Factpages Norwegian Offshore Directorate
Factpages Norwegian Offshore Directorate
sodir.no          Norsk
19.06.2024 - 01:33
Time of last synchronization with Norwegian Offshore Directorate's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  533
  Gyldig fra dato
  15.05.2009
  Gyldig til dato
  31.12.2022
  NPDID for utvinningstillatelser
  5463724
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  4439
  03.06.2009
  Tillatelsen er innført i petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  4978
  23.12.2009
  Aker Exploration ASA har fusjonert med Det norske oljeselskap ASA med virkning fra 22.12.2009.
  Andre meldinger
  5032
  23.12.2009
  De fusjonerte selskapene Aker Exploration ASA og Det norske oljeselskap ASA har fra 22.12.2009 navnet Det norske oljeselskap ASA.
  Andre meldinger
  5253
  05.03.2010
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DnB Nor Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 4,500,000,000, skriver norske kroner firemilliarderfemhundre millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 4.1.2010 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6411
  09.05.2012
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Andre prioritet panteobligasjon stor USD 750,000,000, skriver amerikanske dollar syvhundreogfemti millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 20.4.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7278
  24.09.2013
  Pantobligasjon pålydende USD 750,000,000 skriver amerikanske dollar syvhundre og femti millioner 00/100 hvor Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel (andre prioritet ) i utvinningstillatelsen 533 til fordel for DnB Bank ASA datert 9.5.2012 (dok. nr.: 6411) er slettet. Samtykke fra panthaver DnB NOR Bank ASA foreligger i brev datert 12.9.2013.
  Sletting av pant
  7329
  25.09.2013
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Andre prioritet panteobligasjon stor USD 2 500,000,000 skriver amerikanske dollar to milliarder og femhundre millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 12.9.2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7792
  04.04.2014
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 4.4.2014 at initiell periode for PL 533 forlenges til 15.5.2015, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  8158
  09.10.2014
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Tredje prioritet pantobligasjon stor USD 4,400 000 000, skriver United States Dollars four billion and four hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 2.10.2014 og 7.10.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  8254
  17.10.2014
  Pantobligasjon pålydende USD 2,500,000,000 skriver amerikanske dollar tomilliarderogfemhundremillioner, hvor Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 25.9.2013 (dok.nr.: 7329) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 7.10.2014.
  Sletting av pant
  9115
  16.03.2015
  Pantobligasjon pålydende NOK 4, 500, 000, 000 skriver norske kroner firemilliarderfemhundremillioner, hvor Det norske oljeselskap pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 5.3.2010 (dok.nr.: 5253) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 13.3.2015.
  Sletting av pant
  9179
  20.03.2015
  RWE Dea Norge AS har endret foretaksnavn til DEA Norge AS med virkning fra 13.3.2015
  Andre meldinger
  9378
  15.04.2015
  Registrert pant dok nr 8158, har etter sletting av dok nr 5253 og 7329 og avtalt opptrinnsrett, først prioritet.
  Andre meldinger
  9751
  19.06.2015
  Operatørskapet er overført fra Eni Norge AS til Lundin Norway AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 19.06.2015, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Andre meldinger
  9750
  19.06.2015
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 19.06.2015 at initiell periode forlenges til 15.11.2015, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  9912
  06.07.2015
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. USD 660 000 000, skriver United States dollars six hundred and sixty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 23.4.2015 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  10334
  22.12.2015
  Ihenhold til endringsavtale datert 14.7.2015 og godkjenningsbrev fra OED datert 1.9.2015 overtar Lundin Norway AS 15 % Det norske oljeselskap ASA 15 % og DEA Norge AS 10 % som følge av Eni Norge AS sin uttreden i PL 533.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  10497
  28.01.2016
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 27.1.2016 at initiell periode forlenges til 15.11.2017, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  11167
  04.10.2016
  Det norske oljeselskap ASA har endret foretaksnavn til Aker BP ASA med virkning fra 30.9.2016
  Andre meldinger
  11876
  12.09.2017
  Pantobligasjon pålydende USD 660 000 000 skriver United States Dollars six hundred and sixty million, hvor Aker BP ASA tidl. Det norske oljeselskap ASA pantsetter en 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 6.7.2015 (dok.nr.: 9912) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger datert 31.8.2017
  Sletting av pant
  11843
  12.09.2017
  Pantobligasjon pålydende USD 4 400 000 000 skriver United States Dollars four billion and four hundred million, hvor Aker BP ASA tidl. Det norske oljeselskap ASA pantsetter en 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 9.10.2014 (dok.nr.: 8158) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger datert 31.8.2017
  Sletting av pant
  12298
  15.01.2018
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 15.1.2018 at initiell periode forlenges til 15.5.2019, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  14152
  13.06.2019
  Olje- og energidepartementet gir i brev av 12.6.2019 dispensasjon fra utvinningstillatelsen punkt 1 d), jf. punkt 8 i tillatelsen, slik at PL 533 overføres til forlengelsesperioden med varighet til 15.5.2049, jf. lov 29. november 1996 nr 72 om petroleumsloven § 3-9 første og annet ledd.
  Andre meldinger
  14611
  18.11.2019
  DEA Norge AS har fusjonert med Wintershall Norge AS den 13.11.2019. Som følge av fusjonen overføres DEA Norge AS sine lisensandeler til Wintershall Norge AS. Wintershall Norge AS registreres som operatør for de lisenser DEA Norge AS var operatør for, i henhold til godkjenning fra OED datert 15.11.2019.
  Andre meldinger
  14648
  18.11.2019
  Med virkning fra fusjonstidspunktet 13.1.2019 har Winterhall Norge AS skiftet navn til Wintershall Dea Norge AS.
  Andre meldinger
  15251
  06.03.2020
  Wintershall Dea Norge AS har overdratt en 5 % deltakerandel i tillatelsen til Lundin Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 28.2.2020 og virkningsdato 1.1.2020.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15431
  14.04.2020
  Lundin Norway AS har endret navn til Lundin Energy Norway AS fra 1.4.2020.
  Andre meldinger
  17071
  08.07.2022
  Lundin Energy Norway AS har, i henhold til generalforsamlingsvedtak, endret foretaksnavn til ABP Norway AS
  Navnendring operatør
  17070
  08.07.2022
  Lundin Energy Norway AS har, i henhold til generalforsamlingsvedtak, endret foretaksnavn til ABP Norway AS
  Navnendring rettighetshaver
  17487
  09.01.2023
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 9.1.2022 at utvinningstillatelsen anses som oppgitt fra 1.1.2023, jf. petroleumsloven § 3-15.
  Oppgivelse av tillatelse