Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
19.06.2024 - 01:33
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems

Table – Last updates

Export:  EXCELOPENXML icon EXCEL XML icon XML CSV icon CSV

Only the first 300 rows are displayed here. All rows will be included upon "Export".

Date
Survey name
Type of update
Information
NPDID for survey
18.06.2024
OMV24300
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Vi ber om hurtigbehandling av denne meldingen da dårlig vær har medført forsinkelser for denne pågående undersøkelsen
10745
18.06.2024
EQ24206
Status
Under behandling
10855
18.06.2024
EQ24206
Melding - Innmelding
Sensorene er lagt på havbunnen og er permanente. Kildeområdet dekker også PL1079, hvor Vår Energi er operatør.
10855
18.06.2024
EQ24203
Melding - Ordinær ukemelding
-
10730
17.06.2024
CP24301
Melding - Endringsmelding - til info
10826
17.06.2024
CP24300
Melding - Endringsmelding - til info
10825
17.06.2024
CP24302
Melding - Endringsmelding - til info
10827
17.06.2024
EQ24310
Melding - Ordinær ukemelding
-
10798
17.06.2024
EQ24304
Melding - Ordinær ukemelding
Det er tilsammen samlet ca. 744 km seismikk for denne undersøkelsen. Det er også foretatt 20 CPT målinger av havbunnen. - Det gjenstår ca. å samle inn ca. 136 km seismikk ( inkludert 63 km seismikk som er underkjent på grunn av kvalitet )
10768
17.06.2024
PGS24001
Melding - Endringsmelding - til info
Fiskerikyndige som jobber på Hyperion som joiner prosjektet.
10776
17.06.2024
PGS24001
Melding - Ordinær ukemelding
- Ramform Hyperion Joiner prosjeket denne uke - Hyperion samler inn nordvest og Tethys samler inn i sørøst
10776
17.06.2024
EQ24315
Status
Pågående
10816
17.06.2024
EQ24315
Melding - Undersøkelsen startes opp
10816
17.06.2024
PGS24002
Melding - Ordinær ukemelding
- Innsamlingen ferdig, sluttmelding kommer
10779
17.06.2024
PGS24003
Melding - Endringsmelding - til info
10781
17.06.2024
PGS24004
Melding - Endringsmelding - til info
10835
17.06.2024
EQ24311
Melding - Endringsmelding - til info
Ut i fra værmelding, og gjenværende arbeid på den undersøkelsen vi holder på med nå, ser det ikke ut til at oppstart EQ24311 undersøkelsen vil finne sted før tidligst 20 Juni.
10806
17.06.2024
EQ24311
Melding - Endringsmelding - til info
Ut i fra værmelding, og gjenværende arbeid på den undersøkelsen vi holder på med nå, ser det ikke ut til at oppstart EQ24311 undersøkelsen vil finne sted før tidligst 20 Juni.
10806
17.06.2024
EQ24311
Melding - Endringsmelding - til info
Ut i fra værmelding, og gjenværende arbeid på den undersøkelsen vi holder på med nå, ser det ikke ut til at oppstart EQ24311 undersøkelsen vil finne sted før tidligst 20 Juni.
10806
16.06.2024
EQ24102
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10790
14.06.2024
EQ24001
Melding - Ordinær ukemelding
-
10722
14.06.2024
EQ24106
Havforskningsinstituttets uttalelse til innmelding
Havforskningsinstituttet har ingen merknader til de planlagte undersøkelsene.
10831
14.06.2024
EQ24104
Melding - Ordinær ukemelding
-
10814
14.06.2024
EQ24102
Status
Ferdig
10790
13.06.2024
EQ24109
Status
Planlagt
10841
13.06.2024
EQ24109
Sokkeldirektoratet uttalelse til innmelding
Sokkeldirektoratet viser til deres melding vedrørende denne undersøkelsen.

Sokkeldirektoratet viser til uttalelsene som er gitt av instansene innenfor meldesystemet (jf. petroleumsforskriften § 6 jf. ressursforskriften § 6), og har ingen merknader til at undersøkelsen gjennomføres som planlagt dersom disse tas til etterretning. Det er ikke stilt krav om fiskerikyndig bemanning for denne undersøkelsen.

Dersom undersøkelsen aksepteres gjennomført slik den er tilrådd, stadfestes dette gjennom at det sendes inn melding om oppstart når undersøkelsen starter, jf. ressursforskriften § 6, 3.ledd.

Skulle det oppstå situasjoner i forbindelse med fiskeriaktiviteten, ber vi om å bli underrettet om dette. Undersøkelsen kan bli stanset eller endret på kort varsel dersom det oppstår konflikt med fiskeriene.

Sokkeldirektoratet gjør også oppmerksom på at ev. endringer må meldes inn i henhold til ressursforskriften § 6. Det er krav om at alle regelverkspliktige meldinger, herunder oppstartsmelding, endringsmelding, ukemelding og sluttmelding – skal rapporteres gjennom Sokkeldirektoratets innmeldingssystem for undersøkelser.

Sokkeldirektoratet gjør særlig oppmerksom på at fartøy som foretar en undersøkelse, skal holde forsvarlig avstand til fartøy som driver fiske, og til faststående og flytende fiskeredskap. Særlig aktsomhet skal utvises når større ansamlinger av fiskefartøy observeres, jf. ressursforskriften § 8 andre ledd.
10841
13.06.2024
EQ24102
Sokkeldirektoratets uttalelse til endringsmelding
Sokkeldirektoratet viser til melding om endring av tidsrom og område for undersøkelsen. På bakgrunn av innmeldt endring og nye uttalelser fra Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet, har Sokkeldirektoratet ingen ytterligere merknader til at undersøkelsen kan gjennomføres som planlagt dersom disse blir fulgt.
10790
13.06.2024
EQ24107
Status
Planlagt
10832
13.06.2024
EQ24107
Sokkeldirektoratet uttalelse til innmelding
Sokkeldirektoratet viser til deres melding vedrørende denne undersøkelsen.

Sokkeldirektoratet viser til uttalelsene som er gitt av instansene innenfor meldesystemet (jf. petroleumsforskriften § 6 jf. ressursforskriften § 6), og har ingen merknader til at undersøkelsen gjennomføres som planlagt dersom disse tas til etterretning. Det er ikke stilt krav om fiskerikyndig bemanning for denne undersøkelsen.

Dersom undersøkelsen aksepteres gjennomført slik den er tilrådd, stadfestes dette gjennom at det sendes inn melding om oppstart når undersøkelsen starter, jf. ressursforskriften § 6, 3.ledd.

Skulle det oppstå situasjoner i forbindelse med fiskeriaktiviteten, ber vi om å bli underrettet om dette. Undersøkelsen kan bli stanset eller endret på kort varsel dersom det oppstår konflikt med fiskeriene.

Sokkeldirektoratet gjør også oppmerksom på at ev. endringer må meldes inn i henhold til ressursforskriften § 6. Det er krav om at alle regelverkspliktige meldinger, herunder oppstartsmelding, endringsmelding, ukemelding og sluttmelding – skal rapporteres gjennom Sokkeldirektoratets innmeldingssystem for undersøkelser.

Sokkeldirektoratet gjør særlig oppmerksom på at fartøy som foretar en undersøkelse, skal holde forsvarlig avstand til fartøy som driver fiske, og til faststående og flytende fiskeredskap. Særlig aktsomhet skal utvises når større ansamlinger av fiskefartøy observeres, jf. ressursforskriften § 8 andre ledd.
10832
13.06.2024
EQ24301
Sokkeldirektoratets uttalelse til endringsmelding
Sokkeldirektoratet viser til melding om endring av tidsrom for undersøkelsen. På bakgrunn av innmeldt endring og nye uttalelser fra Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet, har Sokkeldirektoratet ingen ytterligere merknader til at undersøkelsen kan gjennomføres som planlagt dersom disse blir fulgt.
10736
13.06.2024
EQ24319
Status
Planlagt
10828
13.06.2024
EQ24319
Sokkeldirektoratet uttalelse til innmelding
Sokkeldirektoratet viser til deres melding vedrørende denne undersøkelsen.

Sokkeldirektoratet viser til uttalelsene som er gitt av adressatene innenfor meldesystemet (jf. petroleumsforskriften § 6 jf. ressursforskriften § 6), og har ingen merknader til at undersøkelsen gjennomføres som planlagt dersom disse tas til etterretning. Dette gjelder også eventuelt krav om fiskerikyndig fra Fiskeridirektoratet.

Sokkeldirektoratet gjør oppmerksom på at ev. endringer må meldes inn i henhold til ressursforskriften § 6. Det er krav om at alle regelverkspliktige meldinger, herunder oppstartsmelding, endringsmelding, ukemelding og sluttmelding – skal rapporteres gjennom Sokkeldirektoratets innmeldingssystem for undersøkelser.

Dersom undersøkelsen aksepteres gjennomført slik den er tilrådd, stadfestes dette gjennom at det sendes inn melding om oppstart når undersøkelsen starter, jf. ressursforskriften § 6, 3.ledd.

Rettighetshaver og/eller den som står for driften av fartøyet skal gjøre relevant regelverk, dokumenter og data tilgjengelig for den fiskerikyndige. Regelverk og dokumenter skal foreligge på både norsk og engelsk. Det skal også legges til rette for at den fiskerikyndige har tilgang til internett og andre nødvendige hjelpemidler jf. ressursforskriften § 9.

Skulle det oppstå situasjoner i forbindelse med fiskeriaktiviteten, ber vi om å bli underrettet om dette. Undersøkelsen kan bli stanset eller endret på kort varsel dersom det oppstår konflikt med fiskeriene.

Sokkeldirektoratet gjør særlig oppmerksom på at fartøy som foretar en undersøkelse, skal holde forsvarlig avstand til fartøy som driver fiske, og til faststående og flytende fiskeredskap. Særlig aktsomhet skal utvises når større ansamlinger av fiskefartøy observeres, jf. ressursforskriften § 8 andre ledd.

Det vises for øvrig til veileder om "Gjennomføring av seismiske undersøkelser på norsk kontinentalsokkel".
10828
13.06.2024
CP24300
Havforskningsinstituttets uttalelse til endringsmelding
Havforskningsinstituttet har ingen merknader til endringene i den planlagte undersøkelsen. Vurderingen er gjort med hensyn til aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer for aktuelle fiskebestander (påvirkningsavstand 5 nmi) , beiteområder for hval og forekomst av koraller.
10825
13.06.2024
EQ24320
Havforskningsinstituttets uttalelse til innmelding
Havforskningsinstituttet har ingen merknader til den planlagte undersøkelsen. Vurderingen er gjort med hensyn til aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer for aktuelle fiskebestander (påvirkningsavstand 5 nmi) , beiteområder for hval og forekomst av koraller.
10829
13.06.2024
OMV24300
Havforskningsinstituttets uttalelse til endringsmelding
Havforskningsinstituttet har ingen merknader til endringene i den planlagte undersøkelsen. Vurderingen er gjort med hensyn til aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer for aktuelle fiskebestander (påvirkningsavstand 5 nmi) , beiteområder for hval og forekomst av koraller.
10745
13.06.2024
EQ24307
Havforskningsinstituttets uttalelse til endringsmelding
Havforskningsinstituttet har ingen merknader til endringene i den planlagte undersøkelsen. Vurderingen er gjort med hensyn til aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer for aktuelle fiskebestander (påvirkningsavstand 5 nmi) , beiteområder for hval og forekomst av koraller.
10775
13.06.2024
EQ24304
Havforskningsinstituttets uttalelse til endringsmelding
Havforskningsinstituttet har ingen merknader til endringene i den planlagte undersøkelsen. Vurderingen er gjort med hensyn til aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer for aktuelle fiskebestander (påvirkningsavstand 5 nmi) , beiteområder for hval og forekomst av koraller.
10768
13.06.2024
EQ24105
Havforskningsinstituttets uttalelse til innmelding
10830
13.06.2024
EQ24306
Havforskningsinstituttets uttalelse til endringsmelding
Havforskningsinstituttet har ingen merknader til endringene i den planlagte undersøkelsen. Vurderingen er gjort med hensyn til aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer for aktuelle fiskebestander (påvirkningsavstand 5 nmi) , beiteområder for hval og forekomst av koraller.
10773
13.06.2024
EQ24302
Havforskningsinstituttets uttalelse til endringsmelding
Havforskningsinstituttet har ingen merknader til endringene i den planlagte undersøkelsen. Vurderingen er gjort med hensyn til aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer for aktuelle fiskebestander (påvirkningsavstand 5 nmi) , beiteområder for hval og forekomst av koraller.
10747
13.06.2024
CGG24001
Melding - Ordinær ukemelding
-
10813
13.06.2024
EQ24320
Havforskningsinstituttets uttalelse til endringsmelding
Havforskningsinstituttet har ingen merknader til den planlagte undersøkelsen. Vurderingen er gjort med hensyn til aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer for aktuelle fiskebestander (påvirkningsavstand 5 nmi) , beiteområder for hval og forekomst av koraller.
10829
13.06.2024
EQ24102
Havforskningsinstituttets uttalelse til endringsmelding
10790
13.06.2024
EQ24319
Havforskningsinstituttets uttalelse til innmelding
Havforskningsinstituttet har ingen merknader til den planlagte undersøkelsen. Vurderingen er gjort med hensyn til aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer for aktuelle fiskebestander (påvirkningsavstand 5 nmi) , beiteområder for hval og forekomst av koraller. Vi ber om at nye oppdagelser av korall og svamp meldes inn (postjournal@hi.no).
10828
13.06.2024
EQ24301
Havforskningsinstituttets uttalelse til endringsmelding
Havforskningsinstituttet har ingen merknader til den planlagte undersøkelsen. Vurderingen er gjort med hensyn til aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer for aktuelle fiskebestander (påvirkningsavstand 5 nmi) , beiteområder for hval og forekomst av koraller.
10736
13.06.2024
ABP24305
Havforskningsinstituttets uttalelse til endringsmelding
Havforskningsinstituttet har ingen merknader til endringene i den planlagte undersøkelsen. Vurderingen er gjort med hensyn til aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer for aktuelle fiskebestander (påvirkningsavstand 5 nmi) , beiteområder for hval og forekomst av koraller.
10812
13.06.2024
EQ24109
Havforskningsinstituttets uttalelse til innmelding
10841
13.06.2024
EQ24304
Havforskningsinstituttets uttalelse til endringsmelding
Havforskningsinstituttet har ingen merknader til endringene i den planlagte undersøkelsen. Vurderingen er gjort med hensyn til aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer for aktuelle fiskebestander (påvirkningsavstand 5 nmi) , beiteområder for hval og forekomst av koraller.
10768
13.06.2024
ABP24108
Havforskningsinstituttets uttalelse til innmelding
10852
13.06.2024
ABP24308
Havforskningsinstituttets uttalelse til endringsmelding
Havforskningsinstituttet har ingen merknader til endringene i den planlagte undersøkelsen. Vurderingen er gjort med hensyn til aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer for aktuelle fiskebestander (påvirkningsavstand 5 nmi) , beiteområder for hval og forekomst av koraller.
10819
13.06.2024
PGU24300
Havforskningsinstituttets uttalelse til innmelding
Havforskningsinstituttet har ingen merknader til den planlagte undersøkelsen. Vurderingen er gjort med hensyn til aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer for aktuelle fiskebestander (påvirkningsavstand 5 nmi) , beiteområder for hval og forekomst av koraller.
10849
13.06.2024
EQ24110
Havforskningsinstituttets uttalelse til innmelding
10850
13.06.2024
EQ24107
Havforskningsinstituttets uttalelse til innmelding
10832
13.06.2024
EQ24307
Melding - Endringsmelding - til info
1. Mye ubrukelig vær gjør at vi sannsynligvis ikke kan starte EQ24307 undersøkelsen før rundt den 3'dje Juli. Ny slutt dato blir 3'dje August.

2. Det blir sannsynligvis Tryggve-Rikkart Nilsen som blir FiskeriKyndig for EQ24307 Undersøkelsen.

10775
13.06.2024
EQ24307
Melding - Endringsmelding - til info
1. Mye ubrukelig vær gjør at vi sannsynligvis ikke kan starte EQ24307 undersøkelsen før rundt den 3'dje Juli. Ny slutt dato blir 3'dje August.
2. Det blir M/V "Kommandor" som kommer til å samle inn EQ24307 undersøkelsen - ikke M/V "Ocean Observer"
3. Sannsynlige Havner lagt til.

10775
13.06.2024
EQ24307
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Mye ubrukelig vær gjør at vi sannsynligvis ikke kan starte EQ24307 undersøkelsen før rundt den 3'dje Juli. Ny slutt dato blir 3'dje August.
10775
13.06.2024
EQ24302
Melding - Endringsmelding - til info
Mye ubrukelig vær gjør at vi sannsynligvis ikke kan starte EQ24302 undersøkelsen før rundt den 26'ende Juni.
10747
13.06.2024
EQ24302
Melding - Endringsmelding - til info
Mye ubrukelig vær gjør at vi sannsynligvis ikke kan starte EQ24302 undersøkelsen før rundt den 26'ende Juni.
10747
13.06.2024
EQ24302
Melding - Endringsmelding - til info
Mye ubrukelig vær gjør at vi sannsynligvis ikke kan starte EQ24302 undersøkelsen før rundt den 26'ende Juni.
10747
12.06.2024
CP24302
Melding - Endringsmelding - til info
10827
12.06.2024
CP24301
Melding - Endringsmelding - til info
10826
12.06.2024
CP24300
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
10825
12.06.2024
EQ24320
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Båten er forsinket på grunn av dårlige væreforhold for pågående innsamlinger i Norskehavet
10829
11.06.2024
EQ24203
Melding - Endringsmelding - til info
10730
11.06.2024
EQ24203
Melding - Ordinær ukemelding
-
10730
11.06.2024
EQ24111
Fiskeridirektoratets uttalelse til innmelding
Utfra en helhetsvurdering av fiskeriaktivitet samt type av omsøkte undersøkelse, vil ikke Fiskeridirektoratet anmode om fiskerikyndig bemanning.
10853
10.06.2024
OMV24300
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Vi ber om hurtigbehandling av denne meldingen da dårlig vær har medført forsinkelser for denne pågående undersøkelsen"
10745
10.06.2024
PGS24001
Melding - Ordinær ukemelding
-
10776
10.06.2024
PGS24002
Melding - Ordinær ukemelding
-
10779
10.06.2024
EQ24312
Melding - Endringsmelding - til info
10808
10.06.2024
EQ24317
Melding - Endringsmelding - til info
10820
10.06.2024
EQ24310
Melding - Ordinær ukemelding
-
10798
10.06.2024
EQ24304
Melding - Endringsmelding - til info
1. Med det været vi har hatt i det siste, er det ikke usannsynlig at vi kommer til å trenger noe mer tid. Ny slutt dato er derfor satt til 27 Juni.

2. Rundt 26 Juni vil Tryggve-Rikkart Nilsen avløse Ronald Hansen som FiskeriKyndig.
10768
10.06.2024
EQ24304
Melding - Endringsmelding - til info
Med det været vi har hatt i det siste, er det ikke usannsynlig at vi kommer til å trenger noe mer tid. Ny slutt dato er derfor satt til 27 Juni.
10768
10.06.2024
EQ24304
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Med det været vi har hatt i det siste, er det ikke usannsynlig at vi kommer til å trenger noe mer tid. Ny slutt dato er derfor satt til 27 Juni.
10768
10.06.2024
EQ24304
Melding - Ordinær ukemelding
Lite er blitt samlet inn i denne perioden. Surveyen har også vært på pause noen dager i slutten av Mai og begynnelsen av Juni grunnet annet arbeide i Blokk 6407/1. I tillegg til seismikken er det utført 1- en CPT. - Anslaget om ny seismikk er gjort forutsatt at det blir brukbart vær.

FLO Ronald Hansen kommer til å være ombord til 26 Juni +/- 2 dager.
10768
10.06.2024
ABP24304
Melding - Ordinær ukemelding
Vi har blitt forsinket som følge av dårlig vær. - Vi håper å bli ferdige til 20 Juni om været holder seg godt.
10811
10.06.2024
ABP24305
Melding - Endringsmelding - til info
Oppdatert i forhold til forventet oppstart da vi er forsinket på grunn av været.
10812
10.06.2024
ABP24305
Melding - Endringsmelding - til info
Oppdatert i forhold til forventet oppstart da vi er forsinket på grunn av været.
10812
10.06.2024
ABP24305
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Oppdatert i forhold til forventet oppstart da vi er forsinket på grunn av været.
10812
08.06.2024
OMV24300
Melding - Undersøkelsen startes opp
10745
08.06.2024
OMV24300
Status
Pågående
10745
08.06.2024
OMV24300
Melding - Endringsmelding - til info
10745
08.06.2024
OMV24300
Melding - Endringsmelding - til info
10745
07.06.2024
EQ24323
Status
Planlagt
10845
07.06.2024
EQ24323
Sokkeldirektoratet uttalelse til innmelding
Sokkeldirektoratet viser til deres melding vedrørende denne undersøkelsen.

Sokkeldirektoratet viser til uttalelsene som er gitt av adressatene innenfor meldesystemet (jf. petroleumsforskriften § 6 jf. ressursforskriften § 6), og har ingen merknader til at undersøkelsen gjennomføres som planlagt dersom disse tas til etterretning. Dette gjelder også eventuelt krav om fiskerikyndig fra Fiskeridirektoratet.

Sokkeldirektoratet gjør oppmerksom på at ev. endringer må meldes inn i henhold til ressursforskriften § 6. Det er krav om at alle regelverkspliktige meldinger, herunder oppstartsmelding, endringsmelding, ukemelding og sluttmelding – skal rapporteres gjennom Sokkeldirektoratets innmeldingssystem for undersøkelser.

Dersom undersøkelsen aksepteres gjennomført slik den er tilrådd, stadfestes dette gjennom at det sendes inn melding om oppstart når undersøkelsen starter, jf. ressursforskriften § 6, 3.ledd.

Rettighetshaver og/eller den som står for driften av fartøyet skal gjøre relevant regelverk, dokumenter og data tilgjengelig for den fiskerikyndige. Regelverk og dokumenter skal foreligge på både norsk og engelsk. Det skal også legges til rette for at den fiskerikyndige har tilgang til internett og andre nødvendige hjelpemidler jf. ressursforskriften § 9.

Skulle det oppstå situasjoner i forbindelse med fiskeriaktiviteten, ber vi om å bli underrettet om dette. Undersøkelsen kan bli stanset eller endret på kort varsel dersom det oppstår konflikt med fiskeriene.

Sokkeldirektoratet gjør særlig oppmerksom på at fartøy som foretar en undersøkelse, skal holde forsvarlig avstand til fartøy som driver fiske, og til faststående og flytende fiskeredskap. Særlig aktsomhet skal utvises når større ansamlinger av fiskefartøy observeres, jf. ressursforskriften § 8 andre ledd.

Det vises for øvrig til veileder om "Gjennomføring av seismiske undersøkelser på norsk kontinentalsokkel".
10845
07.06.2024
ABP24305
Sokkeldirektoratets uttalelse til endringsmelding
Sokkeldirektoratet viser til melding om endring av tidsrom for undersøkelsen. På bakgrunn av innmeldt endring og nye uttalelser fra Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet, har Sokkeldirektoratet ingen ytterligere merknader til at undersøkelsen kan gjennomføres som planlagt dersom disse blir fulgt.
10812
07.06.2024
EQ24104
Sokkeldirektoratets uttalelse til endringsmelding
Sokkeldirektoratet viser til melding om endring av tidsrom for undersøkelsen. På bakgrunn av innmeldt endring og nye uttalelser fra Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet, har Sokkeldirektoratet ingen ytterligere merknader til at undersøkelsen kan gjennomføres som planlagt dersom disse blir fulgt.
10814
07.06.2024
EQ24315
Sokkeldirektoratets uttalelse til endringsmelding
Sokkeldirektoratet viser til melding om endring av tidsrom for undersøkelsen. På bakgrunn av innmeldt endring og nye uttalelser fra Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet, har Sokkeldirektoratet ingen ytterligere merknader til at undersøkelsen kan gjennomføres som planlagt dersom disse blir fulgt.
10816
07.06.2024
EQ24306
Melding - Endringsmelding - til info
EQ24306 Undersøkelsen kommer til å starte ca. 1 Juli. Denne datoen passer også greit med tillatelse som vi har fått for den delen av undersøkelsen som er på Britisk side av Delelinjen. Ny Slutt Dato satt til 19. August. Det blir Tryggve-Rikkart Nilsen som starter som Fiskerikyndig for EQ24306 Undersøkelsen.
10773
07.06.2024
EQ24306
Melding - Endringsmelding - til info
EQ24306 Undersøkelsen kommer til å starte ca. 1 Juli. Denne datoen passer også greit med tillatelse som vi har fått for den delen av undersøkelsen som er på Britisk side av Delelinjen. Ny Slutt Dato satt til 19. August. Det ligger an til at Fartøyet M/V "Kommandor" er det mest sannsynlige fartøyet.
10773
07.06.2024
EQ24306
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
EQ24306 Undersøkelsen kommer til å starte ca. 1 Juli. Denne datoen passer også greit med tillatelse som vi har fått for den delen av undersøkelsen som er på Britisk side av Delelinjen. Ny Slutt Dato satt til 19. August.
10773
07.06.2024
EQ24311
Melding - Endringsmelding - til info
Slik det ser ut, blir det nok tidligst oppstart 16. Juni.
10806
07.06.2024
EQ24311
Melding - Endringsmelding - til info
Slik det ser ut, blir det nok tidligst oppstart 16 Juni.
10806
07.06.2024
EQ24311
Melding - Endringsmelding - til info
Slik det sewr ut nå, blir det nok tidligst oppstart 16 Juni.
10806
07.06.2024
EQ24304
Melding - Endringsmelding - til info
Det kan være greit å ha noe mer tid i tilfelle været ikke bedrer seg. Ny slutt dato satt til 21 Juni.
10768
07.06.2024
EQ24304
Melding - Endringsmelding - til info
Det kan være greit å ha noe mer tid i tilfelle været ikke bedrer seg. Ny slutt dato satt til 21 Juni.
10768
07.06.2024
EQ24304
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Det kan være greit å ha noe mer tid i tilfelle været ikke bedrer seg. Ny slutt dato satt til 21 Juni.
10768
06.06.2024
EQ24001
Melding - Undersøkelsen startes opp
10722
06.06.2024
EQ24001
Status
Pågående
10722
06.06.2024
EQ24302
Melding - Endringsmelding - til info
Undersøkelsen kommer senere i gang enn det som var planlagt.

Mobil No. Lagt til for Tryggve-Rikkart Nilsen
10747
06.06.2024
EQ24302
Melding - Endringsmelding - til info
Undersøkelsen kommer senere i gang enn det som var planlagt.
10747
06.06.2024
EQ24302
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Undersøkelsen kommer senere i gang enn det som var planlagt.
10747
05.06.2024
EQ24111
Melding - Innmelding
Detter er kun geotekniske målinger på fire lokasjoner uten seismiskk datainnsamling.
Kun ekkolod blir brukt for å undersøke bunnforhold før provetaking.
10853
05.06.2024
EQ24111
Status
Under behandling
10853
05.06.2024
ABP24108
Melding - Innmelding
Det skal gjennomføres grunne geotekniske grunnundersøkelser i rørledningsruter mellom Øst Frigg og Hugin A. Grunn undersøkelsene består av grunne CPT til maksimum 5 meter BSF og prøve uttak med bruk av piston corer. Fartøyet er statisk under hver undersøkelse.
10852
05.06.2024
ABP24108
Status
Under behandling
10852
05.06.2024
EQ24203
Melding - Ordinær ukemelding
- Dårlig vær gjør estimatet for planlagt innsamlet mengde neste uke usikkert.
10730
05.06.2024
EQ24315
Melding - Endringsmelding - til info
10816
05.06.2024
EQ24315
Melding - Endringsmelding - til info
båten er forsinket på grunn av dårlig vær
10816
04.06.2024
EQ24110
Status
Under behandling
10850
04.06.2024
EQ24110
Melding - Innmelding
Undersøkelsen vil bestå av rundt 60 CPT samt 60 vibrocore samples langs ruten som er ca. 505 km lang.
10850
04.06.2024
EQ24315
Havforskningsinstituttets uttalelse til endringsmelding
Havforskningsinstituttet har ingen merknader til den planlagte undersøkelsen. Vurderingen er gjort med hensyn til aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer for aktuelle fiskebestander (påvirkningsavstand 5 nmi) , beiteområder for hval og forekomst av koraller.
10816
04.06.2024
EQ24104
Havforskningsinstituttets uttalelse til endringsmelding
10814
04.06.2024
ABP24305
Havforskningsinstituttets uttalelse til endringsmelding
Havforskningsinstituttet har ingen merknader til endringene i den planlagte undersøkelsen. Vurderingen er gjort med hensyn til aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer for aktuelle fiskebestander (påvirkningsavstand 5 nmi) , beiteområder for hval og forekomst av koraller.
10812
04.06.2024
EQ24322
Havforskningsinstituttets uttalelse til innmelding
Havforskningsinstituttet har ingen merknader til den planlagte undersøkelsen. Vurderingen er gjort med hensyn til aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer for aktuelle fiskebestander (påvirkningsavstand 5 nmi) , beiteområder for hval og forekomst av koraller.
10843
04.06.2024
OMV24300
Havforskningsinstituttets uttalelse til endringsmelding
Havforskningsinstituttet har ingen merknader til endringene i den planlagte undersøkelsen. Vurderingen er gjort med hensyn til aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer for aktuelle fiskebestander (påvirkningsavstand 5 nmi) , beiteområder for hval og forekomst av koraller.
10745
04.06.2024
EQ24323
Havforskningsinstituttets uttalelse til innmelding
Havforskningsinstituttet har ingen merknader til den planlagte undersøkelsen. Vurderingen er gjort med hensyn til aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer for aktuelle fiskebestander (påvirkningsavstand 5 nmi) , beiteområder for hval og forekomst av koraller.
10845
04.06.2024
CGG24001
Melding - Endringsmelding - til info
7 Oceans blir byttet ut med Astra-G
10813
04.06.2024
OMV24300
Melding - Endringsmelding - til info
10745
04.06.2024
EQ24315
Fiskeridirektoratets uttalelse til endringsmelding
Fiskeridirektoratet har ingen innvendinger mot at undersøkelsen starter 10 dager tidligere. Vi opprettholder vår tidligere uttalelse i saken
10816
04.06.2024
EQ24301
Fiskeridirektoratets uttalelse til endringsmelding
Vi har ingen merknader til endringene og opprettholder vår tidligere uttalelse i saken.
10736
04.06.2024
EQ24323
Fiskeridirektoratets uttalelse til innmelding
Undersøkelsen skal foregå sørvest for Sklinnadjupet i perioden 5. juli 2023 - 15. august 2024. Undersøkelsen inneholder 2D seismikk. Historiske fiskeridata viser at det kan forventes lite fiskeriaktivitet i perioden. Sporadisk linefiske kan forekomme i eller i nærheten av undersøkelsesområdet. Det skal være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen, med mindre annet fremgår av Sokkeldirektoratets tilbakemelding.
10845
04.06.2024
EMG24251
Fiskeridirektoratets uttalelse til innmelding
Undersøkelsen skal foregå sør for Johan Castberg-feltet i tidsrommet 13. juli 2024 - 14. september 2024. Undersøkelsen er en 3D elektromagnetisk undersøkelse. Historiske fiskeridata viser at det kan forventes lite fiskeriaktivitet, i eller nærheten av undersøkelsesområdet. Litt aktivitet fra havgående linefartøy må påregnes.

Det skal være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen, med mindre annet fremgår av Sokkeldirektoratets tilbakemelding.
10847
03.06.2024
PGU24300
Status
Under behandling
10849
03.06.2024
PGU24300
Melding - Innmelding
Kontraktør ikke fastlagt ennå. Vil bli lagt til på senere tidspunkt sammen med opplysninger om fartøy og fiskerikyndig.
10849
03.06.2024
EQ24301
Melding - Endringsmelding - til info
Siden vu byttet fartøy, ble også fiskerikyndig byttet
10736
03.06.2024
EQ24301
Melding - Endringsmelding - til info
Vi byttet fartøy for denne surveyen
10736
03.06.2024
EQ24301
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Båten er forsinket på grunn av dårlige værfolhold i Norskehavet
10736
03.06.2024
EQ24301
Melding - Endringsmelding - til info
10736
03.06.2024
PGS24003
Melding - Endringsmelding - til info
10781
03.06.2024
PGS24002
Melding - Ordinær ukemelding
-
10779
03.06.2024
PGS24001
Melding - Ordinær ukemelding
-
10776
03.06.2024
NOD24101
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10803
03.06.2024
ABP24304
Sokkeldirektoratets uttalelse til endringsmelding
Sokkeldirektoratet viser til melding om endring av tidsrom for undersøkelsen. På bakgrunn av innmeldt endring og nye uttalelser fra Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet, har Sokkeldirektoratet ingen ytterligere merknader til at undersøkelsen kan gjennomføres som planlagt dersom disse blir fulgt.
10811
03.06.2024
OMV24300
Sokkeldirektoratets uttalelse til endringsmelding
Sokkeldirektoratet viser til melding om endring av tidsrom for undersøkelsen. På bakgrunn av innmeldt endring og nye uttalelser fra Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet, har Sokkeldirektoratet ingen ytterligere merknader til at undersøkelsen kan gjennomføres som planlagt dersom disse blir fulgt.
10745
03.06.2024
CP24302
Sokkeldirektoratet uttalelse til innmelding
Sokkeldirektoratet viser til deres melding vedrørende denne undersøkelsen.

Sokkeldirektoratet viser til uttalelsene som er gitt av adressatene innenfor meldesystemet (jf. petroleumsforskriften § 6 jf. ressursforskriften § 6), og har ingen merknader til at undersøkelsen gjennomføres som planlagt dersom disse tas til etterretning. Dette gjelder også eventuelt krav om fiskerikyndig fra Fiskeridirektoratet.

Sokkeldirektoratet gjør oppmerksom på at ev. endringer må meldes inn i henhold til ressursforskriften § 6. Det er krav om at alle regelverkspliktige meldinger, herunder oppstartsmelding, endringsmelding, ukemelding og sluttmelding – skal rapporteres gjennom Sokkeldirektoratets innmeldingssystem for undersøkelser.

Dersom undersøkelsen aksepteres gjennomført slik den er tilrådd, stadfestes dette gjennom at det sendes inn melding om oppstart når undersøkelsen starter, jf. ressursforskriften § 6, 3.ledd.

Rettighetshaver og/eller den som står for driften av fartøyet skal gjøre relevant regelverk, dokumenter og data tilgjengelig for den fiskerikyndige. Regelverk og dokumenter skal foreligge på både norsk og engelsk. Det skal også legges til rette for at den fiskerikyndige har tilgang til internett og andre nødvendige hjelpemidler jf. ressursforskriften § 9.

Skulle det oppstå situasjoner i forbindelse med fiskeriaktiviteten, ber vi om å bli underrettet om dette. Undersøkelsen kan bli stanset eller endret på kort varsel dersom det oppstår konflikt med fiskeriene.

Sokkeldirektoratet gjør særlig oppmerksom på at fartøy som foretar en undersøkelse, skal holde forsvarlig avstand til fartøy som driver fiske, og til faststående og flytende fiskeredskap. Særlig aktsomhet skal utvises når større ansamlinger av fiskefartøy observeres, jf. ressursforskriften § 8 andre ledd.

Det vises for øvrig til veileder om "Gjennomføring av seismiske undersøkelser på norsk kontinentalsokkel".
10827
03.06.2024
CP24302
Status
Planlagt
10827
03.06.2024
PGS24004
Sokkeldirektoratet uttalelse til innmelding
Sokkeldirektoratet viser til deres melding vedrørende denne undersøkelsen.

Sokkeldirektoratet viser til uttalelsene som er gitt av adressatene innenfor meldesystemet (jf. petroleumsforskriften § 6 jf. ressursforskriften § 6), og har ingen merknader til at undersøkelsen gjennomføres som planlagt dersom disse tas til etterretning. Dette gjelder også eventuelt krav om fiskerikyndig fra Fiskeridirektoratet.

Sokkeldirektoratet gjør oppmerksom på at ev. endringer må meldes inn i henhold til ressursforskriften § 6. Det er krav om at alle regelverkspliktige meldinger, herunder oppstartsmelding, endringsmelding, ukemelding og sluttmelding – skal rapporteres gjennom Sokkeldirektoratets innmeldingssystem for undersøkelser.

Dersom undersøkelsen aksepteres gjennomført slik den er tilrådd, stadfestes dette gjennom at det sendes inn melding om oppstart når undersøkelsen starter, jf. ressursforskriften § 6, 3.ledd.

Rettighetshaver og/eller den som står for driften av fartøyet skal gjøre relevant regelverk, dokumenter og data tilgjengelig for den fiskerikyndige. Regelverk og dokumenter skal foreligge på både norsk og engelsk. Det skal også legges til rette for at den fiskerikyndige har tilgang til internett og andre nødvendige hjelpemidler jf. ressursforskriften § 9.

Skulle det oppstå situasjoner i forbindelse med fiskeriaktiviteten, ber vi om å bli underrettet om dette. Undersøkelsen kan bli stanset eller endret på kort varsel dersom det oppstår konflikt med fiskeriene.

Sokkeldirektoratet gjør særlig oppmerksom på at fartøy som foretar en undersøkelse, skal holde forsvarlig avstand til fartøy som driver fiske, og til faststående og flytende fiskeredskap. Særlig aktsomhet skal utvises når større ansamlinger av fiskefartøy observeres, jf. ressursforskriften § 8 andre ledd.

Det vises for øvrig til veileder om "Gjennomføring av seismiske undersøkelser på norsk kontinentalsokkel".
10835
03.06.2024
PGS24004
Status
Planlagt
10835
03.06.2024
CP24301
Sokkeldirektoratet uttalelse til innmelding
Sokkeldirektoratet viser til deres melding vedrørende denne undersøkelsen.

Sokkeldirektoratet viser til uttalelsene som er gitt av adressatene innenfor meldesystemet (jf. petroleumsforskriften § 6 jf. ressursforskriften § 6), og har ingen merknader til at undersøkelsen gjennomføres som planlagt dersom disse tas til etterretning. Dette gjelder også eventuelt krav om fiskerikyndig fra Fiskeridirektoratet.

Sokkeldirektoratet gjør oppmerksom på at ev. endringer må meldes inn i henhold til ressursforskriften § 6. Det er krav om at alle regelverkspliktige meldinger, herunder oppstartsmelding, endringsmelding, ukemelding og sluttmelding – skal rapporteres gjennom Sokkeldirektoratets innmeldingssystem for undersøkelser.

Dersom undersøkelsen aksepteres gjennomført slik den er tilrådd, stadfestes dette gjennom at det sendes inn melding om oppstart når undersøkelsen starter, jf. ressursforskriften § 6, 3.ledd.

Rettighetshaver og/eller den som står for driften av fartøyet skal gjøre relevant regelverk, dokumenter og data tilgjengelig for den fiskerikyndige. Regelverk og dokumenter skal foreligge på både norsk og engelsk. Det skal også legges til rette for at den fiskerikyndige har tilgang til internett og andre nødvendige hjelpemidler jf. ressursforskriften § 9.

Skulle det oppstå situasjoner i forbindelse med fiskeriaktiviteten, ber vi om å bli underrettet om dette. Undersøkelsen kan bli stanset eller endret på kort varsel dersom det oppstår konflikt med fiskeriene.

Sokkeldirektoratet gjør særlig oppmerksom på at fartøy som foretar en undersøkelse, skal holde forsvarlig avstand til fartøy som driver fiske, og til faststående og flytende fiskeredskap. Særlig aktsomhet skal utvises når større ansamlinger av fiskefartøy observeres, jf. ressursforskriften § 8 andre ledd.

Det vises for øvrig til veileder om "Gjennomføring av seismiske undersøkelser på norsk kontinentalsokkel".
10826
03.06.2024
CP24301
Status
Planlagt
10826
03.06.2024
EQ24311
Sokkeldirektoratets uttalelse til endringsmelding
Sokkeldirektoratet viser til melding om endring av område for undersøkelsen. På bakgrunn av innmeldt endring og nye uttalelser fra Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet, har Sokkeldirektoratet ingen ytterligere merknader til at undersøkelsen kan gjennomføres som planlagt dersom disse blir fulgt.
10806
03.06.2024
EQ24001
Sokkeldirektoratets uttalelse til endringsmelding
Sokkeldirektoratet viser til melding om endring av tidsrom og område for undersøkelsen. På bakgrunn av innmeldt endring og nye uttalelser fra Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet, har Sokkeldirektoratet ingen ytterligere merknader til at undersøkelsen kan gjennomføres som planlagt dersom disse blir fulgt.
10722
03.06.2024
CP24300
Sokkeldirektoratet uttalelse til innmelding
Sokkeldirektoratet viser til deres melding vedrørende denne undersøkelsen.

Sokkeldirektoratet viser til uttalelsene som er gitt av adressatene innenfor meldesystemet (jf. petroleumsforskriften § 6 jf. ressursforskriften § 6), og har ingen merknader til at undersøkelsen gjennomføres som planlagt dersom disse tas til etterretning. Dette gjelder også eventuelt krav om fiskerikyndig fra Fiskeridirektoratet.

Sokkeldirektoratet gjør oppmerksom på at ev. endringer må meldes inn i henhold til ressursforskriften § 6. Det er krav om at alle regelverkspliktige meldinger, herunder oppstartsmelding, endringsmelding, ukemelding og sluttmelding – skal rapporteres gjennom Sokkeldirektoratets innmeldingssystem for undersøkelser.

Dersom undersøkelsen aksepteres gjennomført slik den er tilrådd, stadfestes dette gjennom at det sendes inn melding om oppstart når undersøkelsen starter, jf. ressursforskriften § 6, 3.ledd.

Rettighetshaver og/eller den som står for driften av fartøyet skal gjøre relevant regelverk, dokumenter og data tilgjengelig for den fiskerikyndige. Regelverk og dokumenter skal foreligge på både norsk og engelsk. Det skal også legges til rette for at den fiskerikyndige har tilgang til internett og andre nødvendige hjelpemidler jf. ressursforskriften § 9.

Skulle det oppstå situasjoner i forbindelse med fiskeriaktiviteten, ber vi om å bli underrettet om dette. Undersøkelsen kan bli stanset eller endret på kort varsel dersom det oppstår konflikt med fiskeriene.

Sokkeldirektoratet gjør særlig oppmerksom på at fartøy som foretar en undersøkelse, skal holde forsvarlig avstand til fartøy som driver fiske, og til faststående og flytende fiskeredskap. Særlig aktsomhet skal utvises når større ansamlinger av fiskefartøy observeres, jf. ressursforskriften § 8 andre ledd.

Det vises for øvrig til veileder om "Gjennomføring av seismiske undersøkelser på norsk kontinentalsokkel".
10825
03.06.2024
CP24300
Status
Planlagt
10825
03.06.2024
EQ24321
Status
Planlagt
10834
03.06.2024
EQ24321
Sokkeldirektoratet uttalelse til innmelding
Sokkeldirektoratet viser til deres melding vedrørende denne undersøkelsen.

Sokkeldirektoratet viser til uttalelsene som er gitt av adressatene innenfor meldesystemet (jf. petroleumsforskriften § 6 jf. ressursforskriften § 6), og har ingen merknader til at undersøkelsen gjennomføres som planlagt dersom disse tas til etterretning. Dette gjelder også eventuelt krav om fiskerikyndig fra Fiskeridirektoratet.

Sokkeldirektoratet gjør oppmerksom på at ev. endringer må meldes inn i henhold til ressursforskriften § 6. Det er krav om at alle regelverkspliktige meldinger, herunder oppstartsmelding, endringsmelding, ukemelding og sluttmelding – skal rapporteres gjennom Sokkeldirektoratets innmeldingssystem for undersøkelser.

Dersom undersøkelsen aksepteres gjennomført slik den er tilrådd, stadfestes dette gjennom at det sendes inn melding om oppstart når undersøkelsen starter, jf. ressursforskriften § 6, 3.ledd.

Rettighetshaver og/eller den som står for driften av fartøyet skal gjøre relevant regelverk, dokumenter og data tilgjengelig for den fiskerikyndige. Regelverk og dokumenter skal foreligge på både norsk og engelsk. Det skal også legges til rette for at den fiskerikyndige har tilgang til internett og andre nødvendige hjelpemidler jf. ressursforskriften § 9.

Skulle det oppstå situasjoner i forbindelse med fiskeriaktiviteten, ber vi om å bli underrettet om dette. Undersøkelsen kan bli stanset eller endret på kort varsel dersom det oppstår konflikt med fiskeriene.

Sokkeldirektoratet gjør særlig oppmerksom på at fartøy som foretar en undersøkelse, skal holde forsvarlig avstand til fartøy som driver fiske, og til faststående og flytende fiskeredskap. Særlig aktsomhet skal utvises når større ansamlinger av fiskefartøy observeres, jf. ressursforskriften § 8 andre ledd.

Det vises for øvrig til veileder om "Gjennomføring av seismiske undersøkelser på norsk kontinentalsokkel".
10834
03.06.2024
EQ24200
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10723
03.06.2024
ABP24308
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Oppdatert tidsrom og område.
Området er fortsatt i realiteten 0,3 kvadratkilometer. Det nye innmeldte område reflekterer bedre hvor innsamlingen vil være.
10819
03.06.2024
EQ24310
Melding - Ordinær ukemelding
-
10798
03.06.2024
EQ24310
Melding - Endringsmelding - til info
Barni vil erstatte Roger på mannskapskiftet i Tromsø 5 juni
10798
03.06.2024
EQ24200
Status
Ferdig
10723
03.06.2024
NOD24101
Status
Ferdig
10803
02.06.2024
EQ24304
Melding - Undersøkelsen gjenopptas
10768
02.06.2024
EQ24304
Status
Pågående
10768
02.06.2024
EQ24103
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10792
02.06.2024
ABP24303
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10809
02.06.2024
EQ24103
Status
Ferdig
10792
01.06.2024
EMG24251
Status
Under behandling
10847
01.06.2024
EMG24251
Melding - Innmelding
10847
01.06.2024
EQ24104
Status
Pågående
10814
01.06.2024
EQ24104
Melding - Undersøkelsen startes opp
10814
01.06.2024
EQ24104
Melding - Endringsmelding - til info
oppgitt fartøy er eneste og hovedfartøy.
10814
31.05.2024
ABP24304
Status
Pågående
10811
31.05.2024
ABP24304
Melding - Undersøkelsen startes opp
10811
31.05.2024
ABP24304
Melding - Endringsmelding - til info
Måtte oppdatere fartøy på nytt da infomasjon om at Meridian var hovedfartøy var borte.
10811
31.05.2024
ABP24303
Status
Ferdig
10809
30.05.2024
EQ24323
Melding - Innmelding
10845
30.05.2024
EQ24323
Status
Under behandling
10845
30.05.2024
EQ24311
Melding - Endringsmelding - til info
En litt senere oppstart av survey + Skifte av Fiskerikyndig rundt 26 Juni.
10806
30.05.2024
EQ24311
Melding - Endringsmelding - til info
Det er to lokasjons alternativer som skal dekkes, derfor nødvendig med noe mer data.
10806
30.05.2024
EQ24311
Melding - Endringsmelding - til info
En litt senere oppstart er sannsynlig.
10806
30.05.2024
EQ24311
Melding - Endringsmelding - til info
Fin Justering av området + en litt senere oppstart
10806
30.05.2024
EQ24315
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Fartøyet blir tidligere ferdig med den pågående survey en antatt, og er muligens klar til å starte med EQ24315 den 5.6.24.
10816
30.05.2024
EQ24322
Status
Under behandling
10843
30.05.2024
EQ24322
Melding - Innmelding
10843
30.05.2024
OMV24300
Melding - Endringsmelding - til info
10745
30.05.2024
OMV24300
Melding - Endringsmelding - til info
10745
30.05.2024
OMV24300
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
10745
30.05.2024
EQ24304
Status
Pause
10768
30.05.2024
EQ24304
Melding - Undersøkelsen er satt på pause
10768
30.05.2024
EQ24103
Status
Pågående
10792
30.05.2024
EQ24103
Melding - Undersøkelsen startes opp
10792
29.05.2024
EQ24106
Fiskeridirektoratets uttalelse til innmelding
Utfra en helhetsvurdering av fiskeriaktivitet samt type av omsøkte undersøkelse, vil ikke Fiskeridirektoratet anmode om fiskerikyndig bemanning.
10831
29.05.2024
EQ24104
Fiskeridirektoratets uttalelse til endringsmelding
Utfra en helhetsvurdering av fiskeriaktivitet samt type av omsøkte undersøkelse, vil ikke Fiskeridirektoratet anmode om fiskerikyndig bemanning.
10814
29.05.2024
EQ24108
Fiskeridirektoratets uttalelse til innmelding
Utfra en helhetsvurdering av fiskeriaktivitet samt type av omsøkte undersøkelse, vil ikke Fiskeridirektoratet anmode om fiskerikyndig bemanning.
10839
29.05.2024
EQ24319
Fiskeridirektoratets uttalelse til innmelding
Undersøkelsen skal foregå nordøst for Fugløybanken i tidsrommet 1. august 2024 - 31. august 2024. Undersøkelsen inneholder 2D seismikk. Historiske fiskeridata viser at det kan forventes lite eller ingen fiskeriaktivitet, i eller nærheten av undersøkelsesområdet. Det skal være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen, med mindre annet fremgår av Sokkeldirektoratets tilbakemelding.
10828
29.05.2024
EQ24320
Fiskeridirektoratets uttalelse til innmelding
Undersøkelsen skal foregå vest for Tromsøflaket i tidsrommet 20. juni 2024 - 20. juli 2024. Undersøkelsen inneholder 2D seismikk. Fiskeriaktiviteten i undersøkelsesområdet varierer noe fra år til år, men i perioden undersøkelsen planlegges utført kan det pågå et fiske etter brosme og lange med havgående konvensjonelle fartøy i, eller i nærheten av undersøkelsesområdet. Direktefisket etter blåkveite åpner 3. juni og det forventes aktivitet fra denne flåten ca. 6 nm vest for vestligste punkt for undersøkelsesområdet i ca. to uker. Det tilrådes derfor at undersøkelsen først settes i gang etter at første periode av direktefisket etter blåkveite er avsluttet. Det skal være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen, med mindre annet fremgår av Sokkeldirektoratets tilbakemelding.
10829
29.05.2024
EQ24105
Fiskeridirektoratets uttalelse til innmelding
Utfra en helhetsvurdering av fiskeriaktivitet samt type av omsøkte undersøkelse, vil ikke Fiskeridirektoratet anmode om fiskerikyndig bemanning.
10830
29.05.2024
EQ24102
Fiskeridirektoratets uttalelse til endringsmelding
Fiskeridirektoratet har ingen innvendinger mot at undersøkelsen starter senere. Vi opprettholder vår tidligere uttalelse i saken.
10790
29.05.2024
PGS24004
Fiskeridirektoratets uttalelse til innmelding
Undersøkelsen skal foregå på Trænaegga i tidsrommet 27. juni 2024 - 15. september 2024. Undersøkelsen inneholder 3D seismikk. Historiske fiskeridata viser at det kan forventes sporadisk fiskeriaktivitet med line i undersøkelsesområdet i tidsrommet undersøkelsen planlegges. Det er også registrert fiske etter blåkveite med snurrevad i august måned, i og i nærheten, av undersøkelsesområdet.

Vi forutsetter at undersøkelsen utføres med den største aktsomhet, uten å være til hinder for eventuell fiskeriaktivitet i området. Det oppfordres til at den fiskerikyndige blir delaktig tidlig i den operative planleggingsfasen av undersøkelsen, og at den fiskerikyndige orienterer seg om fiskeriaktivitet og stående fiskeredskap i området. Undersøkelsen må stanses eller endres på kort varsel dersom det oppstår konflikter med fiskeriene Det skal være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen, med mindre annet fremgår av Sokkeldirektoratets tilbakemelding.
10835
29.05.2024
ABP24303
Fiskeridirektoratets uttalelse til endringsmelding
Det skal være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen, med mindre annet fremgår av Sokkeldirektoratets tilbakemelding.
10809
29.05.2024
EQ24321
Fiskeridirektoratets uttalelse til innmelding
Det skal være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen, med mindre annet fremgår av Sokkeldirektoratets tilbakemelding.
10834
29.05.2024
EQ24001
Fiskeridirektoratets uttalelse til endringsmelding
Fiskeridirektoratet har ingen merknader til forsinket oppstartsdato. Vi opprettholder vår tidligere uttalelse i saken.Det skal være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen, med mindre annet fremgår av Sokkeldirektoratets tilbakemelding.
10722
29.05.2024
EQ24311
Fiskeridirektoratets uttalelse til endringsmelding
Det skal være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen, med mindre annet fremgår av Sokkeldirektoratets tilbakemelding.
10806
29.05.2024
CP24301
Fiskeridirektoratets uttalelse til innmelding
Det skal være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen, med mindre annet fremgår av Sokkeldirektoratets tilbakemelding.
10826
29.05.2024
ABP24305
Fiskeridirektoratets uttalelse til endringsmelding
Det skal være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen, med mindre annet fremgår av Sokkeldirektoratets tilbakemelding.
10812
29.05.2024
ABP24304
Fiskeridirektoratets uttalelse til endringsmelding
Det skal være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen, med mindre annet fremgår av Sokkeldirektoratets tilbakemelding.
10811
29.05.2024
CP24300
Fiskeridirektoratets uttalelse til innmelding
Det skal være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen, med mindre annet fremgår av Sokkeldirektoratets tilbakemelding.
10825
29.05.2024
EQ24109
Fiskeridirektoratets uttalelse til innmelding
Utfra en helhetsvurdering av fiskeriaktivitet samt type av omsøkte undersøkelse, vil ikke Fiskeridirektoratet anmode om fiskerikyndig bemanning.
10841
29.05.2024
EQ24103
Fiskeridirektoratets uttalelse til endringsmelding
Fiskeridirektoratet har ingen merknader til endringer i oppstartsdato. Vi opprettholder vår tidligere uttalelse i saken.
10792
29.05.2024
CP24302
Fiskeridirektoratets uttalelse til innmelding
Det skal være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen, med mindre annet fremgår av Sokkeldirektoratets tilbakemelding.
10827
29.05.2024
OMV24300
Fiskeridirektoratets uttalelse til endringsmelding
Det skal være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen, med mindre annet fremgår av Sokkeldirektoratets tilbakemelding.
10745
29.05.2024
OMV24300
Fiskeridirektoratets uttalelse til endringsmelding
Det skal være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen, med mindre annet fremgår av Sokkeldirektoratets tilbakemelding.
10745
29.05.2024
OMV24300
Fiskeridirektoratets uttalelse til endringsmelding
Det skal være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen, med mindre annet fremgår av Sokkeldirektoratets tilbakemelding.
10745
29.05.2024
EQ24107
Fiskeridirektoratets uttalelse til innmelding
Utfra en helhetsvurdering av fiskeriaktivitet samt type av omsøkte undersøkelse, vil ikke Fiskeridirektoratet anmode om fiskerikyndig bemanning.
10832
29.05.2024
EQ24104
Fiskeridirektoratets uttalelse til endringsmelding
Utfra en helhetsvurdering av fiskeriaktivitet samt type av omsøkte undersøkelse, vil ikke Fiskeridirektoratet anmode om fiskerikyndig bemanning.
10814
29.05.2024
EQ24109
Melding - Innmelding
Fugro Quest er planlagt fartøy, jeg finner den ikke i Drop-down menyen. Kan jeg hjelpe med å få lagt inn informasjon?
10841
29.05.2024
EQ24109
Status
Under behandling
10841
29.05.2024
ABP24306
Melding - Endringsmelding - til info
Oppdatert med hensyn til forventet oppstart.
10818
29.05.2024
ABP24306
Melding - Endringsmelding - til info
Oppdatert med hensyn til forventet oppstart.
10818
29.05.2024
ABP24306
Melding - Endringsmelding - til info
Oppdatert med hensyn til forventet oppstart.
10818
29.05.2024
ABP24305
Melding - Endringsmelding - til info
Oppdatert med hensyn til forventet oppstart.
10812
29.05.2024
ABP24305
Melding - Endringsmelding - til info
Oppdatert med hensyn til forventet oppstart.
10812
29.05.2024
ABP24305
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Oppdatert med hensyn til forventet oppstart.
10812
29.05.2024
CGG24001
Melding - Ordinær ukemelding
- Båten vil samle inn data i den sørlige delen av polygonet.
10813
28.05.2024
EQ24203
Melding - Ordinær ukemelding
-
10730
27.05.2024
EQ24108
Status
Under behandling
10839
27.05.2024
EQ24108
Melding - Innmelding
10839
27.05.2024
EQ24102
Status
Pågående
10790
27.05.2024
EQ24102
Melding - Undersøkelsen startes opp
10790
27.05.2024
EQ24102
Melding - Endringsmelding - til info
10790
27.05.2024
EQ24103
Melding - Endringsmelding - til info
10792
27.05.2024
EQ24102
Melding - Endringsmelding - til info
Arbeid utføres av GOP
10790
27.05.2024
EQ24102
Melding - Endringsmelding - til info
Fartøy var ikke bestemt da notifikasjonen først be opprettet.
10790
27.05.2024
EQ24001
Havforskningsinstituttets uttalelse til endringsmelding
Havforskningsinstituttet har ingen merknader til den planlagte undersøkelsen. Vurderingen er gjort med hensyn til aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer for aktuelle fiskebestander (påvirkningsavstand 20 nmi) , beiteområder for hval og forekomst av koraller.
10722
27.05.2024
PGS24004
Havforskningsinstituttets uttalelse til innmelding
Havforskningsinstituttet har ingen merknader til den planlagte undersøkelsen. Vurderingen er gjort med hensyn til aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer for aktuelle fiskebestander (påvirkningsavstand 20 nmi) , beiteområder for hval og forekomst av koraller.
10835
27.05.2024
CP24200
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10760
27.05.2024
EQ24104
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Leverandører har plikt til å gi beskjed om oppstart +/- 1 dag sikkerhet 3 dager før oppstart, så vi har ikke 5 dagers notifikasjonstid.
Jeg må oppdatere senere dersom det blir ytterligere forsinkelser.
10814
27.05.2024
EQ24310
Melding - Ordinær ukemelding
-
10798
27.05.2024
PGS24001
Melding - Undersøkelsen startes opp
10776
27.05.2024
PGS24001
Status
Pågående
10776
27.05.2024
EQ24200
Melding - Ordinær ukemelding
-
10723
27.05.2024
PGS24001
Melding - Endringsmelding - til info
10776
27.05.2024
PGS24001
Melding - Endringsmelding - til info
10776
27.05.2024
PGS24002
Melding - Ordinær ukemelding
-
10779
27.05.2024
CP24200
Status
Ferdig
10760
26.05.2024
EQ24304
Melding - Ordinær ukemelding
Fint vær har gitt god produksjon -
10768
24.05.2024
ABP24307
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10823
24.05.2024
ABP24301
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10793
24.05.2024
ABP24304
Havforskningsinstituttets uttalelse til endringsmelding
Havforskningsinstituttet har ingen merknader til endringene i den planlagte undersøkelsen. Vurderingen er gjort med hensyn til aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer for aktuelle fiskebestander (påvirkningsavstand 5 nmi) , beiteområder for hval og forekomst av koraller.
10811
24.05.2024
OMV24300
Havforskningsinstituttets uttalelse til endringsmelding
Havforskningsinstituttet har ingen merknader til endringene i den planlagte undersøkelsen. Vurderingen er gjort med hensyn til aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer for aktuelle fiskebestander (påvirkningsavstand 5 nmi) , beiteområder for hval og forekomst av koraller.
10745
23.05.2024
ABP24303
Melding - Undersøkelsen startes opp
10809
23.05.2024
ABP24303
Status
Pågående
10809
23.05.2024
EQ24001
Melding - Endringsmelding - til info
10722
23.05.2024
VE24300
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10762
23.05.2024
EQ24203
Melding - Endringsmelding - til info
10730
23.05.2024
EQ24203
Melding - Ordinær ukemelding
-
10730
23.05.2024
EQ24203
Melding - Ordinær ukemelding
-
10730
23.05.2024
ABP24301
Status
Ferdig
10793
23.05.2024
ABP24307
Status
Ferdig
10823
23.05.2024
VE24300
Status
Ferdig
10762
22.05.2024
PGS24004
Status
Under behandling
10835
22.05.2024
PGS24004
Melding - Innmelding
10835
22.05.2024
OMV24300
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
10745
21.05.2024
EQ24001
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
SW Amundsen er blitt noe forsinket på sitt nåværende prosjekt i Irskesjøen. Derav får vi en forsinket oppstart av undersøkelsen.

Dette er ikke forventet å få innvirkning på sluttdato for undersøkelsen. Både start- og sluttdato er innenfor den omsøkte perioden for undersøkelsen.
10722
21.05.2024
EQ24001
Melding - Endringsmelding - til info
10722
21.05.2024
EQ24001
Melding - Endringsmelding - til info
10722
21.05.2024
EQ24001
Melding - Endringsmelding - til info
10722
21.05.2024
PGS24002
Melding - Ordinær ukemelding
-
10779
21.05.2024
CP24200
Melding - Ordinær ukemelding
-
10760
21.05.2024
ABP24304
Melding - Endringsmelding - til info
Oppdatert med hensyn til forventet oppstart.
10811
21.05.2024
ABP24304
Melding - Endringsmelding - til info
Oppdatert med hensyn til forventet oppstart.
10811
21.05.2024
ABP24304
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Oppdatert med hensyn til forventet oppstart.
10811
21.05.2024
ABP24303
Havforskningsinstituttets uttalelse til endringsmelding
Havforskningsinstituttet har ingen merknader til endringene i den planlagte undersøkelsen. Vurderingen er gjort med hensyn til aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer for aktuelle fiskebestander (påvirkningsavstand 5 nmi) , beiteområder for hval og forekomst av koraller.
10809
21.05.2024
EQ24321
Havforskningsinstituttets uttalelse til innmelding
Havforskningsinstituttet har ingen merknader til den planlagte undersøkelsen. Vurderingen er gjort med hensyn til aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer for aktuelle fiskebestander (påvirkningsavstand 5 nmi) , beiteområder for hval og forekomst av koraller.
10834
21.05.2024
OMV24300
Havforskningsinstituttets uttalelse til endringsmelding
Havforskningsinstituttet har ingen merknader til endringene i den planlagte undersøkelsen. Vurderingen er gjort med hensyn til aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer for aktuelle fiskebestander (påvirkningsavstand 5 nmi) , beiteområder for hval og forekomst av koraller.
10745
21.05.2024
ABP24301
Havforskningsinstituttets uttalelse til endringsmelding
Havforskningsinstituttet har ingen merknader til endringene i den planlagte undersøkelsen. Vurderingen er gjort med hensyn til aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer for aktuelle fiskebestander (påvirkningsavstand 5 nmi) , beiteområder for hval og forekomst av koraller.
10793
21.05.2024
EQ24104
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Forsinket oppstart
10814
21.05.2024
EQ24321
Melding - Endringsmelding - til info
10834
21.05.2024
EQ24321
Melding - Innmelding
10834
21.05.2024
EQ24321
Status
Under behandling
10834
21.05.2024
ABP24201
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10718
21.05.2024
EQ24310
Melding - Undersøkelsen startes opp
10798
21.05.2024
EQ24310
Status
Pågående
10798
21.05.2024
ABP24201
Status
Ferdig
10718
20.05.2024
EQ24200
Melding - Ordinær ukemelding
-
10723
20.05.2024
VE24300
Melding - Ordinær ukemelding
Mer dårlig vær enn forventet -
10762
18.05.2024
ABP24301
Melding - Undersøkelsen startes opp
10793
18.05.2024
ABP24301
Status
Pågående
10793
18.05.2024
EQ24304
Melding - Undersøkelsen startes opp
10768
18.05.2024
EQ24304
Status
Pågående
10768
18.05.2024
EQ24308
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10778
18.05.2024
EQ24308
Status
Ferdig
10778
16.05.2024
EQ24300
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10726
16.05.2024
ABP24303
Melding - Endringsmelding - til info
Oppdatert i forhold til forventet oppstart
10809
16.05.2024
ABP24303
Melding - Endringsmelding - til info
Oppdatert i forhold til forventet oppstart
10809
16.05.2024
ABP24303
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Oppdatert i forhold til forventet oppstart
10809
16.05.2024
ABP24301
Melding - Endringsmelding - til info
Oppdatert i henhold til forventet oppstart
10793
16.05.2024
ABP24301
Melding - Endringsmelding - til info
Oppdatert i forhold til forventet oppstart.
10793
16.05.2024
ABP24301
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Oppdatert i henhold til forventet oppstart og vi har utvidet brutto/netto området ettersom vi legger til en tie linje for å bedre den regionale forståelsen. Denne linjen vil bli samlet inn i etterkant av 5 virkedager eller etter uttaleser fra Sodir, HI, FDIR.
10793
16.05.2024
EQ24107
Status
Under behandling
10832
16.05.2024
EQ24107
Melding - Innmelding
10832
16.05.2024
NOD24101
Status
Pågående
10803
16.05.2024
NOD24101
Melding - Undersøkelsen startes opp
10803
16.05.2024
OMV24300
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
10745
16.05.2024
ABP24300
Melding - Undersøkelsen er ferdig
10787
16.05.2024
EQ24300
Status
Ferdig
10726
15.05.2024
EQ24103
Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
Forsinket oppstart pga vær og tidligere opperasjoner,
10792
Only the first 300 rows are displayed here. All rows will be included upon "Export".