Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
16.06.2024 - 01:33
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

Lisens

Synonym

Lisens er i denne sammenheng synonymt med "Utvinningstillatelse".

Innhold

Utvinningstillatelser på norsk kontinentalsokkel, med komplett historie for hver utvinningstillatelse.
Transaksjoner og evt. andre aktiviteter gjennomført etter virkningsdato for bortfall/oppgivelse av en utvinningstillatelse vil ikke fremkomme på Faktasidene.

Definisjon

Utvinningstillatelser tildeles av Energidepartementet. Overføring av en utvinningstillatelse eller andel av en utvinningstillatelse må godkjennes av departementet.

Oppdatering

Oppdatering av eierfordeling og operatørskap blir gjort når endringen er registrert i Petroleumsregisteret. Petroleumsregisteret føres i Sokkeldirektoratet basert på egen forskrift. I følge forskriften skal rettighetshaver skriftlig melde fra til registerfører dersom endringer skjer i tillatelsen. Skjøte for overdragelser av andeler føres på skjema. Endringer skal meldes for utvinningstillatelser og for tillatelser til transport- og utnyttelsesanlegg. Meldinger og skjøter sendes til Sokkeldirektoratet.

Merknad

Petoro AS har ansvar for å forvalte Statens deltakerandeler gjennom Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) i rettighetshavergrupper der slike andeler til enhver tid eksisterer.