Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
12.04.2024 - 01:33
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

BRØNNBANE – attributtbeskrivelse

Eksport: EXCELOPENXML ikon EXCEL
 • Hovednivå

  Hovednivå
  Attibuttoverskrift
  Beskrivelse
  Tagg
  Datatype
  Brønnbane navn
  Offisielt navn på brønnbanen ihht Sokkeldirektoratets retningslinjer for betegnelse på brønner og brønnbaner.
  wlbWellboreName
  varchar(40)
  NPDID for brønnbanen
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for brønnbanen.
  wlbNpdidWellbore
  int
  Brønn navn
  Offisielt navn på brønnen som brønnbanen tilhører ihht Sokkeldirektoratets retningslinjer for betegnelse på brønner og brønnbaner.
  wlbWell
  varchar(40)
  Boreoperatør
  Navn på rettighetshaver som på vegne av den aktive utvinningstillatelsen (ved brønnhodeposisjon) starter boreoperasjonen. Dette tilsvarer vanligvis operatørselskapet for den aktuelle utvinningstillatelsen.
  wlbDrillingOperator
  varchar(60)
  Boreoperatør, url
  Url til faktasiden for boreoperatør
  cmpFactPageUrl
  varchar(200)
  NPDID for boreoperatør
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for selskap
  cmpNpdidCompany
  int
  Utvinningstillatelse
  Offisielt navn på utvinningstillatelsen som brønnbanen ble boret eller planlegges boret ut fra (brønnhodeposisjonen).
  wlbProductionLicence
  varchar(40)
  Formål
  Endelig klassifisering av brønnbanen.

  Lovlige verdier for letebrønnbaner: WILDCAT, APPRAISAL, WILDCAT-CCS, APPRAISAL-CCS.

  Lovlige verdier for utvinningsbrønnbaner:
  OBSERVATION, PRODUCTION, INJECTION, INJECTION-CCS, OBSERVATION-CCS.

  Lovlig verdier for andre brønnbaner:
  SOIL DRILLING (boring ifm trase og andre grunnundersøkelser som gjøres for å undersøke grunnforholdene i forkant av plassering av innretninger),
  SHALLOW GAS (undersøke grunn gass før første boring på lokasjon),
  PILOT (undersøke geologi og væskekontakter for plassering av hovedbrønnbanen),
  SCIENTIFIC (bores ihhtLov om vitenskapelige undersøkelser),
  STRATIGRAPHIC (bores ihht Petroleumsloven §2-1).
  wlbPurpose
  varchar(40)
  Status
  Status for brønnbanen. Lovlige verdier:

  BLOWOUT: Det har vært blowout i brønnen.
  CLOSED: Utvinningsbrønnbane som er stengt for produksjon/injeksjon i kortere eller lengre periode. Statusen er også brukt på ferdig borete brønnbaner, der månedlig produksjon/injeksjon ikke har blitt rapportert enda.
  DRILLING: Brønnen er i borefasen. Kan være i aktiv boring, logging, testing eller plugging.
  JUNKED: Boringen ble avsluttet pga tekniske problemer,
  P&A: For letebrønnbane: brønnbanen er plugget og forlatt, og kan ikke re-entres for videre bruk. For utvinningsbrønnbane: produksjon/injeksjon er avsluttet og brønnen er plugget. Brønnhodet er fjernet eller på annet vis gjort utilgjengelig for nye brønnoperasjoner.
  PLUGGED: Brønnbane som er plugget, men øvre deler av brønnbanen kan brukes til å bore nye sidesteg mot nye boremål.
  PRODUCING: Det ble produsert fra brønnbanen ved operatørens siste månedlige innrapportering til Sokkeldirektoratet.
  INJECTING: Det ble injisert i brønnbanen ved operatørens siste månedlige innrapportering til Sokkeldirektoratet.
  SUSPENDED: Brønnbane der boringen er midlertidig stoppet. Rettighetshaverne planlegger å fortsette boringen på et senere tidspunkt.
  WILL NEVER BE DRILLED: Brønnbane som er registrert med navn og WellID av Sokkeldirektoratet, men som av ulike årsaker ikke vil bli boret.
  wlbStatus
  varchar(40)
  Innhold
  For letebrønnbaner, funn status.

  Lovlige verdier: DRY, SHOWS (spor av hydrokarboner), GAS, GAS/CONDENSATE, OIL eller OIL/GAS.
  SHOWS (GAS SHOWS, OIL SHOWS eller OIL/GAS SHOWS) er oppdaget som fluorescerende kutt (organisk ekstrakt), lukt av petroleum, eller synlig belegg på borekaks eller borekjerner, eller som økte gassavlesninger i slamloggerens detekteringsutstyr.
  Lovlige verdier for WILDCAT-CCS og APPRAISAL-CCS: WATER

  For utvinningsbrønnbaner, type produsert eller injisert fluid.
  Lovlige verdier: WATER, CUTTINGS, NOT AVAILABLE, OIL, GAS/CONDENSATE, OIL/GAS, CO2, GAS, WATER/GAS, NOT APPLICABLE.
  wlbContent
  varchar(40)
  Type
  Brønnbanetype. Lovlige verdier: EXPLORATION, DEVELOPMENT, OTHER (se 'Formål' for mer informasjon)
  wlbWellType
  varchar(20)
  Borestart
  Dato borekrona trengte gjennom jordskorpa. For sidesteg: Datoen ny formasjon blir boret, se også utboringsdyp.
  wlbEntryDate
  datetime
  Boreslutt
  Letebrønner fra flyttbare innretninger:
  For flytende innretninger - dato når ankerhåndteringen startet.For oppjekkbare innretninger - dato for oppstart av nedjekking.
  Letebrønner fra faste innretninger og alle utvinningsbrønner:
  Dato for når totalt dyp er nådd og siste foringsrør, casing eller screen er satt. Ved umiddelbar plugging av brønnbanen, tilsvarer boreslutt datoen siste plugg er satt.
  wlbCompletionDate
  datetime
  Felt
  Navn på feltet som brønnbanen er relatert til.
  wlbField
  varchar(40)
  Boretillatelse
  Boretillatelsesnummer sammen med versjon av boretillatelsen som angitt i boretillatelsen gitt av Sokkeldirektoratet.
  wlbDrillPermit
  varchar(10)
  Funn
  Navn på funnet som brønnbanen er relatert til.
  wlbDiscovery
  varchar(40)
  Funnbrønnbane
  Indikator som forteller om brønnbanen påviste et nytt funn. Lovlige verdier: YES, NO. For brønnbaner der resultatet ikke er pressemeldt eller på annet vis avklart, blir «NO» benyttet.
  wlbDiscoveryWellbore
  varchar(3)
  Temperatur ved bunn av brønnbanen [°C]
  Estimert temperatur ved bunnen av brønnbanen. Vises bare på brønner som er frigitt. Se beskrivelse.
  wlbBottomHoleTemperature
  int
  Seismisk lokalisering
  Brønnbanens lokalisering (ved spud-posisjon) på seismiske linjer. SP: Skuddpunkt.
  wlbSeismicLocation
  varchar(200)
  Maks inklinasjon [°]
  Maksimum avvik, i grader, fra vertikal brønnbane. Vises bare på brønner som er frigitt.
  wlbMaxInclation
  real
  Avstand, boredekk - midlere havflate [m]
  Avstand i meter mellom boredekk og midlere havnivå (RKB).
  wlbKellyBushElevation
  numeric
  Utborings dyp [m RKB]
  Dybden der en ny brønnbane eller nytt brønnspor utgår fra den eksisterende brønnbanen mot ett nytt geologisk boremål. Utboringsdypet er satt ved den dybden kakseprøver viser mer enn 50% formasjon under utboring av casing, sementplugg eller ved åpenhulls sidesteg. Andre indikasjoner kan være målt retningsendring ved borekronen.
  wlbKickOffPoint
  numeric
  Totalt vertikalt dybde (TVD) [m RKB]
  Vertikalt dybde fra dypet ved slutten av brønnbanen til boredekket. Vises bare på brønner som er frigitt. Referert til som sant vertikalt dyp (TVD: TrueVerticalDepth).
  wlbFinalVerticalDepth
  real
  Totalt målt dybde (MD) [m RKB]
  Målt lengde av brønnbanen fra boredekket til bunnen av brønnbanen ("driller`s depth").
  wlbTotalDepth
  numeric
  Vanndybde ved midlere havflate [m]
  Dybde i meter mellom midlere havflate og havbunn.
  wlbWaterDepth
  numeric
  Eldste penetrerte alder
  Alder (iflg. Geologic Time Scale 2004 by F. M. Gradstein, et al. (2004)) til den eldste formasjonen det er blitt boret gjennom. Kan avvike fra alder ved TD for eksempel i avviksbrønner. Eksempler for lovlige verdier: CRETACEOUS, EARLY CRETACEOUS, LATE JURASSIC, EARLY PERMIAN, EARLY TRIASSIC, EOCENE.
  wlbAgeAtTd
  varchar(40)
  Eldste penetrerte formasjon
  Navn på den eldste litostratigrafiske enheten som brønnbanen har penetrert. Vises bare på brønner som er frigitt. I de fleste brønnbaner er dette formasjonen eller gruppen påtruffet i bunnen av brønnbanen. Kan avvike fra formasjonen eller gruppen ved TD for eksempel i brønnbaner som er boret med høy avvik eller gjennom forkastninger. Eksempler på lovlige verdier: AMUNDSEN FM, BALDER FM, BASEMENT, BLODØKS FM, BRYNE FM, BURTON FM, COOK FM, DRAKE FM, DRAUPNE FM, EKOFISK FM, SHETLAND GP.
  wlbFormationAtTd
  varchar(40)
  Hovedområde
  Navn på området på norsk koninentalsokkel hvor brønnbanen ligger. Lovlige verdier: BARENTS SEA, NORWEGIAN SEA, NORTH SEA.
  wlbMainArea
  varchar(40)
  Boreinnretning
  Sokkeldirektoratets navn på innretningen som brønnbanen ble boret fra.
  wlbDrillingFacility
  varchar(50)
  Boreinnretning, kategori
  Angir om det var en flyttbar eller fast boreinnretning som boret brønnen. Lovlige verdier 'FIXED' eller 'MOVEABLE'
  wlbDrillingFacilityFixedOrMoveable
  varchar(10)
  Boreinnretning, type
  Type innretning brønnbanen ble boret fra. Eksempel på lovlige verdier: CONCRETE STRUCTURE, CONDEEP 3 SHAFTS, CONDEEP 4 SHAFTS, CONDEEP MONOSHAFT, JACKET 12 LEGS, JACKET 4 LEGS, JACKET 6 LEGS, JACKET 8 LEGS, JACK-UP 3 LEGS, JACK-UP 4 LEGS, SEMISUB STEEL, TLP CONCRETE, TLP STEEL, VESSEL.
  wlbFacilityTypeDrilling
  varchar(40)
  Produksjonsinnretning
  Sokkeldirektoratets navn på produksjonsinnretningen, for utvinningsbrønner.
  wlbProductionFacility
  varchar(50)
  Tildeling (runde/TFO)
  Navn på tildelingen utvinningstillatelsen som brønnbanen ble boret i, ble tildelt i.
  wlbLicensingActivity
  varchar(40)
  Flergrensbønn
  Indikator som forteller om brønnbanen er en flergrensbrønn, dvs. har mer enn en gren. Eksempel på lovlige verdier: YES, NO. Se også Sokkeldirektoratets retninglinjer for betegnelse på brønner og brønnbaner.
  wlbMultilateral
  varchar(3)
  Opprinnelig formål
  Formålet med brønnbanen definert før borestart.Lovlige verdier for letebrønnbaner: WILDCAT, APPRAISAL, WILDCAT-CCS, APPRAISAL-CCS. Eksempler på lovlige verdier for utvinningsbrønnbaner: OBSERVATION, PRODUCTION, INJECTION.
  wlbPurposePlanned
  varchar(40)
  Innhold - planlagt
  Bare relevant for utvinningsbrønnbaner, planlagt type produsert eller injisert fluid. Eksempler på lovlige verdier: CO2, CUTTINGS, GAS, NOT APPLICABLE, WATER, WATER/GAS.
  wlbContentPlanned
  varchar(40)
  Borestart år
  Året borekrona trengte gjennom jordskorpa / havbunnen.
  wlbEntryYear
  int
  Boreslutt år
  For letebrønnbaner: For flyttbare innretninger: Året ankerhåndtering startet. For oppjekkbare innretninger: året nedjekking startet. For utvinningsbrønnbaner: Året siste casing, liner eller screen ble installert.
  wlbCompletionYear
  int
  Gjenåpnet
  Status om brønnbanen er gjenåpnet (YES) eller ikke (NO). Når en teller antall brønnbaner på norsk sokkel, teller en bare de som ikke er gjenåpnet (NO).
  wlbReentry
  varchar(3)
  Borestart for forboring
  Dato når forboringsaktiviteten ble startet ( se også Borestart).
  wlbEntryPreDrillDate
  datetime
  Boreslutt for forboring
  Dato når forboringsaktiviteten ble ferdigstillt (se også boreslutt).
  wlbCompPreDrillDate
  datetime
  Frigitt dato
  Dato for når rådata som er innrapportert til myndighetene fra brønnen ikke lenger er undergitt taushetsplikt. Normalt ca 2 år etter boreslutt. Kan være tidligere hvis arealet for utvinningstillatelsen er tilbakelevert.
  wlbReleasedDate
  datetime
  Reklassifisert fra/til brønnbane
  Den opprinnelig brønnbanen som denne brønnbanen er reklassifisert fra. En brønnbane kan bare bli reklassifisert fra leting til utvinning, ikke omvendt.
  wlbReclassFromWellbore
  varchar(40)
  Reklassifiert dato
  Dato for når brønnbanen ble reklassifisert.
  wlbDateReclass
  datetime
  Årsak til gjenåpning
  Årsak til at boringen av brønnbanen ble gjenåpnet. Bare relevant for letebrønnbaner. Eksempel på lovlige verdier: DRILLING, DRILLING/PLUGGING, LOGGING, PLUGGING, TESTING, TESTING/PLUGGING.
  wlbReentryExplorationActivity
  varchar(40)
  Plottesymbol
  Sokkeldirektoratets plottesymbol nummer for brønnbaner.
  wlbPlotSymbol
  int
  1. nivå med hydrokarboner, formasjon.
  Navn på litostratigrafisk enhet, 1. nivå, hvor hydrokarboner er blitt påvist. Vises bare på brønner som er frigitt. Eksempler på lovlige verdier: BASEMENT, COOK FM, EKOFISK FM, HEIMDAL FM, SANDNES FM, SOGNEFJORD FM, TARBERT FM, BRENT GP. Se Sokkeldirektoratets bulletins for mer informasjon.
  wlbFormationWithHc1
  varchar(20)
  1. nivå med hydrokarboner, alder
  Alder på litostratigrafisk enhet, 1. nivå, hvor petroleum er blitt påvist. Eksempler på lovlige verdier: CRETACEOUS, EARLY CRETACEOUS, LATE JURASSIC, EOCENE. Se Sokkeldirektoratets bulletins for mer informasjon.
  wlbAgeWithHc1
  varchar(20)
  2. nivå med hydrokarboner, formasjon
  Navn på litostratigrafisk enhet, 2. nivå, hvor hydrokarboner er blitt påvist. Vises bare på brønner som er frigitt.Eksempler på lovlige verdier: BASEMENT, COOK FM, EKOFISK FM, HEIMDAL FM, SANDNES FM, SOGNEFJORD FM, TARBERT FM, BRENT GP.
  wlbFormationWithHc2
  varchar(20)
  2. nivå med hydrokarboner, alder
  Alder på litostratigrafisk enhet, 2. nivå, hvor petroleum er blitt påvist. Eksempler på lovlige verdier: CRETACEOUS, EARLY CRETACEOUS, LATE JURASSIC, EOCENE.
  wlbAgeWithHc2
  varchar(20)
  3. nivå med hydrokarboner, formasjon
  Navn på litostratigrafisk enhet, 3. nivå, hvor hydrokarboner er blitt påvist. Vises bare på brønner som er frigitt. Eksempler på lovlige verdier: BASEMENT, COOK FM, EKOFISK FM, HEIMDAL FM, SANDNES FM, SOGNEFJORD FM, TARBERT FM, BRENT GP.
  wlbFormationWithHc3
  char(20)
  3. nivå med hydrokarboner, alder
  Alder på litostratigrafisk enhet, 3. nivå, hvor petroleum er blitt påvist. Eksempler på lovlige verdier: CRETACEOUS, EARLY CRETACEOUS, LATE JURASSIC, EOCENE.
  wlbAgeWithHc3
  char(20)
  Boredager
  Antall dager fra borestart til boreslutt.
  wlbDrillingDays
  int
  Geodetisk datum
  Referansesystem for koordinater. Eksempel på lovlige verdier: ED50.
  wlbGeodeticDatum
  varchar(6)
  NS grader
  Geografisk koordinat for brønnhode, nord-sør grader.
  wlbNsDeg
  int
  NS minutter
  Geografisk koordinat for brønnhode, nord-sør minutter.
  wlbNsMin
  int
  NS sekunder
  Geografisk koordinat for brønnhode, nord-sør sekunder (desimal tall).
  wlbNsSec
  real
  NS kode
  Indikator som forteller om koordinaten for brønnhode ligger på nordlig eller sørlig halvkule. Lovlige verdier: N, S.
  wlbNsCode
  varchar(1)
  ØV grader
  Geografisk koordinat for brønnhode, øst-vest grader.
  wlbEwDeg
  int
  ØV minutter
  Geografisk koordinat for brønnhode, øst-vest minutter.
  wlbEwMin
  int
  ØV sekunder
  Geografisk koordinat for brønnhode, øst-vest sekunder (desimal tall).
  wlbEwSec
  real
  ØV kode
  Indikator som forteller om koordinaten for brønnhode ligger på østlig eller vestlig halvkule. Lovlige verdier: E, W.
  wlbEwCode
  varchar(1)
  NS desimalgrader
  Geografisk koordinat for brønnhode, nord-sør, desimalgrader.
  wlbNsDecDeg
  decimal
  ØV desimalgrader
  Geografisk koordinat for brønnhode, øst-vest, desimalgrader.
  wlbEwDecDeg
  decimal
  NS UTM [m]
  Universal Transverse Mercator koodinat for brønnhode, nord-sør.
  wlbNsUtm
  decimal
  ØV UTM [m]
  Universal Transverse Mercator koodinat for brønnhode, øst-vest.
  wlbEwUtm
  decimal
  UTM sone
  Universal Transverse Mercator sone. Eksempel på lovlige verdier: 31, 32, 33, 34.
  wlbUtmZone
  int
  Brønnbane navn, del 1
  Del 1 av brønnbanenavnet. Forteller hvilken kvadrant på norsk sokkel brønnbanen ble boret i. Ihht Sokkeldirektoratets retningslinjer for betegnelse på brønner og brønnbaner.
  wlbNamePart1
  int
  Brønnbane navn, del 2
  Del 2 av brønnbanenavnet. Forteller hvilken blokk brønnbanen ble boret i. Ihht Sokkeldirektoratets retningslinjer for betegnelse på brønner og brønnbaner.
  wlbNamePart2
  int
  Brønnbane navn, del 3
  Del 3 av brønnbanenavnet. Forteller navnet på innretningen brønnbanen ble boret i fra. Ikke brukt for letebrønner. Ihht Sokkeldirektoratets retningslinjer for betegnelse på brønner og brønnbaner.
  wlbNamePart3
  varchar(1)
  Brønnbane navn, del 4
  Del 4 av brønnbanenavnet. Løpenummer for brønnbanen. Ihht Sokkeldirektoratets retningslinjer for betegnelse på brønner og brønnbaner.
  wlbNamePart4
  int
  Brønnbane navn, del 5
  Del 5 av brønnbanenavnet. Brukt for å indikere letebrønner som var planlagt skråboret (S), sidesteg (A, B,...), gjenåpnete brønnbaner (R), planlagte flergrensbrønner (Y). Ihht Sokkeldirektoratets retningslinjer for betegnelse på brønner og brønnbaner.
  wlbNamePart5
  varchar(2)
  Brønnbane navn, del 6
  Del 6 av brønnbanenavnet. Løpenummer for gjenåpnete brønnbaner eller løpenummer for greiner i flergrensbrønner. Ihht Sokkeldirektoratets retningslinjer for betegnelse på brønner og brønnbaner.
  wlbNamePart6
  varchar(2)
  Url til Faktaside
  Url til brønnbanens faktaside på Sokkeldirektoratets FaktaWEB.
  wlbFactPageUrl
  varchar(200)
  Faktakart
  Url til brønnbanens faktakart på Sokkeldirektoratets FaktaWEB.
  wlbFactMapUrl
  varchar(200)
  Url til Sokkeldirektoratet pressemelding for brønnen.
  Url til Sokkeldirektoratets pressemelding for brønnbanen. Bare for letebrønner boret etter 1.1.1999.
  wlbPressReleaseUrl
  varchar(200)
  DISKOS brønn type
  DISKOS brønnbane type.
  wlbDiskosWellboreType
  varchar(20)
  DISKOS brønnbane mor
  DISKOS brønnbane forelder.
  wlbDiskosWellboreParent
  varchar(40)
  NPDID for utvinningstill. boremål
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for utvinningstillatelsen for boremålet. Denne kan være en annen enn den utvinnningstillatelsen brønnen ble boret fra.
  prlNpdidProdLicenceTarget
  int
  NPDID for funnet
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for funnet.
  dscNpdidDiscovery
  int
  NPDID for feltet
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for feltet.
  fldNpdidField
  int
  NPDID for boreinnretningen
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for innretningen som har boret brønnbanen.
  fclNpdidFacilityDrilling
  int
  NPDID for produksjonsinnretningen
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for produksjonsinnretningen, for utvinningsbrønnbaner.
  fclNpdidFacilityProducing
  int
  NPDID for reklassifisert fra brønnbane
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for brønnbanen denne brønnbanen er blitt reklassifisert fra.
  wlbNpdidWellboreReclass
  int
  NPDID for utvinningstillatelse boret i
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for utvinningstillatelsen brønnbanen ble boret ut fra (brønnhodeposisjonen).
  prlNpdidProductionLicence
  int
  Borestart dag
  Nummer på dagen i måneden borekrona trengte gjennom jordskorpa / havbunnen.
  wlbEntryDay
  int
  Borestart måned
  Nummer på måneden i året borekrona trengte gjennom jordskorpa / havbunnen.
  wlbEntryMonth
  int
  Boreslutt dag
  For letebrønnbaner: Flytende og halvt nedsenkbare innretninger: Nummer på dagen i måneden ankerhåndtering startet. For oppjekkbare innretninger: dagen nedjekking startet.
  For utvinningsbrønnbaner: Dagen siste casing eller liner ble installert.
  wlbCompletionDay
  int
  Boreslutt måned
  For letebrønnbaner: Flytende og halvt nedsenkbare innretninger: Nummer på måneden ankerhåndtering startet. For oppjekkbare innretninger: dagen nedjekking startet.
  For utvinningsbrønnbaner: måneden siste casing eller liner ble installert.
  wlbCompletionMonth
  int
  Dato boretillatelse godkjent
  Beskrivelse ikke definert
  wlbDrillPerApprovedPermitDate
  datetime
  Planlagt posisjon - ØV
  Beskrivelse ikke definert
  wlbDrillPerEwDeg
  int
  N/A - drillper_legal_ref_en_legal_note
  Beskrivelse ikke definert
  wlbDrillPerLegalRefEnLegalNote
  varchar(8000)
  Regelverksreferanse
  Beskrivelse ikke definert
  wlbDrillPerLegalRefNbLegalNote
  varchar(8000)
  Kommentar
  Beskrivelse ikke definert
  wlbDrillPerNbComment
  varchar(4000)
  Planlagt posisjon - NS
  Beskrivelse ikke definert
  wlbDrillPerNsDeg
  int
  Forventet oppstart
  Beskrivelse ikke definert
  wlbEntryDatePlanned
  datetime
  Brønnbane alias navn
  Alias navn for brønnbanen. Kan feks være prosjektnavnet brønnen hadde når den ble boret. Dette navnet trenger ikke være iiht norsk navneregel som starter på kvadrant/blokk.
  wlbAliasName
  varchar(50)
  Publiseringsdato
  Dato kvalitetskontroll av informasjon om brønnbanen ble ferdig, slik at den kan publiseres på internett som en 'Well Data Summary Sheet brønnbane', dvs. med mer informasjon tilgjengelig enn for andre brønnbaner.
  wlbWdssQcDate
  datetime
  Havbunn
  Angir om brønnen er havbunnskomplettert. Lovlige verdier 'YES', 'NO'.
  wlbSubSea
  varchar(3)
  WDSS bind nummer
  Referanse til Sokkeldirektoratets Well Data Summary Sheet bind nummer hvor brønnbanen er beskrevet. Eksempel på lovlige verdier: 1, 2, 3, ...
  wlbWdssVolumeReference
  int
  Kjerner tilgjengelig for prøvetaking?
  Forteller om kjerneprøver er tilgjengelig i Sokkeldirektoratets kjernelager. Lovlige verdier: YES, NO.
  wlbCoreSampleAvailable
  varchar(3)
  Borkaks tilgjengelig for prøvetaking?
  Forteller om borekaksprøver er tilgjengelig i Sokkeldirektoratets kjernelager. Lovlige verdier: YES, NO.
  wlbCuttingsSamplesAvailable
  varchar(3)
  Med foringsrør og styrketester
  Indikator som forteller om brønnbanen har denne type informasjon
  wlbWithCasingAndLot
  bit
  Med spleisa logger
  Indikator som forteller om brønnbanen har denne type informasjon
  wlbWithCompositeLog
  bit
  Med kjernefoto
  Indikator som forteller om brønnbanen har denne type informasjon
  wlbWithCorePhoto
  bit
  Med kjerner
  Indikator som forteller om brønnbanen har denne type informasjon
  wlbWithCores
  bit
  Med borekaks
  Indikator som forteller om brønnbanen har denne type informasjon
  wlbWithCuttings
  bit
  Med dok. Fra rettighetshaver
  Indikator som forteller om brønnbanen har denne type informasjon
  wlbWithDocReportedByLicensee
  bit
  Med borestrengtester
  Indikator som forteller om brønnbanen har denne type informasjon
  wlbWithDst
  bit
  Med litostratigrafi
  Indikator som forteller om brønnbanen har denne type informasjon
  wlbWithFormationTops
  bit
  Med geokjemi
  Indikator som forteller om brønnbanen har denne type informasjon
  wlbWithGeochemInfo
  bit
  Med logger
  Indikator som forteller om brønnbanen har denne type informasjon
  wlbWithLog
  bit
  Med boreslam
  Indikator som forteller om brønnbanen har denne type informasjon
  wlbWithMud
  bit
  Med Norwegian Offshore Directorate papers
  Indikator som forteller om brønnbanen har denne type informasjon
  wlbWithNpdPapers
  bit
  Med oljeprøver
  Indikator som forteller om brønnbanen har denne type informasjon
  wlbWithOilSamples
  bit
  Med gamle WDSS rapporter
  Indikator som forteller om brønnbanen har denne type informasjon
  wlbWithOldWdss
  bit
  Med palynologiske preparater
  Indikator som forteller om brønnbanen har denne type informasjon
  wlbWithPalySlides
  bit
  Med historikk
  Indikator som forteller om brønnbanen har denne type informasjon
  wlbWithWellboreHistory
  bit
  Plugget dato
  Dato brønnbanen ble ferdig plugget, som innmeldt til Sokkeldirektoratet av operatør til DDRS (Daily Drilling Reporting System).
  wlbPluggedDate
  datetime
  Utvinningstill. for boremål
  Dette tilsvarer den aktive utvinningstillatelsen for brønnbanens planlagte endepunkt. Utvinningstillatelsen for boremålet kan være en annen enn utvinningstillatelsen boringen startet i.
  wlbLicenceTargetName
  varchar(10)
  Plugget og forlatt dato
  Dato P&A-operasjonen av brønnbanen var ferdig, som innmeldt av operatør til DDRS (Daily Drilling Reporting System). Forekommer bare en gang pr. brønnhode/overflateposisjon.
  wlbPluggedAbandonDate
  datetime
  NPDID for boresteds undersøkelsen
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for borestedsundersøkelsen
  wlbNpdidSiteSurvey
  int
  Borestedsundersøkelse
  Navn på borestedsundersøkelsen som er utført ifm brønnen som innrapport ihht Sokkeldirektoratets meldesystem for undersøkelser
  wlbSiteSurvey
  varchar(100)
  Dato hovednivå oppdatert
  Dato når informasjon om denne brønnbanen ble oppdatert sist eller lagt inn for første gang. Datoen vil bare bli forandret dersom data i 'Hovednivå' i fanen 'Brønnbane' blir forandret.
  wlbDateUpdated
  datetime
  Dato alle oppdatert
  Dato når noe informasjon om denne brønnbanen ble oppdatert sist eller lagt inn for første gang. Datoen vil også bli forandret dersom data i noen av 'Undernivåene' i fanen 'Brønnbane' blir forandret.
  wlbDateUpdatedMax
  datetime
 • Undernivå – Brønnhistorie

  Kort sammendrag av formål, operasjoner og resultater.
  Undernivå – Brønnhistorie
  Attibuttoverskrift
  Beskrivelse
  Tagg
  Datatype
  NPDID for brønnbanen
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for brønnbanen.
  wlbNPDID_wellbore
  int
  Brønnbane navn
  Offisielt navn på brønnbanen ihht Sokkeldirektoratets retningslinjer for betegnelse på brønner og brønnbaner.
  wlbName
  varchar(40)
  Historie
  Kort oppsummering av brønnbanens formål, operasjoner og resultater. Teksten er i html format og er ment for å vises i en internett browser.
  wlbHistory
  varchar(-1)
  Dato oppdatert
  Dato når denne posten ble oppdatert sist eller lagt inn for første gang.
  wlbHistoryDateUpdated
  datetime
 • Undernivå – Borekaks i OD

  Borekaksprøver som operatøren iht. regelverket har sendt til Oljedirektoratet.
  Undernivå – Borekaks i OD
  Attibuttoverskrift
  Beskrivelse
  Tagg
  Datatype
  NPDID for brønnbanen
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for brønnbanen.
  wlbNPDID_wellbore
  int
  Brønnbane
  Offisielt navn på brønnbanen ihht Sokkeldirektoratets retningslinjer for betegnelse på brønner og brønnbaner.
  wlbName
  varchar(40)
  Borekaksprøve, topp dybde [m]
  Topp dybde for borekaksprøven [m].
  wlbCuttingTopDepth
  numeric
  Borekaksprøve, bunn dybde [m]
  Bunn dybde for borekaksprøvene [m].
  wlbCuttingBottomDepth
  numeric
  WDSS QC dato
  Dato kvalitetskontroll av informasjon om brønnbanen ble ferdig, slik at den kan publiseres på internett som en 'Well Data Summary Sheet brønnbane', dvs. med mer informasjon tilgjengelig enn andre brønnbaner.
  wlbWdssQcDate
  datetime
  Borekaks tilgjengelig for prøvetaking?
  Indikator som forteller om det er borekaks-prøvemateriale tilgjengelig i Sokkeldirektoratet.
  wlbCuttingSampleAvailable
  varchar(3)
 • Undernivå – Borekjerner i OD

  Kjerneprøver som operatøren iht. regelverket har sendt til Oljedirektoratet.
  Undernivå – Borekjerner i OD
  Attibuttoverskrift
  Beskrivelse
  Tagg
  Datatype
  NPDID for brønnbanen
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for brønnbanen.
  wlbNPDID_wellbore
  int
  Brønnbane
  Offisielt navn på brønnbanen ihht Sokkeldirektoratets retningslinjer for betegnelse på brønner og brønnbaner.
  wlbName
  varchar(40)
  Kjerneprøve nummer
  Sekvens nummer for kjerneprøven i brønnbanen.
  wlbCoreNumber
  int
  Antall kjerneprøver
  Totalt antall kjerneprøver i brønnbanen.
  wlbNumberOfCores
  int
  Total kjerneprøve lengde [m]
  Total lengde av kjerneprøver i brønnbanen.
  wlbTotalCoreLength
  numeric
  Kjerneprøve - topp dybde
  Topp dybde for kjerneprøven.
  wlbCoreIntervalTop
  numeric
  Kjerneprøve - bunn dybde
  Bunn dybde for kjerneprøven.
  wlbCoreIntervalBottom
  numeric
  Kjerneprøve dybde - enhet
  Enhet for kjerneprøve dybde. Lovlige verdier: m, ft.
  wlbCoreIntervalUom
  varchar(6)
  WDSS QC dato
  Dato kvalitetskontroll av informasjon om brønnbanen ble ferdig, slik at den kan publiseres på internett som en 'Well Data Summary Sheet brønnbane', dvs. med mer informasjon tilgjengelig enn andre brønnbaner.
  wlbWdssQcDate
  datetime
  Kjerner tilgjengelig for prøvetaking?
  Indikator som forteller om prøvemateriale er tilgjengelig i Sokkeldirektoratet. Lovlige verdier: YES, NO.
  wlbCoreSampleAvailable
  varchar(3)
  Kommentarer
  Kommentarer.
  wlbCoreComments
  varchar(250)
  Dato oppdatert
  Dato når denne posten ble oppdatert sist eller lagt inn for første gang.
  wlbCoreDateUpdated
  datetime
 • Undernivå – Kjernebilder

  Kjernebilder skannet av OD.
  Undernivå – Kjernebilder
  Attibuttoverskrift
  Beskrivelse
  Tagg
  Datatype
  NPDID for brønnbanen
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for brønnbanen.
  wlbNPDID_wellbore
  int
  Brønnbane
  Offisielt navn på brønnbanen ihht Sokkeldirektoratets retningslinjer for betegnelse på brønner og brønnbaner.
  wlbName
  varchar(40)
  Kjerneprøve nummer
  Sekvens nummer for kjerneprøven i brønnbanen.
  wlbCoreNumber
  int
  Kjernefoto URL
  URL til kjernefoto på fakasidene.
  wlbCorePhotoImgUrl
  varchar(200)
  Kjernefoto tittel
  Tittel på kjernefoto.
  wlbCorePhotoTitle
  varchar(200)
  Dato oppdatert
  Dato når denne posten ble oppdatert sist eller lagt inn for første gang.
  wlbCorePhotoDateUpdated
  datetime
 • Undernivå – Palynologiske preparater i OD

  Palynologiske preparater som operatøren iht. regelverket har sendt til Oljedirektoratet.
  Undernivå – Palynologiske preparater i OD
  Attibuttoverskrift
  Beskrivelse
  Tagg
  Datatype
  NPDID for brønnbanen
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for brønnbanen.
  wlbNPDID_wellbore
  int
  Brønnbane
  Offisielt navn på brønnbanen ihht Sokkeldirektoratets retningslinjer for betegnelse på brønner og brønnbaner.
  wlbName
  varchar(40)
  Prøve type
  Prøvetypen som den palynologiske prøven er tatt fra. Eksempler på lovlige verdier: DC: borekaks, C: borekjerne, SWC: sideveggskjerne.
  wlbPalySlideType
  varchar(6)
  Prøve dybde
  Dybden prøven ble tatt på.
  wlbPalySlideDepth
  numeric
  Dybde enhet
  Dybde enhet er meter (M) eller fot (F).
  wlbPalySlideDepthUnit
  varchar(9)
  Laboratorie
  Laboratorium som preparerte prøven. Eksempler på lovlige verdier: APT: Applied Petroleum Technology BIOST(RAT): Biostrat FUGRO: Fugro/Robertson GEOCH: Geochem GEOST(R): Geostrat HYDRO: Norsk Hydro IKU: Institutt for kontinentalsokkelundersøkelser LAP: Laboratory for applied palynology OD: Norwegian Petroleum Directorate NOD: Norwegian Offshore Directorate PALEO/PAS: Paleoservices RRI: Robertson Research International SAGA: Saga Petroleum STATO: Statoil STRAT: Stratlab UOS: University of Sheffield WESTL.: West Lab
  wlbPalySlideLab
  varchar(8)
  WDSS QC dato
  Dato kvalitetskontroll av informasjon om brønnbanen ble ferdig, slik at den kan publiseres på internett som en 'Well Data Summary Sheet brønnbane', dvs. med mer informasjon tilgjengelig enn andre brønnbaner.
  wlbWdssQcDate
  datetime
 • Undernivå – Oljeprøver i OD

  Trykkavlastede væskeprøver som operatøren iht. regelverket sender til Oljedirektoratet.
  Undernivå – Oljeprøver i OD
  Attibuttoverskrift
  Beskrivelse
  Tagg
  Datatype
  NPDID for brønnbanen
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for brønnbanen.
  wlbNPDID_wellbore
  int
  Brønnbane
  Offisielt navn på brønnbanen ihht Sokkeldirektoratets retningslinjer for betegnelse på brønner og brønnbaner.
  wlbName
  varchar(40)
  Test type
  Teknologi som er brukt for å ta prøven
  wlbOilSampleTestType
  varchar(4)
  Flaske nummer
  Testnummer som er angitt på flaskene sendt til Sokkeldirektoratet.
  wlbOilSampleTestNumber
  varchar(10)
  Flaske intervall MD [m]
  Testintervall som er angitt på flaskene sendt til Sokkeldirektoratet.
  wlbOilSampleInterval
  varchar(43)
  Topp dyp MD [m]
  Topp dyp på testintervallet som er angitt på flaskene sendt til Sokkeldirektoratet.
  wlbOilSampleTopDepth
  decimal
  Bunn dyp MD [m]
  Bunn dyp på testintervall som er angitt på flasken sendt til Sokkeldirektoratet.
  wlbOilSampleBottomDepth
  decimal
  Væske type
  Prøvetatt væske som angitt på flaskene sendt til Sokkeldirektoratet.
  wlbOilSampleFluidType
  varchar(20)
  Test tidspunkt
  Test dato og tidspunkt.
  wlbOilSampleTestDate
  datetime
  Motatt dato
  Dato for når prøven ble motatt i Sokkeldirektoratet.
  wlbOilSampledateReceivedDate
  datetime
  Prøver tilgjengelig
  Forteller om oljeprøver er tilgjengelig i Sokkeldirektoratet for denne spesifikke oljeprøven. Lovlige verdier: YES, NO.
  wlbOilSampleAvailable
  varchar(3)
  WDSS QC dato
  Dato kvalitetskontroll av informasjon om brønnbanen ble ferdig, slik at den kan publiseres på internett som en 'Well Data Summary Sheet brønnbane', dvs. med mer informasjon tilgjengelig enn andre brønnbaner.
  wlbWdssQcDate
  datetime
  Dato oppdatert
  Dato når denne posten ble oppdatert sist eller lagt inn for første gang.
  wlbOilSampleDateUpdated
  datetime
 • Undernivå – Litostratigrafi

  ODs tolkninger av litostratigrafiske enheter påtruffet langs brønnbanen. Kan bli oppdatert over tid. Beskrivelser av den enkelte stratigrafiske enhetene finnes på faktasidene under <Stratigrafi> eller i NPD-bulletinene.
  Undernivå – Litostratigrafi
  Attibuttoverskrift
  Beskrivelse
  Tagg
  Datatype
  NPDID for litostrat. enhet
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for litostratigrafiske enheter.
  lsuNpdidLithoStrat
  int
  NPDID for forelder lito. strat. enhet
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for litostratigrafisk enhet, refererer til forelder enhet. Vil være tom hvis Nivå = GROUP.
  lsuNpdidLithoStratParent
  int
  NPDID for brønnbanen
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for brønnbanen.
  wlbNpdidWellbore
  int
  Litostrat. enhet
  Den litostratigrafiske enhetens offisielle navn.
  lsuName
  varchar(20)
  Litostrat. enhet, forelder
  Den litostratigrafiske enhetens offisielle navn, refererer til forelder. Se også nivå. Vil være tom hvis Nivå = GROUP.
  lsuNameParent
  varchar(20)
  Nivå
  Angir den litostratigrafiske enhetens nivå. Lovlige verdier: GROUP, FORMATION, MEMBER.
  lsuLevel
  varchar(9)
  Topp dyp [m]
  Målt lengde langs brønnbanen fra drivhylse til starten på den litostratigrafiske enheten. Er alltid den gruppen/formasjonen/leddet borekrona beveger seg inn i. I noen situasjoner, f. eks. brønnbaner boret med stor avvik fra vertikalen, brønnbaner gjennom forkastninger og saltvegger, er dette ikke en ekte stratigrafisk topp. Toppen på den litostratigrafiske enheten vil være den stratigrafiske bunnen når den er boret fra undersiden. Når formasjoner veksler med hverandre er toppen på enheten blitt tolket flere ganger og tilsvarer toppene på underenhetene. For noen brønner og noen stratigrafiske intervaller er bare gruppetopper blitt tolket. Ledd er bare tolket i og nær typeområdet. I noen tilfeller er det brukt uformelle navn på formasjoner som ikke har formelle beskrivelser og navn. Disse er merket med tillegget i formasjonsnavnet. Sokkeldirektoratets tolkninger. Kan bli oppdatert over tid.
  lsuTopDepth
  numeric
  Bunn dyp [m]
  Dyp i meter til bunnen av den litostratigrafiske enheten.
  lsuBottomDepth
  numeric
  Brønnbane navn
  Offisielt navn på brønnbanen ihht. Sokkeldirektoratets retningslinjer for betegnelse på brønner og brønnbaner.
  wlbName
  varchar(40)
  Dato oppdatert
  Dato når denne posten ble oppdatert sist eller lagt inn for første gang.
  IsuWellboreUpdatedDate
  datetime
 • Undernivå – Spleisede logger

  Ett sett av spleisede logger sammenstilt av OD.
  Undernivå – Spleisede logger
  Attibuttoverskrift
  Beskrivelse
  Tagg
  Datatype
  NPDID for brønnbanen
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for brønnbanen.
  wlbNPDID_wellbore
  int
  Brønnbane
  Offisielt navn på brønnbanen ihht Sokkeldirektoratets retningslinjer for betegnelse på brønner og brønnbaner.
  wlbName
  varchar(40)
  Dokument navn
  Brønnbane dokument navn.
  wlbDocumentName
  varchar(200)
  Dokument type
  Brønnbane dokument type.
  wlbDocumentType
  varchar(40)
  Dokument URL
  URL til brønnbane dokumentet.
  wlbDocumentUrl
  varchar(200)
  Dokument format
  Brønnbane dokument format.
  wlbDocumentFormat
  varchar(40)
  Dokument størrelse [KB]
  Brønnbane dokument størrelse i MegaByte
  wlbDocumentSize
  numeric
  Dato oppdatert
  Dato når denne posten ble oppdatert sist eller lagt inn for første gang.
  wlbDocumentDateUpdated
  datetime
 • Undernivå – Geokjemisk informasjon

  Rådata fra organisk geokjemiske analyser av væskeprøver og bergartsprøver fra brønnen. (.pdf- og .txt-format).
  Undernivå – Geokjemisk informasjon
  Attibuttoverskrift
  Beskrivelse
  Tagg
  Datatype
  NPDID for brønnbanen
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for brønnbanen.
  wlbNPDID_wellbore
  int
  Brønnbane
  Offisielt navn på brønnbanen ihht Sokkeldirektoratets retningslinjer for betegnelse på brønner og brønnbaner.
  wlbName
  varchar(40)
  Dokument navn
  Brønnbane dokument navn.
  wlbDocumentName
  varchar(200)
  Dokument type
  Brønnbane dokument type.
  wlbDocumentType
  varchar(40)
  Dokument URL
  URL til brønnbane dokumentet.
  wlbDocumentUrl
  varchar(200)
  Dokument format
  Brønnbane dokument format.
  wlbDocumentFormat
  varchar(40)
  Dokument størrelse [KB]
  Brønnbane dokument størrelse i MegaByte
  wlbDocumentSize
  numeric
  Dato oppdatert
  Dato når denne posten ble oppdatert sist eller lagt inn for første gang.
  wlbDocumentDateUpdated
  datetime
 • Undernivå – Dokumenter, OD publikasjoner

  Pdf-dokumenter fra brønnbanen publisert av OD.
  Undernivå – Dokumenter, OD publikasjoner
  Attibuttoverskrift
  Beskrivelse
  Tagg
  Datatype
  NPDID for brønnbanen
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for brønnbanen.
  wlbNPDID_wellbore
  int
  Brønnbane
  Offisielt navn på brønnbanen ihht Sokkeldirektoratets retningslinjer for betegnelse på brønner og brønnbaner.
  wlbName
  varchar(40)
  Dokument navn
  Brønnbane dokument navn.
  wlbDocumentName
  varchar(200)
  Dokument type
  Brønnbane dokument type.
  wlbDocumentType
  varchar(40)
  Dokument URL
  URL til brønnbane dokumentet.
  wlbDocumentUrl
  varchar(200)
  Dokument format
  Brønnbane dokument format.
  wlbDocumentFormat
  varchar(40)
  Dokument størrelse [KB]
  Brønnbane dokument størrelse i MegaByte
  wlbDocumentSize
  numeric
  Dato oppdatert
  Dato når denne posten ble oppdatert sist eller lagt inn for første gang.
  wlbDocumentDateUpdated
  datetime
 • Undernivå – Dokumenter, rapportert av utvinningstillatelsen (frigitt ihht til regelverk)

  Utvalgte skannede dokumenter (pdf-format) for brønner som er eldre enn 20 år, for eksempel brønnsluttrapporter, spleisede logger, biostratigrafirapporter.
  Undernivå – Dokumenter, rapportert av utvinningstillatelsen (frigitt ihht til regelverk)
  Attibuttoverskrift
  Beskrivelse
  Tagg
  Datatype
  NPDID for brønnbanen
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for brønnbanen.
  wlbNPDID_wellbore
  int
  Brønnbane
  Offisielt navn på brønnbanen ihht Sokkeldirektoratets retningslinjer for betegnelse på brønner og brønnbaner.
  wlbName
  varchar(40)
  Dokument navn
  Brønnbane dokument navn.
  wlbDocumentName
  varchar(200)
  Dokument type
  Brønnbane dokument type.
  wlbDocumentType
  varchar(40)
  Dokument URL
  URL til brønnbane dokumentet.
  wlbDocumentUrl
  varchar(200)
  Dokument format
  Brønnbane dokument format.
  wlbDocumentFormat
  varchar(40)
  Dokument størrelse [KB]
  Brønnbane dokument størrelse i MegaByte
  wlbDocumentSize
  numeric
  Dato oppdatert
  Dato når denne posten ble oppdatert sist eller lagt inn for første gang.
  wlbDocumentDateUpdated
  datetime
 • Undernivå – Dokumenter, eldre OD WDSS rapporte og andre relaterte dokumenter

  Pdf-dokumenter fra ODs eldre WDSS-rapporter og logger og andre documenter om brønnbanen. Tolkninger i disse dokumentene kan avvike fra oppdaterte tolkninger vist på faktasidene.
  Undernivå – Dokumenter, eldre OD WDSS rapporte og andre relaterte dokumenter
  Attibuttoverskrift
  Beskrivelse
  Tagg
  Datatype
  NPDID for brønnbanen
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for brønnbanen.
  wlbNPDID_wellbore
  int
  Brønnbane
  Offisielt navn på brønnbanen ihht Sokkeldirektoratets retningslinjer for betegnelse på brønner og brønnbaner.
  wlbName
  varchar(40)
  Dokument navn
  Brønnbane dokument navn.
  wlbDocumentName
  varchar(200)
  Dokument type
  Brønnbane dokument type.
  wlbDocumentType
  varchar(40)
  Dokument URL
  URL til brønnbane dokumentet.
  wlbDocumentUrl
  varchar(200)
  Dokument format
  Brønnbane dokument format.
  wlbDocumentFormat
  varchar(40)
  Dokument størrelse [KB]
  Brønnbane dokument størrelse i MegaByte
  wlbDocumentSize
  numeric
  Dato oppdatert
  Dato når denne posten ble oppdatert sist eller lagt inn for første gang.
  wlbDocumentDateUpdated
  datetime
 • Undernivå – Borestrengtester (DST)

  Verktøyet som blir benyttet under brønntesting består av pakninger og ventiler som kan åpnes og lukkes fra overflaten, samt to eller flere trykk- og temperaturmålere. Verktøyet blir ført ned i borehullet på borestrengen til sonen som skal testes. Pakningene blir satt for å isolere sonen fra væskekolonnen i brønnen. Ventilen blir så åpnet for å tillate strømning fra formasjonen mens trykk og temperatur måles. Et prøvekammer fanger formasjonsvæske på slutten av testen. Borestrengtesten består normalt av flere strømningsperioder avbrutt av innstengningsperioder hvor trykket kan bygge seg opp igjen mot statisk tilstand. En typisk borestrengstest består av en kort opprenskingsstrømning etterfulgt av en hovedstrømningsperiode som varer fra 4 til 24 timer, som så blir etterfulgt av en innstengningsperiode som varer fra 6 til 48 timer. Dataene fra denne perioden blir brukt til å bestemme permeabiliteter og i hvilken grad strømningsegenskaper i borehullsveggen er påvirket av boreoperasjonene (<skin effect>).
  Undernivå – Borestrengtester (DST)
  Attibuttoverskrift
  Beskrivelse
  Tagg
  Datatype
  NPDID for brønnbanen
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for brønnbanen.
  wlbNPDID_wellbore
  int
  Brønnbane
  Offisielt navn på brønnbanen ihht Sokkeldirektoratets retningslinjer for betegnelse på brønner og brønnbaner.
  wlbName
  varchar(40)
  Test nummer
  Vanligvis assosiert med et spesielt test intervall, men kan også representere tester under forskjellige betingelser i samme intervall.
  wlbDstTestNumber
  decimal
  Fra dybde MD [m]
  Topp dybde for sonen som er åpnet for strømning, målt dybde.
  wlbDstFromDepth
  decimal
  Til dybde MD [m]
  Bunn dybde for sonen som er åpnet for strømning, målt dybde.
  wlbDstToDepth
  decimal
  Reduksjonsventil størrelse [mm]
  Reduksjonsventilen er en type åpning som er installert i en brønn-forbindelsesledning, og har som hensikt å redusere strømningen samt kontrollere produksjonen. Ved testing av en brønn vil strømningen ofte bli målt gjennom flere forskjellige diametre på reduksjonsventilen.
  wlbDstChokeSize
  decimal
  Endelig avstengningstrykk [MPa]
  Trykket som blir målt på brønnhodet når ventilen blir stengt i den siste perioden med trykkoppbygging.
  wlbDstFinShutInPress
  decimal
  Endelig strømningstrykk [MPa]
  Trykket som blir målt ved formasjonen rett før nedstengning i en "built-up" test.
  wlbDstFinFlowPress
  decimal
  Bunnhullstrykk [MPa]
  Trykket ned i borehullet ved en formasjon når ventilen på overflaten eller ned i hullet er fullstendig stengt. Trykket blir overført gjennom væske som befinner seg i formasjonen og som kommuniserer med borehullet.
  wlbDstBottomHolePress
  decimal
  Borehullstemperatur [°C]
  Temperaturen ned i borehullet ved en formasjon, normalt målt som maksimum temperatur i hoved strømningsperioden.
  wlbDstDownholeTemperatur
  int
  Olje produksjon [Sm3/dag]
  Oljeproduksjonsraten fra formasjonen.
  wlbDstOilProd
  int
  Gass produksjon [Sm3/dag]
  Gassproduksjonsraten fra formasjonen.
  wlbDstGasProd
  int
  Oljetetthet [g/cm3]
  Oljetetthet.
  wlbDstOilDensity
  decimal
  Gasstyngde rel. luft
  Gasstyngde relativt til luft. Lufttyngde er definert som 1.0.
  wlbDstGasDensity
  decimal
  GOR [m3/m3]
  Gass-olje-forhold.
  wlbDstGasOilRelation
  int
  WDSS QC dato
  Dato kvalitetskontroll av informasjon om brønnbanen ble ferdig, slik at den kan publiseres på internett som en 'Well Data Summary Sheet brønnbane', dvs. med mer informasjon tilgjengelig enn andre brønnbaner.
  wlbWdssQcDate
  datetime
  Dato oppdatert
  Dato når denne posten ble oppdatert sist eller lagt inn for første gang.
  wlbDstDateUpdated
  datetime
 • Undernivå – Logger

  Opplisting av logger fra brønnen, målt med utstyr festet på borestrengen under boringen (MWD/LWD) eller festet på kabel (wire line) som senkes i borehullet etter at borestrengen er trukket opp.
  Undernivå – Logger
  Attibuttoverskrift
  Beskrivelse
  Tagg
  Datatype
  NPDID for brønnbanen
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for brønnbanen.
  wlbNPDID_wellbore
  int
  Brønnbane
  Offisielt navn på brønnbanen ihht Sokkeldirektoratets retningslinjer for betegnelse på brønner og brønnbaner.
  wlbName
  varchar(40)
  Type logg
  Refererer til loggeverktøy som er brukt. Forkortelser som rapportert av selskapene.
  wlbLogType
  varchar(32)
  Topp dyp for logg [m]
  Dyp for toppen på logg intervallet.
  wlbLogTopDepth
  decimal
  Bunn dyp for logg [m]
  Dyp for bunnen på logg intervallet.
  wlbLogBottomDepth
  decimal
  WDSS QC dato
  Dato kvalitetskontroll av informasjon om brønnbanen ble ferdig, slik at den kan publiseres på internett som en 'Well Data Summary Sheet brønnbane', dvs. med mer informasjon tilgjengelig enn andre brønnbaner.
  wlbWdssQcDate
  datetime
 • Undernivå – Foringsrør og formasjonsstyrketester

  Fôringsrøret er et rør av metall eller plastikk som blir sementert inn i borehullet. Formasjonsstyrketester blir gjort for å bestemme styrken på fraktureringstrykket for den åpne formasjonen. Testen gjennomføres vanligvis rett etter boring under en ny fôringsrørsko. Under testen er brønnen nedstengt og væske blir pumpet ned i brønnen for å gradvis øke trykket som formasjonen utsettes for. Ved et visst trykk vil væske strømme inn i formasjonen enten ved å bevege seg gjennom permeable deler av bergarten eller ved å skape plass gjennom oppsprekking. Resultatet fra formasjonsstyrktesten bestemmer maksimumstrykket eller slamvekten som kan brukes under boring. For å opprettholde en sikkerhetsmargin som tillater trygg brønnkontroll operasjoner ligger maksimumstrykket under boring normalt litt under resultatene fra formasjonsstyrketesten.
  Undernivå – Foringsrør og formasjonsstyrketester
  Attibuttoverskrift
  Beskrivelse
  Tagg
  Datatype
  NPDID for brønnbanen
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for brønnbanen.
  wlbNPDID_wellbore
  int
  Brønnbane
  Offisielt navn på brønnbanen ihht Sokkeldirektoratets retningslinjer for betegnelse på brønner og brønnbaner.
  wlbName
  varchar(40)
  Type utforing
  En typisk brønnbane blir utforet med CONDUCTOR og SURFACE CONDUCTOR type utforinger i øvre seksjon, INTERMEDIATE utforing gjennom ikke-reservoar seksjoner og en PRODUCTION eller plastikk LINER type utforing, eller til og med OPEN HOLE, i potensielle reservoar seksjoner mot slutten av brønnbanen.
  wlbCasingType
  varchar(10)
  Utforing diam. [tommer]
  Indre diameter for utforingen.
  wlbCasingDiameter
  varchar(6)
  Utforing dybde [m]
  Totalt dybde under boredekket for en utforet seksjon (ledesko).
  wlbCasingDepth
  decimal
  Brønnbane diam. [tommer]
  Brønnbane diameter (borekronen).
  wlbHoleDiameter
  varchar(6)
  Brønnbane dyp [m]
  Totalt dyp under boredekket for en brønnbane seksjon som er boret med en bestemt diameter.
  wlbHoleDepth
  decimal
  LOT/FIT slam eqv. [g/cm3]
  Maksimum slam egenvekt ved en leak-off test (LOT) eller formation integrity test (FIT).
  «LOT» blir gjort ved å stegvis øke pumpetrykket helt til formasjonen gir etter. «FIT» blir gjort ved å utføre testen opp mot, men ikke over, en forhåndsbestemt verdi.
  wlbLotMudDencity
  decimal
  WDSS QC dato
  Dato kvalitetskontroll av informasjon om brønnbanen ble ferdig, slik at den kan publiseres på internett som en 'Well Data Summary Sheet brønnbane', dvs. med mer informasjon tilgjengelig enn andre brønnbaner.
  wlbWdssQcDate
  datetime
  Type formasjonstest
  Type formasjonstest. Eksempel på lovlige verdier: LOT (Leak Off Test), FIT (Formation Integration Test)
  wlbFormationTestType
  varchar(10)
  Dato oppdatert
  Dato når denne posten ble oppdatert sist eller lagt inn for første gang.
  wlbCasingDateUpdated
  datetime
 • Undernivå – Boreslam

  Fysiske egenskaper til boreslammet som ble benyttet under boring av brønnbanen.
  Undernivå – Boreslam
  Attibuttoverskrift
  Beskrivelse
  Tagg
  Datatype
  NPDID for brønnbanen
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for brønnbanen.
  wlbNPDID_wellbore
  int
  Brønnbane
  Offisielt navn på brønnbanen ihht Sokkeldirektoratets retningslinjer for betegnelse på brønner og brønnbaner.
  wlbName
  varchar(40)
  Bane nummer
  Internt nummer for teknisk avviksboring.
  wlbTrack
  smallint
  Dybde MD [m]
  Målt dybde.
  wlbMD
  decimal
  Egenvekt, slam [g/cm3]
  Egenvekt på boreslammet.
  wlbMudWeightAtMD
  decimal
  Viskositet, slam [mPa.s]
  Viskositet på boreslammet.
  wlbMudViscosityAtMD
  decimal
  Flytegrense [Pa]
  Boreslammets motstand mot flyting, representerer stresset som er påkrevd for å starte væskebevegelse.
  wlbYieldPointAtMD
  decimal
  Type slam
  Type boreslam, som rapportert i systemet for daglige borerapporteringer (DDRS).
  wlbMudType
  varchar(40)
  Dato, måling
  Dato for måling og loggføring av boreslammets egenskaper.
  wlbMudDateMeasured
  datetime
  WDSS QC dato
  Dato kvalitetskontroll av informasjon om brønnbanen ble ferdig, slik at den kan publiseres på internett som en 'Well Data Summary Sheet brønnbane', dvs. med mer informasjon tilgjengelig enn andre brønnbaner.
  wlbWdssQcDate
  datetime
  Dato oppdatert
  Dato når denne posten ble oppdatert sist eller lagt inn for første gang.
  wlbMudDateUpdated
  datetime
 • Undernivå – CO2

  CO2-målinger fra prøvetatte brønner. Her vises et utvalg av prøver med målt CO2-innhold > 3%. Vær obs på at det kan være en god del brønner på sokkelen med høyt CO2-innhold selv om dette ikke er opplyst her, hvor det bare listes brønner der CO2-innholdet er analysert og rapportert.
  Undernivå – CO2
  Attibuttoverskrift
  Beskrivelse
  Tagg
  Datatype
  NPDID for brønnbanen
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for brønnbanen.
  wlbNpdidWellbore
  int
  Brønnbane navn
  Offisielt navn på brønnbanen ihht Sokkeldirektoratets retningslinjer for betegnelse på brønner og brønnbaner.
  wlbWellboreName
  varchar(40)
  Sekvensnummer
  Sekvensnummer for måling i prøveintervall.
  wlbCo2SampleNumber
  varchar(40)
  Topp dyp for prøveintervall [m]
  Topp dyp for prøveintervallet (målt dyp langs borestrengen).
  wlbCo2SampleTopDepth
  numeric
  Bunn dyp for prøveintervall [m]
  Bunn dyp for prøveintervallet (målt dyp langs borestrengen).
  wlbCo2SampleBottomDepth
  numeric
  CO2 [vol %]
  Målt CO2-innhold i prøven, angitt i prosent av prøvevolumet.
  wlbCo2Percent
  numeric
  Prøvetakingsmetode
  Prøvetakingsmetode.
  wlbCo2SampleMethod
  varchar(40)
  Prøvetype
  Prøvetype. Eksempler på prøvetype: DST: Drillstem Test, FMT: Formation Multi-Tester, RFT: Repeat Formation Test, MDT: Modular Dynamics Formation Tester.
  wlbCo2SampleType
  varchar(40)
 • Undernivå – Tynnslip i OD

  Liste over tynn slip av kjerner som er lagret i OD
  Undernivå – Tynnslip i OD
  Attibuttoverskrift
  Beskrivelse
  Tagg
  Datatype
  Brønnbane
  Offisielt navn på brønnbanen ihht Sokkeldirektoratets retningslinjer for betegnelse på brønner og brønnbaner.
  wlbName
  varchar(40)
  Nummer
  Entydig sekvensnummer tynnslipet er gitt.
  wlbThinSectionNumber
  int
  Dybde
  Målt dybde i brønnbanen hvor tynn slipet er tatt
  wlbThinSectionDepth
  numeric
  Enhet
  Enhet (meter eller fot)
  wlbThinSectionDepthUom
  varchar(6)
  NPDID for brønnbanen
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for brønnbanen.
  wlbNpdidWellbore
  int
  Dato oppdatert
  Dato når denne posten ble oppdatert sist eller lagt inn for første gang.
  wlbThinSectionDateUpdated
  datetime