindelse med fiskeriaktiviteten, ber vi om å bli underrettet om dette. Undersøkelsen kan bli stanset eller endret på kort varsel dersom det oppstår konflikt med fiskeriene.

Sokkeldirektoratet gjør særlig oppmerksom på at fartøy som foretar en undersøkelse, skal holde forsvarlig avstand til fartøy som driver fiske, og til faststående og flytende fiskeredskap. Særlig aktsomhet skal utvises når større ansamlinger av fiskefartøy observeres, jf. ressursforskriften § 8 andre ledd.

Det vises for øvrig til veileder om "Gjennomføring av seismiske undersøkelser på norsk kontinentalsokkel".
10787
25.03.2024
OMV24300
Sokkeldirektoratets uttalelse til endringsmelding
Sokkeldirektoratet viser til melding om endring av tidsrom for undersøkelsen. På bakgrunn av innmeldt endring og nye uttalelser fra Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet, har Sokkeldirektoratet ingen ytterligere merknader til at undersøkelsen kan gjennomføres som planlagt dersom disse blir fulgt.
10745
25.03.2024
ABP24301
Status
Planlagt
10793
25.03.2024
ABP24301
Sokkeldirektoratet uttalelse til innmelding
Sokkeldirektoratet viser til deres melding vedrørende denne undersøkelsen.

Sokkeldirektoratet viser til uttalelsene som er gitt av adressatene innenfor meldesystemet (jf. petroleumsforskriften § 6 jf. ressursforskriften § 6), og har ingen merknader til at undersøkelsen gjennomføres som planlagt dersom disse tas til etterretning. Dette gjelder også eventuelt krav om fiskerikyndig fra Fiskeridirektoratet.

Sokkeldirektoratet gjør oppmerksom på at ev. endringer må meldes inn i henhold til ressursforskriften § 6. Det er krav om at alle regelverkspliktige meldinger, herunder oppstartsmelding, endringsmelding, ukemelding og sluttmelding – skal rapporteres gjennom Sokkeldirektoratets innmeldingssystem for undersøkelser.

Dersom undersøkelsen aksepteres gjennomført slik den er tilrådd, stadfestes dette gjennom at det sendes inn melding om oppstart når undersøkelsen starter, jf. ressursforskriften § 6, 3.ledd.

Rettighetshaver og/eller den som står for driften av fartøyet skal gjøre relevant regelverk, dokumenter og data tilgjengelig for den fiskerikyndige. Regelverk og dokumenter skal foreligge på både norsk og engelsk. Det skal også legges til rette for at den fiskerikyndige har tilgang til internett og andre nødvendige hjelpemidler jf. ressursforskriften § 9.

Skulle det oppstå situasjoner i forbindelse med fiskeriaktiviteten, ber vi om å bli underrettet om dette. Undersøkelsen kan bli stanset eller endret på kort varsel dersom det oppstår konflikt med fiskeriene.

Sokkeldirektoratet gjør særlig oppmerksom på at fartøy som foretar en undersøkelse, skal holde forsvarlig avstand til fartøy som driver fiske, og til faststående og flytende fiskeredskap. Særlig aktsomhet skal utvises når større ansamlinger av fiskefartøy observeres, jf. ressursforskriften § 8 andre ledd.

Det vises for øvrig til veileder om "Gjennomføring av seismiske undersøkelser på norsk kontinentalsokkel".
10793
25.03.2024
ABP24103
Sokkeldirektoratets uttalelse til endringsmelding
Sokkeldirektoratet viser til melding om endring av tidsrom for undersøkelsen. På bakgrunn av innmeldt endring og nye uttalelser fra Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet, har Sokkeldirektoratet ingen ytterligere merknader til at undersøkelsen kan gjennomføres som planlagt dersom disse blir fulgt.
10712
25.03.2024
ABP24302
Sokkeldirektoratet uttalelse til innmelding
Sokkeldirektoratet viser til deres melding vedrørende denne undersøkelsen.

Sokkeldirektoratet viser til uttalelsene som er gitt av adressatene innenfor meldesystemet (jf. petroleumsforskriften § 6 jf. ressursforskriften § 6), og har ingen merknader til at undersøkelsen gjennomføres som planlagt dersom disse tas til etterretning. Dette gjelder også eventuelt krav om fiskerikyndig fra Fiskeridirektoratet.

Sokkeldirektoratet gjør oppmerksom på at ev. endringer må meldes inn i henhold til ressursforskriften § 6. Det er krav om at alle regelverkspliktige meldinger, herunder oppstartsmelding, endringsmelding, ukemelding og sluttmelding – skal rapporteres gjennom Sokkeldirektoratets innmeldingssystem for undersøkelser.

Dersom undersøkelsen aksepteres gjennomført slik den er tilrådd, stadfestes dette gjennom at det sendes inn melding om oppstart når undersøkelsen starter, jf. ressursforskriften § 6, 3.ledd.

Rettighetshaver og/eller den som står for driften av fartøyet skal gjøre relevant regelverk, dokumenter og data tilgjengelig for den fiskerikyndige. Regelverk og dokumenter skal foreligge på både norsk og engelsk. Det skal også legges til rette for at den fiskerikyndige har tilgang til internett og andre nødvendige hjelpemidler jf. ressursforskriften § 9.

Skulle det oppstå situasjoner i forbindelse med fiskeriaktiviteten, ber vi om å bli underrettet om dette. Undersøkelsen kan bli stanset eller endret på kort varsel dersom det oppstår konflikt med fiskeriene.

Sokkeldirektoratet gjør særlig oppmerksom på at fartøy som foretar en undersøkelse, skal holde forsvarlig avstand til fartøy som driver fiske, og til faststående og flytende fiskeredskap. Særlig aktsomhet skal utvises når større ansamlinger av fiskefartøy observeres, jf. ressursforskriften § 8 andre ledd.

Det vises for øvrig til veileder om "Gjennomføring av seismiske undersøkelser på norsk kontinentalsokkel".
10794
25.03.2024
ABP24302
Status
Planlagt
10794
25.03.2024
ABP24304
Melding - Innmelding
FLO blir lagt til når dette er avklart
10811
25.03.2024
ABP24304
Status
Under behandling
10811
25.03.2024
EQ24313
Melding - Innmelding
Det vil også bli benyttet en mindre kilde på 10 kubikk tommer og en streamer på 75 til 100 meter.
10810
25.03.2024
EQ24313
Status
Under behandling
10810
25.03.2024
ABP24303
Melding - Innmelding
FLO vil bli lagt til så snart dette er avklart.
10809
25.03.2024
ABP24303
Status
Under behandling
10809
25.03.2024
EQ24312
Status
Under behandling
10808
25.03.2024
EQ24312
Melding - Innmelding
Det vil også bli benyttet en mindre kilde på 10 kubikk tommer og en kort streamer på 75 til 100 meter.
10808
25.03.2024
EQ24311
Status
Under behandling
10806
25.03.2024
EQ24311
Melding - Innmelding
I tillegg til kilde på 160 kubikk tommer vil det også bli benyttet en minde kilde på 10 kubikk tommer. Det vil også bli benyttet en kortere stremer på 75 til 100 meter
10806
25.03.2024
EQ24303
Melding - Endringsmelding - til info
Fartøy forsinket
10754
25.03.2024
EQ24300
Melding - Endringsmelding - til info
Fartøy forsinket
10726
25.03.2024
ABP24103
Melding - Undersøkelsen startes opp
10712
25.03.2024
ABP24103
Status
Pågående
10712
25.03.2024
ABP24103
Melding - Endringsmelding - til info
10712
25.03.2024
EMG24250
Melding - Ordinær ukemelding
Veldig mye nedetid på grunn av dårlig vær denne perioden. En linje gjenstår. Har plukket opp noder/mottakere fra de to sørligste linjene. - Siste linje blir transmittert denne uken, og resten av nodene/mottakerne skal plukkes opp.
10732
23.03.2024
ABP24102
Status
Ferdig
10711
22.03.2024
ABP24104
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
10720
22.03.2024
ABP24100
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
10709
22.03.2024
ABP24302
Havforskningsinstituttets uttalelse til innmelding
Havforskningsinstituttet har ingen merknader til den planlagte undersøkelsen. Vurderingen er gjort med hensyn til aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer for aktuelle fiskebestander (påvirkningsavstand 5 nmi) , beiteområder for hval og forekomst av koraller.
10794
22.03.2024
ABP24105
Havforskningsinstituttets uttalelse til endringsmelding
Havforskningsinstituttet har ingen merknader til mottatt endringsmelding.
10740
22.03.2024
ABP24300
Havforskningsinstituttets uttalelse til innmelding
Havforskningsinstituttet har ingen merknader til den planlagte undersøkelsen. Vurderingen er gjort med hensyn til aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer for aktuelle fiskebestander (påvirkningsavstand 5 nmi) , beiteområder for hval og forekomst av koraller.
10787
22.03.2024
ABP24200
Melding - Endringsmelding - til info
Kommentar var utdatert
10717
22.03.2024
ABP24200
Melding - Endringsmelding - til info
10717
22.03.2024
ABP24200
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Nodehåndteringen vil ta noe lenger tid enn planlagt, dermed øker varigheten på surveyen.
10717
22.03.2024
EQ24100
Havforskningsinstituttets uttalelse til endringsmelding

Havforskningsinstituttet har ingen merknader til mottatt endringsmelding.
10756
22.03.2024
PGS24001
Havforskningsinstituttets uttalelse til endringsmelding
Undersøkelsen overlapper med rådgivningskart i tidsommet 1. mai – 15. juni, men selskapet har vært i dialog med Havforskninsinsituttet, og de skriver at de ikke skal bruke seismiske kilder innenfor rådgivningsområdene i denne perioden. Så lenge det blir overholdt har Havforskningsinstituttet ingen merknader til undersøkelsen. Vurderingen er gjort med hensyn til aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer for aktuelle fiskebestander (påvirkningsavstand 20 nmi), beiteområder for hval og forekomst av koraller.

Selskapet skriver at de skal samle inn gravimetri og magnetometri data samtidig som seismikken. Dersom dette innebærer prøvetaking av havbunn eller plassering av utstyr på havbunn ber vi selskapet ta hensyn til at det er dokumentert forekomster av sårbare koraller i undersøkelsesområdet. Havforskningsinstituttet råder til at det tas særlig hensyn til dette, og at det brukes visuelt utstyr ved plassering av utstyr på bunn slik at man unngår å fysisk skade korallene. Vi ber også om at nye oppdagelser av korall og svamp meldes inn (postjournal@hi.no)
10776
22.03.2024
ABP24103
Havforskningsinstituttets uttalelse til endringsmelding
Havforskningsinstituttet har ingen merknader til mottatt endringsmelding.
10712
22.03.2024
ABP24101
Havforskningsinstituttets uttalelse til endringsmelding
Havforskningsinstituttet har ingen merknader til mottatt endringsmelding.
10710
22.03.2024
ABP24106
Havforskningsinstituttets uttalelse til endringsmelding
Havforskningsinstituttet har ingen merknader til mottatt endringsmelding.
10741
22.03.2024
OMV24300
Havforskningsinstituttets uttalelse til endringsmelding
Havforskningsinstituttet har ingen merknader til endringene i den planlagte undersøkelsen. Vurderingen er gjort med hensyn til aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer for aktuelle fiskebestander (påvirkningsavstand 5 nmi) , beiteområder for hval og forekomst av koraller.
10745
22.03.2024
ABP24301
Havforskningsinstituttets uttalelse til innmelding
Havforskningsinstituttet har ingen merknader til den planlagte undersøkelsen. Vurderingen er gjort med hensyn til aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer for aktuelle fiskebestander (påvirkningsavstand 5 nmi) , beiteområder for hval og forekomst av koraller.
10793
21.03.2024
ABP24101
Status
Pause
10710
21.03.2024
ABP24101
Melding - Undersøkelsen er satt på pause
10710
21.03.2024
EQ24205
Sokkeldirektoratet uttalelse til innmelding
Sokkeldirektoratet viser til deres melding vedrørende denne undersøkelsen.

Sokkeldirektoratet viser til uttalelsene som er gitt av adressatene innenfor meldesystemet (jf. petroleumsforskriften § 6 jf. ressursforskriften § 6), og har ingen merknader til at undersøkelsen gjennomføres som planlagt dersom disse tas til etterretning. Dette gjelder også eventuelt krav om fiskerikyndig fra Fiskeridirektoratet.

Sokkeldirektoratet gjør oppmerksom på at ev. endringer må meldes inn i henhold til ressursforskriften § 6. Det er krav om at alle regelverkspliktige meldinger, herunder oppstartsmelding, endringsmelding, ukemelding og sluttmelding – skal rapporteres gjennom Sokkeldirektoratets innmeldingssystem for undersøkelser.

Dersom undersøkelsen aksepteres gjennomført slik den er tilrådd, stadfestes dette gjennom at det sendes inn melding om oppstart når undersøkelsen starter, jf. ressursforskriften § 6, 3.ledd.

Rettighetshaver og/eller den som står for driften av fartøyet skal gjøre relevant regelverk, dokumenter og data tilgjengelig for den fiskerikyndige. Regelverk og dokumenter skal foreligge på både norsk og engelsk. Det skal også legges til rette for at den fiskerikyndige har tilgang til internett og andre nødvendige hjelpemidler jf. ressursforskriften § 9.

Skulle det oppstå situasjoner i forbindelse med fiskeriaktiviteten, ber vi om å bli underrettet om dette. Undersøkelsen kan bli stanset eller endret på kort varsel dersom det oppstår konflikt med fiskeriene.

Sokkeldirektoratet gjør særlig oppmerksom på at fartøy som foretar en undersøkelse, skal holde forsvarlig avstand til fartøy som driver fiske, og til faststående og flytende fiskeredskap. Særlig aktsomhet skal utvises når større ansamlinger av fiskefartøy observeres, jf. ressursforskriften § 8 andre ledd.

Det vises for øvrig til veileder om "Gjennomføring av seismiske undersøkelser på norsk kontinentalsokkel".
10784
21.03.2024
EQ24205
Status
Planlagt
10784
21.03.2024
EQ24309
Sokkeldirektoratet uttalelse til innmelding
Sokkeldirektoratet viser til deres melding vedrørende denne undersøkelsen.

Sokkeldirektoratet viser til uttalelsene som er gitt av adressatene innenfor meldesystemet (jf. petroleumsforskriften § 6 jf. ressursforskriften § 6), og har ingen merknader til at undersøkelsen gjennomføres som planlagt dersom disse tas til etterretning. Dette gjelder også eventuelt krav om fiskerikyndig fra Fiskeridirektoratet.

Sokkeldirektoratet gjør oppmerksom på at ev. endringer må meldes inn i henhold til ressursforskriften § 6. Det er krav om at alle regelverkspliktige meldinger, herunder oppstartsmelding, endringsmelding, ukemelding og sluttmelding – skal rapporteres gjennom Sokkeldirektoratets innmeldingssystem for undersøkelser.

Dersom undersøkelsen aksepteres gjennomført slik den er tilrådd, stadfestes dette gjennom at det sendes inn melding om oppstart når undersøkelsen starter, jf. ressursforskriften § 6, 3.ledd.

Rettighetshaver og/eller den som står for driften av fartøyet skal gjøre relevant regelverk, dokumenter og data tilgjengelig for den fiskerikyndige. Regelverk og dokumenter skal foreligge på både norsk og engelsk. Det skal også legges til rette for at den fiskerikyndige har tilgang til internett og andre nødvendige hjelpemidler jf. ressursforskriften § 9.

Skulle det oppstå situasjoner i forbindelse med fiskeriaktiviteten, ber vi om å bli underrettet om dette. Undersøkelsen kan bli stanset eller endret på kort varsel dersom det oppstår konflikt med fiskeriene.

Sokkeldirektoratet gjør særlig oppmerksom på at fartøy som foretar en undersøkelse, skal holde forsvarlig avstand til fartøy som driver fiske, og til faststående og flytende fiskeredskap. Særlig aktsomhet skal utvises når større ansamlinger av fiskefartøy observeres, jf. ressursforskriften § 8 andre ledd.

Det vises for øvrig til veileder om "Gjennomføring av seismiske undersøkelser på norsk kontinentalsokkel".
10783
21.03.2024
EQ24309
Status
Planlagt
10783
21.03.2024
EQ24307
Sokkeldirektoratets uttalelse til endringsmelding
Sokkeldirektoratet viser til melding om endring av område for undersøkelsen. På bakgrunn av innmeldt endring og nye uttalelser fra Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet, har Sokkeldirektoratet ingen ytterligere merknader til at undersøkelsen kan gjennomføres som planlagt dersom disse blir fulgt.
10775
21.03.2024
EQ24308
Sokkeldirektoratet uttalelse til innmelding
Sokkeldirektoratet viser til deres melding vedrørende denne undersøkelsen.

Sokkeldirektoratet viser til uttalelsene som er gitt av adressatene innenfor meldesystemet (jf. petroleumsforskriften § 6 jf. ressursforskriften § 6), og har ingen merknader til at undersøkelsen gjennomføres som planlagt dersom disse tas til etterretning. Dette gjelder også eventuelt krav om fiskerikyndig fra Fiskeridirektoratet.

Sokkeldirektoratet gjør oppmerksom på at ev. endringer må meldes inn i henhold til ressursforskriften § 6. Det er krav om at alle regelverkspliktige meldinger, herunder oppstartsmelding, endringsmelding, ukemelding og sluttmelding – skal rapporteres gjennom Sokkeldirektoratets innmeldingssystem for undersøkelser.

Dersom undersøkelsen aksepteres gjennomført slik den er tilrådd, stadfestes dette gjennom at det sendes inn melding om oppstart når undersøkelsen starter, jf. ressursforskriften § 6, 3.ledd.

Rettighetshaver og/eller den som står for driften av fartøyet skal gjøre relevant regelverk, dokumenter og data tilgjengelig for den fiskerikyndige. Regelverk og dokumenter skal foreligge på både norsk og engelsk. Det skal også legges til rette for at den fiskerikyndige har tilgang til internett og andre nødvendige hjelpemidler jf. ressursforskriften § 9.

Skulle det oppstå situasjoner i forbindelse med fiskeriaktiviteten, ber vi om å bli underrettet om dette. Undersøkelsen kan bli stanset eller endret på kort varsel dersom det oppstår konflikt med fiskeriene.

Sokkeldirektoratet gjør særlig oppmerksom på at fartøy som foretar en undersøkelse, skal holde forsvarlig avstand til fartøy som driver fiske, og til faststående og flytende fiskeredskap. Særlig aktsomhet skal utvises når større ansamlinger av fiskefartøy observeres, jf. ressursforskriften § 8 andre ledd.

Det vises for øvrig til veileder om "Gjennomføring av seismiske undersøkelser på norsk kontinentalsokkel".
10778
21.03.2024
EQ24308
Status
Planlagt
10778
21.03.2024
ABP24102
Melding - Ordinær ukemelding
Undersøkelsen er avsluttet -
10711
21.03.2024
NOD24101
Status
Planlagt
10803
21.03.2024
NOD24101
Melding - Innmelding
Dette er en 2D undersøkelse
10803
21.03.2024
ABP24101
Status
Pågående
10710
21.03.2024
ABP24101
Melding - Undersøkelsen startes opp
10710
21.03.2024
ABP24101
Melding - Endringsmelding - til info
10710
21.03.2024
NOD24200
Status
Avlyst
10800
21.03.2024
NOD24200
Melding - Undersøkelsen avlyses
10800
20.03.2024
NOD24200
Melding - Innmelding
Det er en 2D undersøkelse for grunnundersøkelse for havvindinstallasjoner for benytter sparker kilde og som er meld inn som en 3D.
10800
20.03.2024
ABP24300
Fiskeridirektoratets uttalelse til innmelding
Undersøkelsen skal foregå vest for Frøybanken i tidsrommet 1.mai 2024 - 31. mai 2024. Undersøkelsen inneholder 2D seismikk. Historiske fiskeridata viser at det kun forventes sporadisk fiskeriaktivitet med line i undersøkelsesområdet. Det skal være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen, med mindre annet fremgår av Sokkeldirektoratets tilbakemelding.
10787
20.03.2024
EQ24310
Fiskeridirektoratets uttalelse til innmelding
Undersøkelsen skal foregå på Johan Castberg i tidsrommet 10. mai 2024 - 15. august 2024. Undersøkelsen inneholder 3D seismikk. Historiske fiskeridata viser at det kun forventes sporadisk fiskeriaktivitet med line i undersøkelsesområdet. Det skal være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen, med mindre annet fremgår av Sokkeldirektoratets tilbakemelding.
10798
20.03.2024
PGS24001
Fiskeridirektoratets uttalelse til endringsmelding
Fiskeridirektoratet har ingen merknader til endringsmeldingen. Vi opprettholder vår tidligere uttalelse i saken.Det skal være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen, med mindre annet fremgår av Sokkeldirektoratets tilbakemelding.
10776
20.03.2024
EQ24001
Fiskeridirektoratets uttalelse til endringsmelding
Fiskeridirektoratet har ingen merknader til endringer nettoområdet. Vi opprettholder vår tidligere uttalelse i saken.Det skal være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen, med mindre annet fremgår av Sokkeldirektoratets tilbakemelding.
10722
20.03.2024
EQ24103
Fiskeridirektoratets uttalelse til innmelding
Utfra en helhetsvurdering av fiskeriaktivitet samt type av omsøkte undersøkelse, vil ikke Fiskeridirektoratet anmode om fiskerikyndig bemanning.
10792
20.03.2024
EQ24102
Fiskeridirektoratets uttalelse til innmelding
Utfra en helhetsvurdering av fiskeriaktivitet samt type av omsøkte undersøkelse, vil ikke Fiskeridirektoratet anmode om fiskerikyndig bemanning.
10790
19.03.2024
OMV24300
Melding - Endringsmelding - til info
10745
19.03.2024
ABP24106
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
10741
19.03.2024
ABP24105
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
10740
19.03.2024
EQ24310
Melding - Innmelding
Navn på fiskerikyndig vil komme senere
10798
19.03.2024
EQ24310
Status
Under behandling
10798
19.03.2024
EQ24201
Status
Avlyst
10729
19.03.2024
EQ24201
Melding - Undersøkelsen avlyses
10729
19.03.2024
ABP24302
Fiskeridirektoratets uttalelse til innmelding
Det skal være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen, med mindre annet fremgår av Sokkeldirektoratets tilbakemelding.
10794
19.03.2024
EQ24308
Fiskeridirektoratets uttalelse til innmelding
Det skal være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen, med mindre annet fremgår av Sokkeldirektoratets tilbakemelding.
10778
19.03.2024
ABP24104
Fiskeridirektoratets uttalelse til endringsmelding
Utfra en helhetsvurdering av fiskeriaktivitet samt type av omsøkte undersøkelse, vil ikke Fiskeridirektoratet anmode om fiskerikyndig bemanning.
10720
19.03.2024
ABP24104
Fiskeridirektoratets uttalelse til endringsmelding
Utfra en helhetsvurdering av fiskeriaktivitet samt type av omsøkte undersøkelse, vil ikke Fiskeridirektoratet anmode om fiskerikyndig bemanning.
10720
19.03.2024
ABP24104
Fiskeridirektoratets uttalelse til endringsmelding
Utfra en helhetsvurdering av fiskeriaktivitet samt type av omsøkte undersøkelse, vil ikke Fiskeridirektoratet anmode om fiskerikyndig bemanning.
10720
19.03.2024
ABP24102
Fiskeridirektoratets uttalelse til endringsmelding
Utfra en helhetsvurdering av fiskeriaktivitet samt type av omsøkte undersøkelse, vil ikke Fiskeridirektoratet anmode om fiskerikyndig bemanning.
10711
19.03.2024
ABP24102
Fiskeridirektoratets uttalelse til endringsmelding
Utfra en helhetsvurdering av fiskeriaktivitet samt type av omsøkte undersøkelse, vil ikke Fiskeridirektoratet anmode om fiskerikyndig bemanning.
10711
19.03.2024
EQ24309
Fiskeridirektoratets uttalelse til innmelding
Det skal være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen, med mindre annet fremgår av Sokkeldirektoratets tilbakemelding.
10783
19.03.2024
EQ24205
Fiskeridirektoratets uttalelse til innmelding
Det kan ventes noe fiske i området i valgt periode. I hovedsak bunntråling etter hvitfisk, samt noe notfiske. Både norske og utenlandske fartøy opererer i området.

Det skal være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen, med mindre annet fremgår av Sokkeldirektoratets tilbakemelding.

Dersom det oppstår konflikt mot fiskeriinteressene ber vi om at undersøkelsen endres eller avbrytes umiddelbart.
10784
19.03.2024
EQ24100
Fiskeridirektoratets uttalelse til endringsmelding
Utfra en helhetsvurdering av fiskeriaktivitet samt type av omsøkte undersøkelse, vil ikke Fiskeridirektoratet anmode om fiskerikyndig bemanning.
10756
19.03.2024
EQ24307
Fiskeridirektoratets uttalelse til endringsmelding
Det skal være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen, med mindre annet fremgår av Sokkeldirektoratets tilbakemelding.
10775
19.03.2024
ABP24101
Fiskeridirektoratets uttalelse til endringsmelding
Utfra en helhetsvurdering av fiskeriaktivitet samt type av omsøkte undersøkelse, vil ikke Fiskeridirektoratet anmode om fiskerikyndig bemanning.
10710
19.03.2024
ABP24101
Fiskeridirektoratets uttalelse til endringsmelding
Utfra en helhetsvurdering av fiskeriaktivitet samt type av omsøkte undersøkelse, vil ikke Fiskeridirektoratet anmode om fiskerikyndig bemanning.
10710
19.03.2024
ABP24100
Fiskeridirektoratets uttalelse til endringsmelding
Utfra en helhetsvurdering av fiskeriaktivitet samt type av omsøkte undersøkelse, vil ikke Fiskeridirektoratet anmode om fiskerikyndig bemanning.
10709
19.03.2024
ABP24100
Fiskeridirektoratets uttalelse til endringsmelding
Utfra en helhetsvurdering av fiskeriaktivitet samt type av omsøkte undersøkelse, vil ikke Fiskeridirektoratet anmode om fiskerikyndig bemanning.
10709
19.03.2024
OMV24300
Fiskeridirektoratets uttalelse til endringsmelding
Det skal være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen, med mindre annet fremgår av Sokkeldirektoratets tilbakemelding.
10745
19.03.2024
ABP24301
Fiskeridirektoratets uttalelse til innmelding
Det skal være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen, med mindre annet fremgår av Sokkeldirektoratets tilbakemelding.
10793
19.03.2024
ABP24103
Fiskeridirektoratets uttalelse til endringsmelding
Utfra en helhetsvurdering av fiskeriaktivitet samt type av omsøkte undersøkelse, vil ikke Fiskeridirektoratet anmode om fiskerikyndig bemanning.
10712
19.03.2024
ABP24103
Fiskeridirektoratets uttalelse til endringsmelding
Utfra en helhetsvurdering av fiskeriaktivitet samt type av omsøkte undersøkelse, vil ikke Fiskeridirektoratet anmode om fiskerikyndig bemanning.
10712
19.03.2024
ABP24103
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
10712
19.03.2024
ABP24101
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Optimizing execution schedule for the vessel project portfolio due to weather conditions
10710
18.03.2024
EQ24100
Sokkeldirektoratet uttalelse til innmelding
Sokkeldirektoratet viser til deres melding vedrørende denne undersøkelsen.

Sokkeldirektoratet viser til uttalelsene som er gitt av instansene innenfor meldesystemet (jf. petroleumsforskriften § 6 jf. ressursforskriften § 6), og har ingen merknader til at undersøkelsen gjennomføres som planlagt dersom disse tas til etterretning. Det er ikke stilt krav om fiskerikyndig bemanning for denne undersøkelsen.

Dersom undersøkelsen aksepteres gjennomført slik den er tilrådd, stadfestes dette gjennom at det sendes inn melding om oppstart når undersøkelsen starter, jf. ressursforskriften § 6, 3.ledd.

Skulle det oppstå situasjoner i forbindelse med fiskeriaktiviteten, ber vi om å bli underrettet om dette. Undersøkelsen kan bli stanset eller endret på kort varsel dersom det oppstår konflikt med fiskeriene.

Sokkeldirektoratet gjør også oppmerksom på at ev. endringer må meldes inn i henhold til ressursforskriften § 6. Det er krav om at alle regelverkspliktige meldinger, herunder oppstartsmelding, endringsmelding, ukemelding og sluttmelding – skal rapporteres gjennom Sokkeldirektoratets innmeldingssystem for undersøkelser.

Sokkeldirektoratet gjør særlig oppmerksom på at fartøy som foretar en undersøkelse, skal holde forsvarlig avstand til fartøy som driver fiske, og til faststående og flytende fiskeredskap. Særlig aktsomhet skal utvises når større ansamlinger av fiskefartøy observeres, jf. ressursforskriften § 8 andre ledd.
10756
18.03.2024
EQ24100
Status
Planlagt
10756
18.03.2024
PGS24002
Sokkeldirektoratet uttalelse til innmelding
Sokkeldirektoratet viser til deres melding vedrørende denne undersøkelsen.

Sokkeldirektoratet viser til uttalelsene som er gitt av adressatene innenfor meldesystemet (jf. petroleumsforskriften § 6 jf. ressursforskriften § 6), og har ingen merknader til at undersøkelsen gjennomføres som planlagt dersom disse tas til etterretning. Dette gjelder også eventuelt krav om fiskerikyndig fra Fiskeridirektoratet.

Sokkeldirektoratet gjør oppmerksom på at ev. endringer må meldes inn i henhold til ressursforskriften § 6. Det er krav om at alle regelverkspliktige meldinger, herunder oppstartsmelding, endringsmelding, ukemelding og sluttmelding – skal rapporteres gjennom Sokkeldirektoratets innmeldingssystem for undersøkelser.

Dersom undersøkelsen aksepteres gjennomført slik den er tilrådd, stadfestes dette gjennom at det sendes inn melding om oppstart når undersøkelsen starter, jf. ressursforskriften § 6, 3.ledd.

Rettighetshaver og/eller den som står for driften av fartøyet skal gjøre relevant regelverk, dokumenter og data tilgjengelig for den fiskerikyndige. Regelverk og dokumenter skal foreligge på både norsk og engelsk. Det skal også legges til rette for at den fiskerikyndige har tilgang til internett og andre nødvendige hjelpemidler jf. ressursforskriften § 9.

Skulle det oppstå situasjoner i forbindelse med fiskeriaktiviteten, ber vi om å bli underrettet om dette. Undersøkelsen kan bli stanset eller endret på kort varsel dersom det oppstår konflikt med fiskeriene.

Sokkeldirektoratet gjør særlig oppmerksom på at fartøy som foretar en undersøkelse, skal holde forsvarlig avstand til fartøy som driver fiske, og til faststående og flytende fiskeredskap. Særlig aktsomhet skal utvises når større ansamlinger av fiskefartøy observeres, jf. ressursforskriften § 8 andre ledd.

Det vises for øvrig til veileder om "Gjennomføring av seismiske undersøkelser på norsk kontinentalsokkel".
10779
18.03.2024
PGS24002
Status
Planlagt
10779
18.03.2024
ABP24101
Sokkeldirektoratets uttalelse til endringsmelding
Sokkeldirektoratet viser til melding om endring av tidsrom for undersøkelsen. På bakgrunn av innmeldt endring og nye uttalelser fra Fiskeridirektoratet har Sokkeldirektoratet ingen ytterligere merknader til at undersøkelsen kan gjennomføres som planlagt dersom disse blir fulgt.
10710
18.03.2024
VE24300
Status
Planlagt
10762
18.03.2024
VE24300
Sokkeldirektoratet uttalelse til innmelding
Sokkeldirektoratet viser til deres melding vedrørende denne undersøkelsen.

Sokkeldirektoratet viser til uttalelsene som er gitt av adressatene innenfor meldesystemet (jf. petroleumsforskriften § 6 jf. ressursforskriften § 6), og har ingen merknader til at undersøkelsen gjennomføres som planlagt dersom disse tas til etterretning. Dette gjelder også eventuelt krav om fiskerikyndig fra Fiskeridirektoratet.

Sokkeldirektoratet gjør oppmerksom på at ev. endringer må meldes inn i henhold til ressursforskriften § 6. Det er krav om at alle regelverkspliktige meldinger, herunder oppstartsmelding, endringsmelding, ukemelding og sluttmelding – skal rapporteres gjennom Sokkeldirektoratets innmeldingssystem for undersøkelser.

Dersom undersøkelsen aksepteres gjennomført slik den er tilrådd, stadfestes dette gjennom at det sendes inn melding om oppstart når undersøkelsen starter, jf. ressursforskriften § 6, 3.ledd.

Rettighetshaver og/eller den som står for driften av fartøyet skal gjøre relevant regelverk, dokumenter og data tilgjengelig for den fiskerikyndige. Regelverk og dokumenter skal foreligge på både norsk og engelsk. Det skal også legges til rette for at den fiskerikyndige har tilgang til internett og andre nødvendige hjelpemidler jf. ressursforskriften § 9.

Skulle det oppstå situasjoner i forbindelse med fiskeriaktiviteten, ber vi om å bli underrettet om dette. Undersøkelsen kan bli stanset eller endret på kort varsel dersom det oppstår konflikt med fiskeriene.

Sokkeldirektoratet gjør særlig oppmerksom på at fartøy som foretar en undersøkelse, skal holde forsvarlig avstand til fartøy som driver fiske, og til faststående og flytende fiskeredskap. Særlig aktsomhet skal utvises når større ansamlinger av fiskefartøy observeres, jf. ressursforskriften § 8 andre ledd.

Det vises for øvrig til veileder om "Gjennomføring av seismiske undersøkelser på norsk kontinentalsokkel".
10762
18.03.2024
ABP24302
Melding - Innmelding
FLO vil bli lagt til senere
10794
18.03.2024
ABP24302
Status
Under behandling
10794
18.03.2024
ABP24301
Melding - Innmelding
FLO vil bli lagt til når dette er vedtatt
10793
18.03.2024
ABP24301
Status
Under behandling
10793
18.03.2024
EQ24100
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Etter stadig dårlig vær på operasjoner som kommer før oss, har vår operasjon blitt ustatt. Søknaden blir avsluttet når vi er ferdig med operasjonen. Mvh Sera
10756
18.03.2024
EQ24101
Status
Avlyst
10789
18.03.2024
EQ24101
Melding - Undersøkelsen avlyses
10789
Bare de første 300 rader vises her. Ved "Eksporter" vil alle rader inkluderes.