Faktasider Sokkeldirektoratet
Faktasider Sokkeldirektoratet
sodir.no          English
24.07.2024 - 01:25
Tidspunkt for siste synkronisering med Sokkeldirektoratets interne systemer

ABP24306

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Surveynavn
  Navn på undersøkelsen. Se kap. 4.1 i Sokkeldirektoratets gulbok for mer informasjon.
  ABP24306
  Hjemmelsgrunnlag
  Hvilken lovhjemmel som er grunnlag for undersøkelsen.
  Forskrift om lagring og transport av CO2 på sokkelen jf Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen
  NPDID for survey
  Sokkeldirektoratets entydige nøkkel for undersøkelsen.
  10818
  Faktakart - nytt vindu
  Status
  Status for innsamlingen. Eksempel på lovlige verdier: "Under behandling", "Planlagt", "Pågående", "Pause","Ferdig".
  Planlagt
  Område
  Geografisk område på Norsk sokkel. Lovlige verdier er "Nordsjøen", "Norskehavet", "Barentshavets - Sør" , Barentshavet - Nord".
  Nordsjøen
  Markedstilgjengelig
  Angir om dataene fra undersøkelsen er klassifisert som omsettelig (jmf. Petroleumsforskriften § 85). Lovlige verdier er "Ja" eller "Nei".
  Nei
  Kategori
  Angir hvilken metode som er brukt i undersøkelsen. Dersom det er brukt seimisk kilde er kategorien "Seismisk undersøkelse", dersom elektromagnestisk kilde " settes "Elektromagnetisk undersøkelse". Ellers settes kategorien til "Andre undersøkelser". Se også beskrivelser for "Hoved type" and "Del type".
  Seismisk undersøkelse
  Hovedtype
  Hvilken hovedtype undersøkelsen er. Lovlige verdier er "Ordinær seismisk undersøkelse", "Havbunnseismisk undersøkelse", "Elektromagnetisk undersøkelse","Borestedsundersøkelse / Site survey", "Grunnundersøkelse / Soil survey". Se også beskrivelsen av "Kategori".
  Borestedundersøkelse
  Deltype
  Hvilken deltype undersøkelsen er. Lovlige verdier er: "2D", "3D", "4D" og "Ikke seismikk". Ale verdier er relevante for ulike hoved typer unntatt "Ikke seismikk" som bare er relevant for "Borestedsundersøkelse / Site survey" og "Grunnundersøkelse / Soil survey".
  2D
  Selskap - ansvarlig
  Ansvarlig selskap for undersøkelsen.
  Aker BP ASA
  Kildetype
  Energikilde som brukes. Eksempel på lovlige verdier: "Seismisk" "Elektromagnetisk" og "Ikke relevant"
  seismicSource
  Antall kilder
  Antall kilder.
  1
  Kildestørrelse
  Størrelse på kilde. Kan være et volum eller en strømstyrke. Eksempel på lovlige verdier: "5085 cu.in", "1000A".
  160
  Aktivt kildevolum
  Trykk brukt. Eksempel på lovlige verdier: "2000 PSI".
  2000
  Sensortype
  Type sensor som brukes. Eksempel på lovlige verdier: "Kabler", "Noder", "Ikke relevant"
  cables
  Antall sensorer
  Antall sensorer brukt
  Sensorlengde [m]
  Lengde av sensorene i meter. Ikke relevant dersom Sensor type = "Noder".
  1200
  Sensorbredde [m]
  Bredde på sensorslep i meter.
  Startdato - planlagt
  Dato for når selskapet har rapportert at innsamlingen skal starte.
  20.08.2024
  Startdato
  Dato innsamlingen startet. Startet betyr når selve datainnsamlingen har startet.
  Avslutningsdato - planlagt
  Dato for når selskapet har rapportert at innsamlingen skal slutte.
  30.09.2024
  Avslutningsdato
  Dato for avslutning av innsamlingen. Avslutning betyr når datainnsamlingen er avsluttet.
  Total lengde [båt km]
  Totalt innsamlet lengde båt kilometer.
  Netto areal - faktisk 3D/4D [km2]
  Faktisk netto areal innmeldt av selskap - 3D/4D [km2].
 • Siste oppdateringer

  Siste oppdateringer
  Dato
  Type oppdatering
  Informasjon
  15.07.2024
  Sokkeldirektoratets uttalelse til endringsmelding
  Sokkeldirektoratet viser til melding om endring av tidsrom for undersøkelsen. På bakgrunn av innmeldt endring og nye uttalelser fra Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet, har Sokkeldirektoratet ingen ytterligere merknader til at undersøkelsen kan gjennomføres som planlagt dersom disse blir fulgt.
  11.07.2024
  Havforskningsinstituttets uttalelse til endringsmelding
  Havforskningsinstituttet har ingen merknader til endringene i den planlagte undersøkelsen. Vurderingen er gjort med hensyn til aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer for aktuelle fiskebestander (påvirkningsavstand 5 nmi) , beiteområder for hval og forekomst av koraller.
  09.07.2024
  Fiskeridirektoratets uttalelse til endringsmelding
  Det skal være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen, med mindre annet fremgår av Sokkeldirektoratets tilbakemelding.
  09.07.2024
  Melding - Endringsmelding - til info
  Denne undersøkelsen er forskjøvet ut i tid da kontraktør må gjøre annet arbeid i forkant av ABP24306. Det kan være at vi må bytte FLO gitt at Jan Sverre Trulsen ikke er tilgjengelig for denne undersøkelsen.
  09.07.2024
  Melding - Endringsmelding - til info
  Denne undersøkelsen er forskjøvet ut i tid da kontraktør må gjøre annet arbeid i forkant av ABP24306.
  09.07.2024
  Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling
  Denne undersøkelsen er forskjøvet ut i tid da kontraktør må gjøre annet arbeid i forkant av ABP24306.
  02.07.2024
  Melding - Endringsmelding - til info
  Oppdatert med hensyn til forventet oppstart av undersøkelsen
  02.07.2024
  Melding - Endringsmelding - til info
  Oppdatert med hensyn til forventet oppstart av undersøkelsen
  02.07.2024
  Melding - Endringsmelding - til info
  Oppdatert med hensyn til forventet oppstart av undersøkelsen
  25.06.2024
  Melding - Endringsmelding - til info
  Oppdatert i forhold til forventet oppstart.
  25.06.2024
  Melding - Endringsmelding - til info
  Oppdatert i forhold til forventet oppstart.
  25.06.2024
  Melding - Endringsmelding - til info
  Oppdatert i forhold til forventet oppstart.
  29.05.2024
  Melding - Endringsmelding - til info
  Oppdatert med hensyn til forventet oppstart.
  29.05.2024
  Melding - Endringsmelding - til info
  Oppdatert med hensyn til forventet oppstart.
  29.05.2024
  Melding - Endringsmelding - til info
  Oppdatert med hensyn til forventet oppstart.
  03.05.2024
  Melding - Endringsmelding - til info
  Lagt til FLO og Oppdatert med hensyn til oppstart
  03.05.2024
  Melding - Endringsmelding - til info
  Oppdatert med hensyn til oppstart
  03.05.2024
  Melding - Endringsmelding - til info
  Oppdatert med hensyn til oppstart
  03.05.2024
  Melding - Endringsmelding - til info
  FLO lagt til
  18.04.2024
  Status
  Planlagt
  18.04.2024
  Sokkeldirektoratet uttalelse til innmelding
  Sokkeldirektoratet viser til deres melding vedrørende denne undersøkelsen.

  Sokkeldirektoratet viser til uttalelser gitt av instansene innenfor meldesystemet (jf. forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen §6 første ledd / forskrift om lagring og transport av CO2 på sokkelen) § 2-6 første ledd), og har ingen merknader til at undersøkelsen gjennomføres som planlagt dersom disse tas til etterretning. Dette gjelder også eventuelt krav om fiskerikyndig fra Fiskeridirektoratet.

  Sokkeldirektoratet gjør oppmerksom på at ev. endringer må meldes inn i henhold til Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen § 6. Det er krav om at alle regelverkspliktige meldinger, herunder oppstartsmelding, endringsmelding, ukemelding og sluttmelding – skal rapporteres gjennom Sokkeldirektoratets innmeldingssystem for undersøkelser.

  Dersom undersøkelsen aksepteres gjennomført slik den er tilrådd, stadfestes dette gjennom at det sendes inn melding om oppstart når undersøkelsen starter, jf. forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen § 6, 3. ledd.

  Rettighetshaver og/eller den som står for driften av fartøyet skal gjøre relevant regelverk, dokumenter og data tilgjengelig for den fiskerikyndige. Regelverk og dokumenter skal foreligge på både norsk og engelsk. Det skal også legges til rette for at den fiskerikyndige har tilgang til internett og andre nødvendige hjelpemidler jf. forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen § 9.

  Skulle det oppstå situasjoner i forbindelse med fiskeriaktiviteten, ber vi om å bli underrettet om dette. Undersøkelsen kan bli stanset eller endret på kort varsel dersom det oppstår konflikt med fiskeriene.

  Sokkeldirektoratet gjør særlig oppmerksom på at fartøy som foretar en undersøkelse, skal holde forsvarlig avstand til fartøy som driver fiske, og til faststående og flytende fiskeredskap. Særlig aktsomhet skal utvises når større ansamlinger av fiskefartøy observeres, jf. forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen) § 8 andre ledd.

  Det vises for øvrig til veileder om "Gjennomføring av seismiske undersøkelser på norsk kontinentalsokkel".
  18.04.2024
  Havforskningsinstituttets uttalelse til innmelding
  Havforskningsinstituttet har ingen merknader til den planlagte undersøkelsen. Vurderingen er gjort med hensyn til aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer for aktuelle fiskebestander (påvirkningsavstand 5 nmi) , beiteområder for hval og forekomst av koraller.
  12.04.2024
  Fiskeridirektoratets uttalelse til innmelding
  Det skal være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen, med mindre annet fremgår av Sokkeldirektoratets tilbakemelding.
  06.04.2024
  Status
  Under behandling
  06.04.2024
  Melding - Innmelding
  FLO vil bli lagt til på et senere tidspunkt.
 • Tillatelser

  Tillatelser
  Type tillatelse
  Tillatelses navn
  41319884
 • Selskap innsamlingen gjøres for

  Selskap innsamlingen gjøres for
  Selskapsnavn
  Aker BP ASA
 • Selskap som utfører innsamlingen

  Selskap som utfører innsamlingen
  Selskapsnavn
  Fugro Norway AS
 • Data format

  Data format
  Type data
  Format
  Medium
  Kommentarer
 • Fartøy

  Fartøy
  Fartøy
  Type fartøy
  Telefonnummer
  IMO-nummer
  Kallesignal
  Nasjon
  Fugro Meridian
  Hovedfartøy (innsamlingsfartøy)
  +44 (0)1224 051 608
  8101331
  C6QR4
  Bahamas
 • Fiskerikyndig

  Fiskerikyndig
  Fradato
  Til dato
  Navn
  Telefonnummer
  20.08.2024
  30.09.2024
  Jan Sverre Trulsen
  +4791880345
 • Koordinater , inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

  Koordinater , inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50
  Arealet i grader og desimale minutter
  Koordinater , inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50
  Punkt nummer
  NS grader
  NS minutter
  (desimale)
  ØW grader
  ØV minutter
  (desimale)
  1
  57
  29.42
  N
  5
  26.18
  Ø
  2
  57
  28.94
  N
  5
  49.23
  Ø
  3
  57
  17.40
  N
  5
  48.34
  Ø
  4
  57
  17.88
  N
  5
  25.41
  Ø
 • Koordinater – alternativ visning, inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

  Koordinater – alternativ visning, inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50
  Arealet (det samme som ovenfor) i grader, minutter og desimale sekunder.
  Koordinater – alternativ visning, inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50
  Punkt nummer
  NS grader
  NS minutter
  NS sekunder
  ØW grader
  ØW minutter
  ØW sekunder
  1
  57
  29
  24.95
  N
  5
  26
  10.56
  Ø
  2
  57
  28
  56.12
  N
  5
  49
  13.62
  Ø
  3
  57
  17
  23.93
  N
  5
  48
  20.58
  Ø
  4
  57
  17
  52.54
  N
  5
  25
  24.73
  Ø